Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για τις 9 Μαΐου του 2021 (στις 3.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της Τιτάν Cement International. 

Τα θέματα, τα οποία καλούνται να εξετάσουν οι μέτοχοι, είναι τα εξής: 

 • Μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών  
 • Αναγνώριση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου.  
 • Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.  
 • Αναγνώριση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, στην οποία εκτίθενται οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο και οι επιδιωκόμενοι στόχοι.  
 • Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να δύναται (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA – Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.  
 • Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού.  
 • Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας.  
 • Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας.  
 • Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας. 
 • Τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού.  
 • Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36 του καταστατικού της Εταιρείας.  
 • Προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας.  
 • Τροποποίηση του άρθρου 42 του καταστατικού της Εταιρείας  
 • Πληρεξούσιο για τον συντονισμό και την επαναρίθμηση του καταστατικού της εταιρείας. 
 • Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται. 

Διαβάστε επίσης:

Από κόσκινο οι εκπομπές ρύπων στα αυτοκίνητα – Βαριά πρόστιμα

Bloomberg: Προς έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας η Ελλάδα τον Αύγουστο

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές – Διατηρεί τα 100 δολ. το Brent