Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Unibios η επιστροφή κεφαλαίου 0,01 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.869.306 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 50,34% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2021 (1.1.2021 μέχρι 31.12.2021), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διάβασε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, πρότεινε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης προτείνει να μην διανεμηθεί μέρισμα επειδή το αποτέλεσμα της μητρικής εταιρίας είναι αρνητικό. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 2ο: . Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021.

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρίες, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2021 καιτην προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2022 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.

Τακτικός Ελεγκτής της εταιρίας για την χρήση 2022 εξελέγη ο κύριος Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εξελέγη ο κύριος Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), αμφότεροι είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. “ACES AUDITORS A.E”) με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο ΔΣ όπως προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση και αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια.

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση αποδοχών της εταιρίας η οποία κατόπιν συζητήσεως εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%). Σημειώνεται ότι η ψηφοφορία αυτή είναι συμβουλευτική όπως ορίζει το άρθρο.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισαγωγή του νόμου 4548/2008 το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ και ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρόταση προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 8ο : Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που είτε αυτή ορισθεί ανεξάρτητη είτε η Συνέλευση επιθυμεί τον καθορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, την ταύτιση της θητείας της με αυτήν του ΔΣ (μέχρι 24.09.2024) και εκλέγει τα μέλη της και υποδεικνύει τις ιδιότητες κάθε μέλους με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγιγνώσκονται οι σχετικές εκθέσεις και εγκρίνεται από τους μετόχους η έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μελών με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) και απαλλάσσονται οι συντάκτες των Εκθέσεων από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα πεπραγμένα και την σύνταξη των εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 10ο : Πρόταση για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018 με σκοπό την διανομή στους μετόχους.

Το ΔΣ προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €156.273,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0.01, δηλαδή από €0.30 σε €0.29. Η μείωση γίνεται για να διανεμηθεί το ποσό αυτό στους μετόχους. Επίσης προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι μετά από συζήτηση ενέκριναν την πρόταση για μείωση του κεφαλαίου κατά ποσό €156.273,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,01, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησαν το ΔΣ να ενεργήσει ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να ορίσει κατά την κρίση του την ημέρα διανομής αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 11ο : Νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών για δυο χρόνια από την λήξη του υφισταμένου.

Το Δ.Σ. προτείνει να εγκριθεί νέο πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών που να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την λήξη του υφιστάμενου σε ισχύ σήμερα προγράμματος, δηλαδή από την 01.01.2023. Επί του 11ου θέματος ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι λήγει την 31.12.2022 η διάρκεια της προηγούμενης απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί στην ΕΓΣ της 18.02.2022 και προτείνει να εγκριθεί νέο πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών που να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την λήξη του υφιστάμενου σε ισχύ σήμερα προγράμματος, δηλαδή από την 01.01.2023 μέχρι την 31.12.2025.

Προτείνει να ληφθεί νέα απόφαση που να επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών (αφαιρώντας βέβαια όσες ίδιες μετοχές κατέχει ήδη η εταιρία που είναι σήμερα 116.521) και με όρια τιμών από 0,01 € μέχρι 1,93€. Η διάρκεια του προγράμματος να είναι από 01.01.2023 μέχρι 31.12.2025. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

ΘΕΜΑ 12ο : Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs-Morgan Stanley: Η ΕΚΤ «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου» για μεγάλες αυξήσεις στα επιτόκια

Στο 11,4% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Intracom Telecom: Αποχωρεί από την αγορά της Ρωσίας – Συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής