Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι αποφάσεις της εξ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Group, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, με ποσοστό απαρτίας 97,44%.

Συγκεκριμένα, η τακτική Γ.Σ.:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022.

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Παναγιώτη Δικαίο, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μαρία Σαρρή, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Ευστράτιος Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή.

6. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

8. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

9. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

11. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

12. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας».

13. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)».

14. Αποφάσισε την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου του Γεωργίου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Εκτελεστικού Μέλους.

Διαβάστε ακόμα

Ο Κένεντι και τα πρώτα (χλωμά) γκάλοπ, το σπασμένο υπουργικό, η 700άρα και ο μαύρος στρατός του Μάγειρα και το σφυρί στην Ελαφόνησο

Ταμείο Ανάκαμψης: Όλο το χρονοδιάγραμμα για τα νέα δάνεια και τις επιδοτήσεις

Πλειστηριασμοί: Θρίλερ με τη βίλα του Άλκη Δαυίδ στις Σπέτσες (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ