Έκπτωση και μάλιστα προσαυξημένη κατά 100% θα έχουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν από το 2023 και μέχρι το 2025 και θα αφορούν στην πράσινη οικονομία στην ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

Το ίδιο θα προβλέπεται και για τα πάγια που θα αποκτηθούν (μέσα στην ίδια περίοδο) για τις συγκεκριμένες επενδύσεις.

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το ΤΧΣ προβλέπει το κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, και όπως αναφέρεται θα αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, το κίνητρο μπορεί να εφαρμοστεί για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφίοποίησης), εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις υπόλοιπες προσαυξημένες εκπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία ( έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013).

Και σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου, για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Σημαντική προϋπόθεση που τονίζεται στην εν λόγω διάταξη: Το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Από το μέτρο θα εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού της ΕΕ.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Διαβάστε ακόμη

Οι τιμές και οι τάσεις στα ενοίκια γραφείων της Αθήνας στις 6 βασικές επιχειρηματικές «πιάτσες»

Olymp Cars: Έρχονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα με άρωμα Ελλάδας;

Εuroasia: Πυκνώνουν οι επαφές για την διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου – Ισραήλ