Οικονομία

ΙΟΒΕ: Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα δώσει σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ και την απασχόληση

  • newsroom


Την αποτίμηση των επιδράσεων που θα έχει η αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού στην ελληνική οικονομία, εξετάζει ο ΙΟΒΕ σε μελέτη του με τίτλο: «Οικονομικές επιδράσεις από την ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού».

Την αποτίμηση των επιδράσεων που θα έχει η αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού στην ελληνική οικονομία, εξετάζει ο ΙΟΒΕ σε μελέτη του με τίτλο: «Οικονομικές επιδράσεις από την ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού».

Όπως σημειώνεται, το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής του Ελληνικού, θα έχει σημαντική θετική επίδραση στην εγχώρια οικονομία, καθώς το ΑΕΠ αναμένεται να είναι αυξημένο σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού προγράμματος (2016-2041), ξεπερνώντας στο τελευταίο έτος της περιόδου κατά 7,4 δισ. ευρώ (2,4%) το επίπεδο που θα έχει αν δεν πραγματοποιηθεί η επένδυση. Αντίστοιχα, η επίδραση της ανάπλασης σε όρους απασχόλησης αναμένεται να ξεπεράσει στο τέλος της περιόδου τις 90 χιλ. θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη η επένδυση ανάπλασης της περιοχής του Ελληνικού οδηγεί στην ανάπτυξη αξιοσημείωτης οικονομικής δραστηριότητας, ενώ, με βάση τους όρους που προβλέπει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στην Hellinikon Global I S.A., θα υπάρξουν θετικές επιδράσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Άγιου Κοσμά, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της ανάπλασης (έσοδα λειτουργίας, φορολογικά έσοδα, απασχόληση), όσο και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας (ΑΕΠ, απασχόληση, δημόσιο χρέος κ.ά.).

Με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό, στο Μητροπολιτικό Πόλο θα φιλοξενούνται ποικίλες χρήσεις, όπως κατοικία, τουρισμός – αναψυχή, εμπόριο, γραφεία, περίθαλψη, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, πρότυπες αστικές υποδομές, πρόνοια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η εκμετάλλευση των υποδομών του Μητροπολιτικού Πόλου για αυτές τις επιμέρους χρήσεις εκτιμάται ότι δημιουργεί έσοδα λειτουργίας (σε όρους κύκλου εργασιών), τα οποία ανέρχονται, σταδιακά μέχρι το 2041, σε 2,4 δισεκ. ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο στη διάρκεια της 25ετίας υπολογίζονται σε 1,4 δισεκ. ευρώ, ετησίως.

Άμεσα οφέλη θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για την μεταβίβαση των μετοχών, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πρόσθετου πλούτου που αναμένεται να δημιουργηθεί. Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισεκ. ευρώ συνολικά στην 25ετία (κατά μέσο όρο 563 εκατ. ευρώ ετησίως).

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι παράγοντες ζήτησης που συνδέονται με την κατασκευή και λειτουργία του έργου (εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, δημιουργία εισοδημάτων από τη λειτουργία του έργου, ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων από το εξωτερικό) αναμένεται να επιφέρουν υψηλότερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (2016-2041), οι παράγοντες ζήτησης εκτιμάται ότι οδηγούν το ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδο που είναι κατά 5,4 δισεκ. ευρώ ή +1,7% υψηλότερο, σε σύγκριση με το επίπεδο που θα έχει το ΑΕΠ εάν δεν πραγματοποιηθεί το έργο. Επιπλέον, οι παράγοντες προσφοράς που εκφράζονται από την άνοδο της παραγωγικότητας και της δυνητικής παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας αναμένεται να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 2,0 δισεκ. ευρώ (+0,6%) στο τέλος της περιόδου. Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο τέλος της περιόδου (το έτος 2041), το ΑΕΠ αναμένεται να είναι κατά 7,4 δισεκ. ευρώ (+2.4%) υψηλότερο από αυτό που θα είναι αν δεν πραγματοποιηθεί η επένδυση.

aep3

Σε όρους απασχόλησης, ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να απασχοληθούν στις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Άγιου Κοσμά αυξάνεται διαχρονικά, καθώς τίθενται σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις που προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ συνεχίζεται η κατασκευαστική δραστηριότητα. Η απασχόληση στην περιοχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 χιλ. άτομα στα μέσα της δεκαετίας του 2030, ενώ τα επόμενα έτη με την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου, αλλά και με την πληρέστερη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα συντηρούνται περί τις 21 χιλ. θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας που, σε ένα μεγάλο βαθμό, θα καλυφθούν από τους κατοίκους των όμορων δήμων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες μακροοικονομικές αλληλεπιδράσεις, εκτιμάται ότι η επίδραση της ανάπλασης στην απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας θα ξεπεράσει τις 90 χιλ. πρόσθετες θέσεις εργασίας το 2041, από τις οποίες 75 χιλ. προέρχονται από την επίδραση των παραγόντων ζήτησης και 15 χιλ. από την επίδραση των παραγόντων προσφοράς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο έχει και μια επιπλέον αξιοσημείωτη ευεργετική δημοσιονομική επίδραση. Η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ (με την αξιοποίηση των σχετικών πόρων για εξόφληση του δημόσιου χρέους) μειώνει το χρέος άμεσα χωρίς να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, δημιουργείται δημοσιονομικό κενό. Για την κάλυψή του κενού θα απαιτηθεί η εφαρμογή ισοδύναμης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που βέβαια θα έχει υφεσιακές επιπτώσεις.

Με τη μεταβίβαση των μετοχών από την Ελληνικό Α.Ε. στη Hellinikon Global I S.A. αποφεύγεται η απώλεια 10 χιλ. θέσεων εργασίας καθώς και μια υποχώρηση του ΑΕΠ έως κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (0,3 δισεκ. ευρώ) το πρώτο έτος εφαρμογής της συμφωνίας, με μικρότερες, ωστόσο υπολογίσιμες, αρνητικές επιδράσεις σε ορίζοντα δεκαπενταετίας. Επιπλέον, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ εμφανίζει επιταχυνόμενη υποχώρηση στο σενάριο της πραγματοποίησης του έργου και είναι μειωμένος κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο τέλος της περιόδου.

iobe2

Όπως εκτιμά η μελέτη του ΙΟΒΕ, το έργο του Ελληνικού αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη δημοσιονομική προσαρμογή και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στη Hellinikon Global I S.A. και ακολούθως η αξιοποίηση της περιοχής μπορούν να συνδράμουν με καταλυτικό τρόπο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού λόγω του μεγέθους της έκτασης, του μήκους του παραλιακού μετώπου, αλλά και της εγγύτητάς της στο μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών, αποτελεί ένα σπάνιο περιουσιακό στοιχείο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων, όπως σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καζίνο και μαρίνα, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μέρος του σημαντικού ανεκμετάλλευτου δυναμικού της Αθήνας ως προορισμού για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (συνεδριακός, ιατρικός, city break).

iobe3

Η ανάπλαση της περιοχής και η δημιουργία ποικίλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή αναμένεται να έχουν πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία. Πέραν όμως των ευεργετικών οικονομικών επιδράσεων, το έργο θα έχει μια ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη γενικότερη πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Αττικής.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη μελέτη του ΙΟΒΕ