Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), μέσω της οποίας καθορίζεται η διαδικασία, αλλά και οι δικαιούχοι των ενισχύσεων των 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΚΥΑ υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, τον Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο και το Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλον ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 15 έως τις 25 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίες:

  • Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021, είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,
  • Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
  • Έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και
  • Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

  • ΑΦΜ της επιχείρησης,
  • Αύξοντα αριθμός παραστατικού
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • Καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Διαβάστε ακόμη

ΙΕΕΕ: Έρχονται εποχές αβεβαιότητας – Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις

Όμιλος Γκριμάλντι:  Συμφωνία ύψους 1 δισ. ευρώ για ναυπήγηση 5 οχηματαγωγών πλοίων

Με μια διαγραφή, τελειώσαμε οριστικά με τους Πάτσηδες;