Εκτός «Γέφυρα ΙΙ» θα βρεθούν πολλοί «κόκκινοι» δανειολήπτες, με τις τράπεζες να ακολουθούν την ίδια γραμμή όπως και επί του πρώτου προγράμματος, εστιάζοντας στους «πράσινους» πελάτες τους.

Όπως τονίζει στο newmoney υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλου συστημικού Ομίλου, μολονότι ακόμη είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα (σ.σ. το νέο πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του την περασμένη Δευτέρα 5/4), η εκτίμηση είναι πως αυτό θα κατευθυνθεί κυρίως σε ενήμερους και ήδη ρυθμισμένους δανειολήπτες, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων και τα δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών και τα οποία θεωρούνται ως τα πλέον επίφοβα να… σκάσουν. Προς επίρρωση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι επικεφαλής των τεσσάρων τραπεζών στους αναλυτές, το «Γέφυρα Ι & ΙΙ» θα καλύψει περί το 20% των μορατορίων.

Πέραν των κριτηρίων επιλεξιμότητας που έχουν να κάνουν με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις, εφόσον πρόκειται για εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες την 31.12.2020, θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να υφίσταται μία τουλάχιστον επιχειρηματική ή επαγγελματική οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα.

• Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αιτούν πρόσωπο να μην έχει λάβει και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιλέξιμα μεταξύ άλλων και τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί δυνάμει του προγράμματος «Γέφυρα Ι».

Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο.

• Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αιτούν πρόσωπο να μην έχει δάνεια, τα οποία δεν εξυπηρετούνται και έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια, τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα.

• Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

• Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019: α) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και β) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.

• Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος των ωφελουμένων, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης: α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους ή β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

• Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση, όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.

• Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μην μετακυλύουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, από την περασμένη Δευτέρα που ξεκίνησε η λειτουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είχαν προχωρήσει στην οριστική υποβολή αίτησης στο νέο πρόγραμμα 4.160 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.

Εξ αυτών, 2.468 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 479 είναι μικρές επιχειρήσεις και 66 είναι μεσαίες επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως τις 9 Μαΐου.

Διαβάστε ακόμα:

Ήρων: Συμμετοχή σε 6 έργα της ΕΕ για Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ

Prometheus Gas: Διαδικτυακή εκδήλωση για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 στις οδικές μεταφορές

Πήτερ Λιβανός: Το GasLog Warsaw διέσωσε οκτώ ναυαγούς