Οικονομία

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Οι 19 περιπτώσεις που ΔΕΝ χρειάζεται η έκδοσή του

  • newsroom


Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς με την εξαίρεση των ακόλουθων 19 περιπτώσεων

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πρέπει να κάνουν κάποια συναλλαγή που αφορά την περιουσία τους οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς. Ωστόσο υπάρχουν 19 περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων για τις οποίες ΔΕΝ απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή της υπεύθυνης δήλωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού.

2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περι­γραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.

3. Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινό­χρηστο χώρο οικοπέδου.

4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση/απαλοιφή τεθείσας δια­λυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφληση του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλ­λόμενου. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας περί μη ισχύος/εξάλειψης της διαλυτικής αίρεσης.

5. Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου.

6. Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη για τα οποία είναι υπόχρεος σε δήλωση ο εργολάβος.

7. Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1221/1980 και ν. 960/1979.

8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κα­τάσχεσης.

9. Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.

10. Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθε­ση ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρη­στοι χώροι.

11. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγ­γράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν τροποποι­ούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.

12. Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης μελλοντικού δικαιώματος.

13. Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποί­ησης ή μη κληρονομίας.

14. Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρ­κειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω αυτά είναι ακόμα σε ισχύ, και εφόσον δεν επέρχεται κα­μία άλλη μεταβολή στη σύμβαση.

15. Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώσει το ακί­νητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου.

16. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμι­σθώσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογρα­φικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού.

17. Σε περίπτωση μεταγραφής του πρακτικού συμβι­βαστικής επίλυσης διαφοράς.

18. Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφι­κό στοιχείο του ακινήτου καθώς το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμ­βαλλόμενου.

19. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργο­λάβο, μετά από την μεταβίβαση των ποσοστών του εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση δήλω­σης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος.

Διαβάστε ακόμα: 

GameStop: Το κίνημα των μικρομετόχων πνίγηκε στο αίμα, αλλά η επανάσταση της «μαρίδας» μόλις ξεκίνησε

Έρχονται 3+1 ανατροπές για διαχειριστές και ιδιοκτήτες ακινήτων

Αντόνιο Περκάσι: Ποιο είναι το νέο αφεντικό της ΝΙΚΕ στην Ελλάδα που ψάχνει ήδη προσωπικό (pics)

Απόρρητο Απόρρητο