Κατασχέσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία μπορεί να επιβάλει η εφορία ακόμα και σε όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Επίσης, ορισμένοι πλειστηριασμοί που έχουν ήδη δρομολογηθεί πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν θα αναστέλλονται.

Πρόκειται για δυο «ανοιχτά» παράθυρα των διατάξεων του ν, 4738/2020 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπουν την διενέργεια αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Περιγράφονται σε εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Μεταξύ άλλων με την εγκύκλιο, αναφέρονται τα εξής για το εξωδικαστικό μηχανισμό:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση: Στην εξωδικαστική ρύθμιση του ν. 4738/2020 (πολυμερή ή διμερή) υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Όσον αφορά στις τελωνειακές οφειλές, στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσωπικών οφειλών που είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος (προσωπικά χρέη).

2. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής ρύθμισης του ν. 4738/2020:

i. απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
ii. οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,
iii. οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,
iv. οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
v. οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ,

3. Πρόσωπα που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση: Αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (πολυμερή ή διμερή) μπορεί κατ’ αρχήν να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

4. Εύρος δόσεων – δυνατότητα διαγραφής: Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, πολυμερών και διμερών, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 240 έντοκες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίοδο χάριτος, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών (με εξαίρεση τη βασική οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο προσδιορισμός του τελικού ποσού αποπληρωμής και ο καθορισμός των δόσεων βάσει της σύμβασης (πολυμερούς ή διμερούς) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικών κανόνων γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω σχετικού υπολογιστικού εργαλείου.

5. Ειδικά στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών καθώς και στις περιπτώσεις πολυμερών συμβάσεων, η διαγραφή βασικής οφειλής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 75% της βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή, κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης, δεν επιτρέπεται διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% επί της βασικής οφειλής.

6. Από την έναρξη ισχύος της εξωδικαστικής ρύθμισης και κατά τη διάρκεια αυτής, οι υπαχθείσες σε αυτήν οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013).

7. Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon).

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικής δίωξης λόγω υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Α. Αίτηση για πολυμερή ρύθμιση

i. Έναρξη και λήξη της αναστολής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4738/2020, η αναστολή ισχύει από την υποβολή της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών που τηρείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ειδικότερα, ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής είναι η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα.

Από 6/4/2022 η καταχώριση στα σχετικά πεδία της φόρμας «Αναστολή Εκτέλεσης» στο υποσύστημα «Δικαστικό» του taxis γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

2. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας. Η διαδικασία μπορεί να περατωθεί είτε ως άκαρπη, είτε με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου σε αυτή (αναλόγως αν το Δημόσιο συναινέσει ή όχι στη σύμβαση).

3. Σε περίπτωση που η πολυμερής διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς στον οφειλέτη (δηλαδή εντός 35 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης) προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής της αίτησης πολυμερούς ρύθμισης σε αίτηση διμερούς ρύθμισης προς το Δημόσιο σύμφωνα, εφόσον το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ελάχιστου ορίου οφειλών δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναστολής λόγω υποβολής αίτησης διμερούς ρύθμισης.

4. Σε διαφορετική περίπτωση, η πολυμερής διαδικασία περατώνεται και η αναστολή λήγει, όπως προαναφέρθηκε, με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4738/2020, με τη συναίνεση ή μη του Δημοσίου.

5. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η σύναψη σύμβασης με τη συναίνεση του Δημοσίου, οπότε αρχίζει να ισχύει η ρύθμιση ως προς το Δημόσιο, την αναστολή του άρθρου 18 του ν. 4738/2020 (λόγω υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης) διαδέχεται η αναστολή που προβλέπεται στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου, το οποίο ρυθμίζει τα έννομα αποτελέσματα της σύμβασης για το Δημόσιο.

ii. Περιεχόμενο της αναστολής:

α. Γενικά:

6. Η αναστολή λόγω υποβολής αίτησης για πολυμερή εξωδικαστική ρύθμιση χρεών καταλαμβάνει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

7. Περαιτέρω αναστέλλεται και η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο αναφορικά με τις ίδιες ως άνω οφειλές. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, όπως η κατάσχεση, όταν διενεργείται επί περιουσιακού στοιχείου στο οποίο οι απαιτήσεις του κατασχόντος είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, επομένως η αναστολή δεν εμποδίζει την κατάσχεση από το Δημόσιο ακινήτου του οφειλέτη στο οποίο έχει εγγράψει υποθήκη για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

β. Τύχη κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν για τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση πριν από την έναρξη της αναστολής:

8. Η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεννιούνται μετά την έναρξη της αναστολής) εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη. Ως εκ τούτου, ο τρίτος (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα) οφείλει να εξακολουθήσει, και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά.
Όσον αφορά ειδικά τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, αυτά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ. Τύχη κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που επιβάλλονται για τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής:

9. Σε περίπτωση που, λόγω τυχόν καθυστερημένης ενημέρωσης της φορολογικής διοίκησης σχετικά με την οριστική υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης, επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου μετά την έναρξη της αναστολής, για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να άρει οίκοθεν την επιβληθείσα κατάσχεση (ολικώς ή μερικώς, αν έχει επιβληθεί και για οφειλές που εξαιρούνται της αίτησης ρύθμισης) και να επιστρέφει στον καθ’ ου το ποσό που απέδωσε ο τρίτος συνεπεία της θετικής δήλωσής του, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Β. Αίτηση για διμερή ρύθμιση

i. Έναρξη και λήξη της αναστολής:

10. Η αναστολή ισχύει «από την κοινοποίηση της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση». Τόσο στην περίπτωση των πολυμερών όσο και στην περίπτωση των διμερών συμβάσεων η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής είναι η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., οπότε γίνεται και η σχετική καταχώριση (αυτοματοποιημένα από 6/4/2022 ή από την Ε.Μ.ΕΙΣ. έως την ανωτέρω ημερομηνία) στα οικεία πεδία της οθόνης «Στοιχεία Αίτησης ΕΓΔΙΧ» και της φόρμας «Αναστολή Εκτέλεσης» στο υποσύστημα «Δικαστικό» του taxis.

11. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και του Δημοσίου ή με την άκαρπη περάτωση της διαδικασίας. Η διαδικασία περατώνεται ως άκαρπη είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι ο οφειλέτης δεν είναι «βιώσιμος» ή φερέγγυος, οπότε δεν υποβάλλεται σε αυτόν πρόταση ρύθμισης, είτε επειδή ο οφειλέτης δεν αποδέχθηκε εμπρόθεσμα (εντός 5 ημερών) την πρόταση ρύθμισης του Δημοσίου, είτε επειδή ο οφειλέτης δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 5 εργασίμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης, την πρώτη δόση αυτής, είτε επειδή ο οφειλέτης δεν προέβη εντός της ταχθείσας προθεσμίας σε συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησής του ή σε διόρθωση των σφαλμάτων αυτής. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής από το Δημόσιο πρότασης ρύθμισης στον οφειλέτη είναι πενήντα πέντε (55) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διμερούς ρύθμισης ή τη μετατροπή της πολυμερούς ρύθμισης σε διμερή, η οποία (προθεσμία) παρατείνεται για δεκαπέντε (15) ημέρες σε περίπτωση ελλείψεων ή σφαλμάτων της αίτησης που έχουν αντληθεί / συμπληρωθεί από τη φορολογική διοίκηση.

ii. Περιεχόμενο της αναστολής:

α. Γενικά:

12. Η αναστολή καταλαμβάνει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.
Περαιτέρω αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναφορικά με τις ίδιες ως άνω οφειλές ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης.

β. Τύχη κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν για τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση πριν από την έναρξη της αναστολής:

13. Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της αναστολής. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, ποσά των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο τρίτος (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα) οφείλει να εξακολουθήσει, και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά.

Αντίθετα, τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από τις ως άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη ισχύος της διμερούς σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Διενέργεια συμψηφισμού και χορήγησή αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της αναστολής λόγω οριστικής υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης

14. Η οριστική υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών του ν. 4738/2020 (πολυμερούς ή διμερούς) δεν ασκεί καμία επίδραση στη διενέργεια από το Δημόσιο αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των απαιτήσεών του, των οποίων ζητείται η ρύθμιση, με ανταπαιτήσεις του οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου.

15. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής οι οφειλές των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης και, επομένως, δεν είναι «τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο» για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, εκτός βέβαια αν είναι ενταγμένες σε άλλη ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Έναρξη ισχύος της ρύθμισης – πληρωμή δόσεων

i. Σε περίπτωση πολυμερούς ρύθμισης:

16. Έναρξη ισχύος: Η ισχύς της πολυμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ως προς το Δημόσιο αρχίζει με την παροχή της συναίνεσης του Δημοσίου, η οποία τεκμαίρεται με την άπρακτη πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση στο Δημόσιο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της σύμβασης που εγκρίθηκε από τον οφειλέτη και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαπιστώσει τη μη ικανοποίηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την αποδοχή της σύμβασης και υποβάλει σχετική ένσταση, για την έναρξη ισχύος της σύμβασης ως προς το Δημόσιο απαιτείται η πλήρης και εμπρόθεσμη θεραπεία του ελαττώματος από την πλευρά των συμμετεχόντων πιστωτών και του οφειλέτη. Επομένως, σε αντίθεση με τις διμερείς ρυθμίσεις, για την έναρξη ισχύος της πολυμερούς σύμβασης και την επέλευση των εννόμων συνεπειών της δεν αποτελεί προϋπόθεση η καταβολή της πρώτης δόσης.

17. Προθεσμία καταβολής δόσεων: Η πρώτη δόση υπολογίζεται υποχρεωτικά από τον πρώτο μήνα της ρύθμισης. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, στις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης του ν. 4738/2020 τίθεται ως όρος ότι η πρώτη δόση της ρύθμισης (αναφορικά με τις οφειλές προς το Δημόσιο) είναι καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ως προς το Δημόσιο και εκάστη των επόμενων δόσεων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επομένου ημερολογιακού μήνα.

18. Τρόπος εξόφλησης δόσεων – πίστωση ρυθμιζόμενων οφειλών: Για την καταβολή των δόσεων της σύμβασης προβλέπεται η δημιουργία «Ταυτότητας Οφειλών Διακανονισμού» (Τ.Ο.Δ.). Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την αυτοματοποίηση της εξωδικαστικής ρύθμισης ως ξεχωριστού τύπου ρύθμισης («διακανονισμού») στο σύστημα taxis, η πληρωμή των δόσεων αυτής γίνεται με ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που χορηγείται στον οφειλέτη από το Δημόσιο. Η πληρωμή των δόσεων της σύμβασης μπορεί να γίνει με εκούσια καταβολή ή με άλλον τρόπο (συμψηφισμό, απόδοση κατασχέσεων, παρακράτηση κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής).

19. Τυχόν διαγραφές (Α.Φ.ΕΚ. για οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, που αφορούν ρυθμιζόμενες οφειλές, δεν ασκούν επίδραση στο δοσολόγιο του «διακανονισμού».

ii. Σε περίπτωση διμερούς ρύθμισης:

20. Έναρξη ισχύος – προθεσμία καταβολής δόσεων: Η σύναψη της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης και η έναρξη ισχύος της ρύθμισης συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

21. Τρόπος εξόφλησης δόσεων – πίστωση ρυθμιζόμενων οφειλών: Τα ανωτέρω αναφερθέντα στην παράγραφο 18 σχετικά με τον τρόπο καταβολής των δόσεων της σύμβασης και πίστωσης των ρυθμιζόμενων οφειλών ισχύουν και για τις διμερείς συμβάσεις.

Διαβάστε ακόμη:

Ο αετός της Ραφήνας, το σφυρί στο κτήμα Κοντομηνά, ο Νορβηγός και η διάρρηξη στο σήριαλ Μουζάκη

Τουρκία: Ανάπτυξη παρά τη δαμόκλειο σπάθη του πληθωρισμού

Αυτές είναι οι 4 επιχειρήσεις που μπορείς να ξεκινήσεις με λιγότερα από 99 δολάρια