Ναυτιλία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τουρισμός και real estate με στόχο και τα ακίνητα που συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (distressed) θα είναι οι νέοι τομείς δραστηριότητας για τον όμιλο Στέγγου της Τεχνική Ολυμπιακή, μετά τη συμφωνία για την πώληση του Πόρτο Καρράς με την Belterra Ιnvestments του Ιβάν Σαββίδη.

Ως συνέπεια του deal με την Belterra, ο όμιλος δεν ασκεί -προς το παρόν- δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα, πλην της δραστηριότητάς του στον τομέα των τουριστικών λιμένων (μαρίνων), η οποία συνεχίζεται μέσω της εταιρείας Σάμος Μαρίνες Α.Ε..

Τώρα, στις νέες δραστηριότητες του ομίλου είναι και η σύσταση της εταιρείας PFC Premier Finance Corporation LTD, που ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα, στα τέλη Ιανουαρίου και σχεδιάζει να αποκτήσει συμμετοχή σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα, στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Απώτερος στόχος με την ίδρυση της εν λόγω εταιρείας και της σχεδιαζόμενης απόκτησης συμμετοχής, αποτελεί, όπως αναφέρεται «η εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ξενοδοχειακών εταιρειών ή/και συναφούς αντικειμένου εταιρειών, καθώς επίσης και άλλων κατηγοριών ακινήτων -κτίρια γραφείων, εμπορικά ακίνητα, οικιστικά ακίνητα, εγκαταστάσεις logistics, κ.ά.».

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της οικογένειας Στέγγου στο πληροφοριακό δελτίο για την επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου, μετά την πώληση της τουριστικής δραστηριότητας, οι δραστηριότητες είναι περιορισμένες επί του παρόντος, και παράλληλα ο όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα από το προϊόν της πώλησης του ως άνω περιουσιακού του στοιχείου.

Εξ’ ου κι έχει ήδη προχωρήσει από πέρυσι στην ίδρυση τριών εταιρειών, α) της εταιρείας T.O. Constructions A.E. (θυγατρική κατά 88,42% της T.O. International Holding LTD), με έδρα την Ελλάδα, μέσω της οποίας πλέον, θα ασκείται η δραστηριοποίηση του ομίλου στον κατασκευαστικό τομέα, β) της T.O. Shipping LTD (θυγατρική σε ποσοστό 100% της T.O. International Holding LTD) με έδρα την Κύπρο, μέσω της οποίας θα ασκείται η δραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας και πλέον και γ) της εταιρείας PFC Premier Finance Corporation LTD (θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της T.O. International Holding LTD) με έδρα την Κύπρο.

Κωνσταντίνος, Ανδρέας και Γιώργος Στέγγος

Όσον αφορά την T.O. Constructions A.E., ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μερικής διάσπασης της Πόρτο Καρράς Α.Ε., προκειμένου να εισφερθεί σε αυτήν ο διασπασθείς κατασκευαστικός κλάδος της Πόρτο Καρράς.

Αντίστοιχα, μέσω της T.O. Shipping LTD έχει αναπτυχθεί μικρής έκτασης δραστηριότητα στον τομέα της ναυτιλίας, η οποία αφορά σε έμμεση συμμετοχή της, μέσω άλλων εταιρειών, με ποσοστό 15% στη σύσταση έξι (6) πλοιοκτητριών εταιρειών, οι οποίες προχώρησαν στην απόκτηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και με ποσοστό 85% στη σύσταση πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία έχει καταβάλλει προκαταβολή για την απόκτηση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Επαναδραστηριοποίηση στον τουρισμό

Την ίδια στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συσσωρευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει ο όμιλος λόγω του Πόρτο Καρράς στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τις συνεργασίες που είχε αναπτύξει με tour operators και με άλλους σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς, από το 1999 έως πρόσφατα, «θα επιδιώξει την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στον τομέα του τουρισμού, εντός και εκτός Ελλάδος, που θα του επιτρέψουν την επαναδραστηριοποίησή του σε αυτόν τον, γνωστό για τον όμιλο, επιχειρηματικό τομέα».

Πιο συγκεκριμένα, για την επαναδραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα του τουρισμού, αυτή έχει προκριθεί να γίνει μέσω της απόκτησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων (σε λειτουργία ή μη), χωρίς όμως να αποκλείεται και το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο μέλλον στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων.

Για την απόκτηση υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ο όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας PFC Premier, ενώ συμμετείχε πρόσφατα σε διαγωνισμό για την απόκτηση δανείων που ήταν εξασφαλισμένα με τουριστική μονάδα πέντε αστέρων, χωρίς όμως επιτυχία.

Σημειωτέον ότι η μητρική εταιρεία Tεχνική Ολυμπιακή, ως εταιρεία συμμετοχών, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να συντονίζει όλες τις εταιρείες του ομίλου. Η διοίκηση Στέγγου εκτιμά ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στους επιχειρηματικούς τομείς της ναυτιλίας, των ΑΠΕ, του τουρισμού και του real estate περίπου έως τα τέλη του 2022.

Επιπλέον, θα εξετασθεί και η ανάληψη έργων τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, που θα αφορούν σε διαχείριση / ανακύκλωση απορριμμάτων.

Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τα κεφάλαια που έχει ήδη εισπράξει ο όμιλος, καθώς και αυτά που αναμένεται να εισπράξει με τον προσδιορισμό του τελικού τιμήματος της συναλλαγής για την πώληση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς, ενώ θα εξετάζεται και η ενδεχόμενη χρήση τραπεζικού δανεισμού (σ.σ. για την υλοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας χρησιμοποιήθηκε, από το επενδυτικό σχήμα των εταιρειών που υλοποίησε τις επενδύσεις αυτές, και τραπεζικός δανεισμός).

Οι εξελίξεις στο Πόρτο Καρράς

Οσον αφορά τις εξελίξεις στο Πόρτο Καρράς, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το καταρχήν τίμημα της συναλλαγής για την πώληση των ξενοδοχείων και του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς που αντιστοιχεί στην εταιρεία και τη θυγατρική αυτής T.O. INTERNATIONAL HOLDING LTD ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168,9 εκατ. ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis).

Το τίμημα αυτό μειώνεται μέχρι σήμερα κατά ποσό 62,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας Πόρτο Καρράς. Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, η εταιρεία και η θυγατρική της T.O. INTERNATIONAL HOLDING LTD έχουν ήδη εισπράξει εκ της συναλλαγής αυτής ποσό ανερχόμενο σε 73,19 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο τίμημα έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης και αναμένεται η καταβολή του στην εταιρεία και στην θυγατρική αυτής T.O. INTERNATIONAL HOLDING LTD, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος της συναλλαγής εκκρεμεί και τούτο οφείλεται αφενός μεν στον τεράστιο όγκο των στοιχείων και πληροφοριών που έπρεπε να συγκεντρωθούν, επεξεργαστούν και διαμορφωθούν κατάλληλα για να σταλούν στην αγοράστρια εταιρεία και στον ανεξάρτητο σύμβουλο της συναλλαγής (σ.σ. Deloitte), αφετέρου δε στο γεγονός ότι η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε εντελώς δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας και της έξαρσής της.

Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα διαμορφωθεί με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης του ανεξάρτητου συμβούλου επί των οικονομικών καταστάσεων της 15.04.2020 (σ.σ. ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η συμφωνία) των υπόψη εταιρειών με βάση τις υποχρεώσεις τους έως την ίδια ημερομηνία (debt free basis). Η σχετική έκθεση του συμβούλου αναμένεται να παραδοθεί στις 5 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή η οικογένεια Στέγγου διαθέτει ποσοστό λίγο χαμηλότερο του 64%, με το μεγαλύτερο ποσοστό λίγο πάνω από το 39%, να ανήκει στο πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Στέγγο.

Διαβάστε ακόμη

«Θύμα» της πανδημίας του κορωνοϊού (και) οι εξορύξεις πετρελαίου – υδρογονανθράκων

Γιατί οι Αυστριακοί της Pipelife βάζουν λουκέτο στο εργοστάσιο της Θήβας

Ελκυστικές προσφορές για τα POS της Πειραιώς