Στα 330 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2021.

Ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Το 2021 η Alpha Bank πέτυχε μία σειρά από σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της. Έχοντας ισχυροποιήσει τον ισολογισμό μας και με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, είμαστε έτοιμοι να επιτελέσουμε τη βασική μας αποστολή που είναι να στηρίξουμε ενεργά την Πρόοδο, παραμένοντας στο πλευρό των Πελατών μας εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε νααντιμετωπίσουν τις αδιαμφισβήτητες προκλήσεις του τρέχοντος έτους.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς 11 συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους Ευρώ 16 δισ., βάζοντας έτσι σε τροχιά την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ έως τα μέσα του 2022 και την αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης. Μάλιστα, στο δ’ τρίμηνο του 2021, καταγράφηκε σημαντική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank μετά από μία 10ετή προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,1%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,2%, ενώ η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τον αναμενόμενο αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ, που προβλέπονται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Alpha Bank στήριξε την ελληνική οικονομία με συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,4 δισ., περιλαμβανομένης της καθαρής πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 1.6 δισ. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2022 με σημαντικές χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, ενώ, παράλληλα, στα υπό διαχείριση κεφάλαια των χαρτοφυλακίων asset management σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 37% σε ετήσια βάση.

Οι εγχώριες καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ., ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Η Alpha Bank καταγράφει επιταχυνόμενη πρόοδο ως προς τη μείωση του κόστους, έχοντας επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας που είχαν τεθεί για το 2021, με Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο 5% και Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους σε Ευρώ 330 εκατ. Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ρίχνει σκιά αβεβαιότητας στις προοπτικές του τρέχοντος έτους, με απρόβλεπτες συνέπειες ως προς το ύψος του πληθωρισμού και τους ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παρόλα αυτά, ο υγιής και ισχυρός ισολογισμός μας και τα εν εξελίξει έργα μετασχηματισμού, προς όφελος των Πελατών και του Προσωπικού μας, μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και στην εμπέδωση της θετικής μας συμβολής προς τους Πελάτες, τους Μετόχους και την Κοινωνία».

1 Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους για το 2021 προκύπτουν από τις Ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 2,9 δισ., εξαιρουμένης της επίπτωσης των συναλλαγών Galaxy, Cosmos και της απόσχισης της Cepal ποσού Ευρώ 2,1 δισ. και εξαιρουμένων αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές Πράξεις Ευρώ 120 εκατ., των «Εξαιρούμενων κονδυλίων» από Λειτουργικά Έξοδα ύψους Ευρώ 265 εκατ., την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ ποσού Ευρώ 1.038 εκατ. και Ευρώ 131 εκατ. φόρο εισοδήματος, που αφορά σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και Ευρώ -35 εκατ. που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Κύριες Εξελίξεις

Η Alpha Bank έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικό μέρος του Στρατηγικού της Σχεδίου αναφορικά με την εξυγίανση του ισολογισμού της

• Το 2021 ολοκληρώθηκαν έντεκα συναλλαγές1, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων μη Εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων και τιτλοποιήσεων ύψους Ευρώ 16 δισ., Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα ύψους Ευρώ 800 εκατ., επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, εκδόσεων ομολόγων και άλλων διαρθρωτικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα και την ικανότητα της Τράπεζας να φέρει εις πέρας ένα σύνολο προγραμματισμένων ενεργειών εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο.

• Οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού, επιτεύχθηκαν νωρίτερα έναντι του αρχικού προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 13% από 42,5%, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022.

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το δ΄ τρίμηνο 2021

• Το δ’ τρίμηνο 2021, καταγράφηκε ουσιαστική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank (+Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση) μετά από μία 10ετή προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 δισ. το 2021 (Ευρώ 1,6 δισ. το δ’ τρίμηνο), παρέχοντας σημαντική στήριξη στην οικονομία. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,3 δισ. για το έτος, που προέκυψε από τη χορήγηση δανείων ύψους Ευρώ 1,6 δισ. σε επιχειρήσεις.

• Η δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των χορηγήσεων Wholesale Banking, καθώς η Τράπεζα ανταποκρίνεται δυναμικά και αναλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Η καθαρή πιστωτική επέκταση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει σε Ευρώ 2,2 δισ. το 2022.

• H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 400,4 εκατ. το 2021, ενώ το δ’ τρίμηνο κατέγραψε επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των Ευρώ 100 εκατ., για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, ανήλθε σε 41% σε ετήσια βάση.

• Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης, οι οποίες αποτελούν ποσοστό άνω του 80% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων.

Η Alpha Bank πέτυχε τον τεθέντα στόχο κερδοφορίας της, με απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων2 στο 5% για το 2021

• Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 297,8 εκατ, ως αποτέλεσμα έκτακτου εσόδου ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. που καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο του 2021 λόγω αναδιάρθρωσης μεγάλου επιχειρηματικού δανείου στην Κύπρο. Μη λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω έσοδο, το Καθαρό έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

• Tο δ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,7% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των εποχικά υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης καθώς και φόρων. Για το 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους ύψους Ευρώ 132 εκατ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αναμένεται να λογιστικοποιηθεί εντός του 2022.

• To δ’ τρίμηνο 2021, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 135,8 εκατ. έναντι Ευρώ 219,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και των υψηλότερων επαναλαμβανόμενων και «Εξαιρούμενων κονδυλίων». Σε ετήσια βάση, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 6,9% και ανήλθε σε Ευρώ 800,1 εκατ., καθώς η αρνητική επίπτωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων από τη μείωση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των συναλλαγών (Galaxy, Cosmos), αντισταθμίστηκε μερικώς από τη θετική συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO III στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και από τα αυξημένα καθαρά έσοδα από προμήθειες.

• Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των συναλλαγών χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, ανήλθαν σε Ευρώ 100 εκατ. έναντι Ευρώ 59 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα μη οργανικών ενεργειών διαχείρισης των Καθυστερήσεων, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 1091 μονάδες βάσης. Τα έξοδα διαχείρισης καθυστερήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 25 εκατ. Εξαιρουμένων των παραπάνω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 85 μονάδες βάσης για το 2021, σημειώνοντας καλύτερη επίδοση από τον αρχικό τεθέντα στόχο των 120 μονάδων βάσης σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο.

• Η επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ2 ανήλθε σε Ευρώ 423 εκατ. το δ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων των συναλλαγών “Orbit” και “Sky”, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» εν όψει της αναμενόμενης εκποίησής τους.

• Το 2021, τα Προσαρμοσμένα3 Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 330 εκατ.

• Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy4 και καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε Ευρώ -2,9 δισ. για το έτος 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια, Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων με στόχο την απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

• Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,1%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,2%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τις συναλλαγές Orbit, Sky και Riviera, οι εν λόγω Δείκτες διαμορφώνονται σε 16,7% και 13,7%, αντίστοιχα. Η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει μερικώς τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ.

• Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ.

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 13,1% από 42,5% το προηγούμενο έτος και αναμένεται να διαμορφωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 6,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

• Τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν σε επίπεδα κάτω των Ευρώ 5 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής Orbit, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει της ολοκλήρωσής της. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου επιτρέπουν στην Alpha Bank να μειώσει περαιτέρω τον στόχο της αναφορικά με το κόστος πιστωτικού κινδύνου, σε 70 μονάδες βάσης για το 2022.

• Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 47%, ενώ στην Ελλάδα σε 45%, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση». Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 99%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 151%.

• Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου αντανακλάται στον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 183% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου, καθώς και στη σημαντική μείωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 78%, έναντι 90% στηναρχή του έτους.

• Τον Δεκέμβριο  2021, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους Ευρώ 400 εκατ. και με επιτόκιο έκδοσης 3%, μετά από την εναρκτήρια έκδοση ύψους Ευρώ 500 εκατ. που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας και διαφοροποιώντας την επενδυτική της βάση.

• Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σταθερή σε Ευρώ 13 δισ. Tο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το δ’ τρίμηνο 2021 (- 5 μονάδες βάσης).

1 Μη λαμβανομένων υπόψη των Ζημιών απομείωσης αναφορικά με επερχόμενες συναλλαγές ΜΕΑ, των ζημιών απομείωσης που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας καθώς και έξοδα διαχείρισης δανείων που καταβλήθηκαν στη Cepal, τα οποία αναταξινομήθηκαν το γ’ τρίμηνο από την κατηγορία «Γενικά Διοικητικά Έξοδα» στην κατηγορία «Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων».

2Το δ’ τρίμηνο 2021, η επίπτωση από τις συναλλαγές ΜΕΑ περιλαμβάνει ζημίες απομείωσης Ευρώ 332 εκατ. αναφορικά με επερχόμενες συναλλαγές χαρτοφυλακίου δανείων ΜΕΑ, ποσό ύψους Ευρώ 66 εκατ. σχετιζόμενο με απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων της συναλλαγής Sky, Ευρώ 22 εκατ. της συναλλαγής Cosmos και Ευρώ 3 εκατ. πληρωμές προς τη Cepal που σχετίζονται με συναλλαγές ΜΕΑ.

3 Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους για το 2021 προκύπτουν από τις Ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 2,9 δισ., εξαιρουμένης της επίπτωσης των συναλλαγών Galaxy, Cosmos και της απόσχισης της Cepal ποσού Ευρώ 2,1 δισ. και εξαιρουμένων αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές Πράξεις Ευρώ 120 εκατ., των «Εξαιρούμενων κονδυλίων» από Λειτουργικά Έξοδα ύψους Ευρώ 265 εκατ., την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ ποσού Ευρώ 1.038 εκατ. και Ευρώ 131 εκατ. φόρο εισοδήματος, που αφορά σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και Ευρώ -35 εκατ. που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες.

4 Μετά από Φόρους, η επίπτωση της συναλλαγής Galaxy και της απόσχισης της Cepal («Project Aries»), ανήλθε σε Ευρώ 2,1 δισ.

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Ισχυρή οικονομική ανάκαμψη το 2021, με την οικονομική δραστηριότητα το τρέχον έτος να παραμένει σε ανοδική τροχιά, αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της ενίσχυσης των γεωπολιτικών κινδύνων

Το πραγματικό ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική άνοδο το 2021 κατά 8,3%, ανακάμπτοντας σχεδόν στα προ πανδημίας επίπεδα, με την ύφεση να διαρκεί μόνο ένα έτος. Η ισχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021 οφείλεται (α) στην καλύτερη του αναμενομένου επίδοση των εξαγωγών υπηρεσιών, χάρη στην αξιοσημείωτη ανάκαμψη του τουρισμού, (β) στην ισχυρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία υποστηρίχτηκε από τη ραγδαία συσσώρευση αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τις εισροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα να φτάνουν τα Ευρώ 16,2 δισ. το 2021 και (γ) στην αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες κατέγραψαν ισχυρή δυναμική εντός του έτους. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σε πτωτική τροχιά, φθάνοντας το 12,8% τον Δεκέμβριο του 2021, σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2020 (15,5%), ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των θέσεων εργασίας.

Η προοπτική της ανάπτυξης το 2022 παραμένει θετική, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού για δεύτερο συνεχόμενο έτος, καθώς και τη σημαντική εισροή επενδυτικών πόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εξέλιξη αυτή υπόκειται σε αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και πληθωριστικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να αποδυναμώσει την ανοδική πορεία του οικονομικού κλίματος, το οποίο στις αρχές του 2022 κατέγραψε την υψηλότερη τιμή του από τον Οκτώβριο του 2000. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της χώρας μας από τις εισαγωγές ενέργειας και των αρνητικών επιπτώσεων στις αφίξεις τουριστών εξαιτίας της φθίνουσας αγοραστικής δύναμης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία συνδέονται επίσης με τις ισχυρές πληθωρικές πιέσεις, οι οποίες εντάθηκαν μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) ανήλθε κατά μέσο όρο σε 0,6% το 021, ωστόσο, παραμένει σε ανοδική πορεία, φθάνοντας το 6,3% τον Φεβρουάριο του 2022, τροφοδοτούμενος κατά κύριο λόγο από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και των τιμών των τροφίμων, εξέλιξη η οποία ωστόσο, αναμένεται να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά.

Επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων από την αρχή της κρίσης (αύξηση κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 39,2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, σε σχέση με Ευρώ 40,6 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης το δ’ τρίμηνο 2021, της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων δανείων Orbit και Sky, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει της ολοκλήρωσης των συναλλαγών καθώς και της πώλησης της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου τον Δεκέμβριο 2021, περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους Ευρώ 3,5 δισ. των συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και Cosmos.

Τα υπόλοιπα χορηγήσεων στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 35,1 δισ. από Ευρώ 34,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Το 2021, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους Πελάτες της, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα, να ανέρχονται σε Ευρώ 5,4 δισ., κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέργειας, και της μεταποίησης.

Συγκεκριμένα, μετά από 10ετή διαδικασία εξυγίανσης του ισολογισμού, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών Galaxy και Cosmos) κατέγραψε αύξηση, κατά 2,1% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 0,6 δισ., και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 28,6 δισ., με νέες εκταμιεύσεις – κυρίως προς επιχειρήσεις – οι οποίες εξακολουθούν να αντισταθμίζονται μερικώς από αποπληρωμές στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών. Το δ’ τρίμηνο του 2021, η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση σημείωσε αύξηση κατά Ευρώ 0,5 δισ.

Το 2021, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,3 δισ. Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και της εισροής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τα οποία ναμένεται να αναθερμάνουν σημαντικά τις επενδύσεις στη χώρα.

Το 2022, εκτός της περιμέτρου των κεφαλαίων RRF, η Alpha Bank αναμένεται να αναλάβει μία σειρά από σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει προγραμματίσει τη χρηματοδότηση επενδύσεων, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, της εστίασης και των υποδομών, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μία μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στις 9 Φεβρουαρίου 2022, η Alpha Bank εξέδωσε δημόσια πρόσκληση, επιδεικνύοντας επιχειρησιακή ετοιμότητα για λήψη και αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης βάσει των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου που υπεγράφη στις 28 Δεκεμβρίου 2021, με το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικός στόχος είναι η χρηματοδότηση επενδύσεωνμε γνώμονα την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο αυτό, το δ’ τρίμηνο του 2021, η Τράπεζα διαμόρφωσε τη στρατηγική της, ανέπτυξε σχέδιο επικοινωνίας, εκπαίδευσε επαρκώς τους Εργαζομένους της και προγραμμάτισε πολυάριθμες συναντήσεις με μεγάλες και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Πελάτες, με σκοπό την αναγνώριση των επιλέξιμων επενδύσεων. Οι εκταμιεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από το β’ τρίμηνο του 2022.

Οι εισροές καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ. το 2021, κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης

Το δ’ τρίμηνο 2021, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 1 δισ.1 και ανήλθαν σε Ευρώ 47 δισ. (+2,2%). Συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. (+2.1%), με την πλειονότητα των εισροών να προέρχεται από καταθέσεις πρώτης ζήτησης, κυρίως Επιχειρήσεων. Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 3,5 δισ. (+9,3%), ως αποτέλεσμα του υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύψους Ευρώ 13 δισ. συνεισφέρει σημαντικά στο Καθαρό έσοδο Τόκων

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 13 δισ., η οποία αντανακλά την πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO). Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το δ’ τρίμηνο 2021 (-5 μονάδες βάσης), ενώ συνέχισε να επιδρά θετικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 78% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 έναντι 90% το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 183%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ανέρχεται σε 14,4%1, το δ’ τρίμηνο 2021

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, η Κεφαλαιακή βάση ανήλθε σε Ευρώ 5,7 δισ., ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 16,1%, μειωμένος κατά 106 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση2 . Συγκεκριμένα, η μείωση προέκυψε από την αρνητική επίπτωση, κατά 91 μονάδες βάσης, 3 από συναλλαγές χαρτοφυλακίων, και κατά 18 μονάδες βάσης, από το χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων και  υγκεκριμένα, των συναλλαγών “Orbit”, “Sky” και “Riviera”, οι οποίες αναμένεται να λογιστικοποιηθούν τα επόμενα τρίμηνα, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) του Ομίλου διαμορφώνεται σε 16,7%.

Αντιστοίχως, τον Δεκέμβριο 2021, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ανήλθε σε 13,8%, ή σε 14,4%1 λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση των συναλλαγών2 “Orbit”, “Sky” και “Riviera” στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,4.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 35,3 δισ., μειωμένα κατά 8,1% ή κατά Ευρώ 3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

Η επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού και το κόστος χρηματοδότησης είχαν αρνητική επίπτωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, σε τριμηνιαία βάση

Το δ’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά Ευρώ 16,7 εκατ. ή 5,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 297,8 εκατ. Η μείωση αυτή στην επίδοση του δ’ τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οφείλεται κυρίως σε έκτακτο έσοδο ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. που καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο του 2021 λόγω αναδιάρθρωσης μεγάλου επιχειρηματικού δανείου στην Κύπρο και στην επιβάρυνση που προέκυψε λόγω της πρόωρης εξόφλησης του Προγράμματος TLTRO-III, ενώ στο δ’ τρίμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων έχει επίσης αναμορφωθεί για την πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Μη λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Καθαρό έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το Ενεργητικό, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων συνεισέφερε στο Καθαρό έσοδο Τόκων Ευρώ 0,7 εκατ., καθώς η αύξηση των μέσων υπολοίπων δανείων αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των περιθωρίων χορηγήσεων, ενώ η αποαναγνώριση της περιμέτρου των δανείων Cosmos, μετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Δεκέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη συνεισφορά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά Ευρώ 4,2 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Επιπλέον, η θετική συνεισφορά που προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε σε Ευρώ 1 εκατ., ως αποτέλεσμα των εσόδων χρεογράφων.

Όσον αφορά στο Παθητικό, η συνεισφορά των Καταθέσεων στο Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σταθερή σε τριμηνιαία βάση (+ Ευρώ 0,1 εκατ.), καθώς η θετική επίπτωση που προέκυψε από την ανατιμολόγηση των καταθέσεων στην Ελλάδα και από την πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς στη Ρουμανία, αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων. Επιπλέον, η συνεισφορά του κόστους χρηματοδότησης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά Ευρώ 4,7 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του κόστους που προέκυψε από δύο εκδόσεις ομολόγων Ευρώ 0,5 δισ. και Ευρώ 0,4 δισ. τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, αντίστοιχα.

Το 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.376 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς του ενεργητικού που προήλθε από τη μείωση της περιμέτρου των ΜΕΑ, καθώς και της αύξησης των υπολοίπων καταθέσεων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη βελτίωση στο κόστος χρηματοδότησης.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 1,9% το 2021.

Σημαντική αύξηση των Εσόδων από Προμήθειες κατά 20,6% σε ετήσια βάση

Το δ’ τρίμηνο 2021, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 104,3 εκατ., μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των συναλλαγών μέσω καρτών λόγω εποχικότητας (-Ευρώ 8,2 εκατ.) καθώς και στη μειωμένη συνεισφορά των προμηθειών δανείων, κυρίως εξαιτίας ενός λιγότερο επωφελούς μείγματος εκταμιεύσεων, ενώ υποστηρίχθηκε από τη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το 2021, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες κατέγραψαν σημαντική επίδοση, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,6% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 68,5 εκατ., η οποία προήλθε από προμήθειες καρτών, εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εργασίες Bancassurance και προμήθειες δανείων.

Η ετήσια επίδοση επηρεάστηκε θετικά από έκτακτο έσοδο από προμήθεια ύψους Ευρώ 10 εκατ., το οποίο καταγράφηκε το β’ τρίμηνο 2021, στο πλαίσιο συμφωνίας με την AXA, ενώ μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους Ευρώ 11,8 εκατ. που έλαβε η Τράπεζα το α’ εξάμηνο 2020 και αφορά σε προμήθεια για την τροποποίηση συµβάσεων ενεχύρου (CSA), επηρέασε αρνητικά τη σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο. Ως αποτέλεσμα, τα επαναλαμβανόμενα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 21,3% σε ετήσια βάση.

Το δ’ τρίμηνο, τα συνολικά Κέρδη από Χρηματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,7 εκατ. σε σχέση με Ευρώ 26,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τα κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντισταθμίστηκαν από την αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.

Το έτος 2021, τα αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 142,61 εκατ. έναντι Ευρώ 689 εκατ. το 2020, κατά το οποίο είχαν ενισχυθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).

Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,4 εκατ., το δ’ τρίμηνο 2021.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Εξοικονόμηση κόστους ύψους Ευρώ 132 εκατ. έχει ήδη διασφαλιστεί

Το δ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα1, προσαρμοσμένα για τις διακοπείσες δραστηριότητες στην Αλβανία, αυξήθηκαν κατά 9,7% ή Ευρώ 23,1 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των Γενικών Εξόδων (+Ευρώ 18,1 εκατ.), ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των φόρων, των εξόδων προβολής και διαφήμισης, των αυξημένων Δαπανών Προσωπικού λόγω εποχικότητας καθώς και της αύξησης των αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το δ’ τρίμηνο του 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 295,3 εκατ., συμπεριλαμβανομένων Ευρώ 33,72 εκατ. «Εξαιρουμένων Κονδυλίων».

Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους ύψους Ευρώ 132 εκατ., εκ των οποίων περίπου το 80% αναμένεται να λογιστικοποιηθεί εντός του 2022 και προέρχεται από (α) την απόσχιση της Cepal, (β) την ολοκλήρωση του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα, (γ) την απόσχιση του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών που αναμένεται να υλοποιηθεί το β’ τρίμηνο 2022 και (δ) τα οφέλη που αναμένονται μετά από την ολοκλήρωση των συναλλαγών Sky, Skyline, Riviera και Crown.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα, το οποίο οδήγησε σε σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 550 Εργαζομένων και στο πλαίσιο της ευρύτερης μείωσης του Προσωπικού, ο αριθμός του Προσωπικού στις εγχώριες δραστηριότητες της Τράπεζας ανέρχεται σε περίπου 5.5283 Εργαζομένους, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, το Δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε σε 4644 Καταστήματα, έναντι 519 Καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου προγράμματος εξορθολογισμού του Δικτύου και της πώλησης της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Τον Δεκέμβριο 2021, τα Καταστήματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 313. Η ετήσια παραγωγικότητα σε επίπεδο Καταστήματος έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων σε Ιδιώτες, καθώς και αυξημένο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις πρώτης ζήτησης.

Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 1,5% ή κατά Ευρώ 15,6 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.007,8 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού, η οποία αντιστάθμισε πλήρως την αύξηση στα Γενικά Έξοδα καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων κυρίως άλων περιουσιακών στοιχείων. Λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης της Cepal, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα, Προσαρμοσμένα, διαμορφώνονται σε Ευρώ 979 εκατ.

Το 2021, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 400,4 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης του Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 10.528 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, σε 8.529 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, ως αποτέλεσμα του VSS, της απόσχισης της Cepal και της πώλησης της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 450,3 εκατ., ενισχυμένα κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Cepal τον Αύγουστο 2020, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής καθώς και των εξόδων ανάθεσης, ενώ αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εξόδων για τη διαχείριση των Καθυστερήσεων.

Το 2021, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 157,1 εκατ., αυξημένες κατά 3,3% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής.

Το 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.208,1 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από Εξαιρούμενα Κονδύλια ύψους Ευρώ 200.3 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 155,9 εκατ. καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2021 και περιελάμβαναν πρόβλεψη ύψους Ευρώ 97,2 εκατ., σχετιζόμενη με το Πρόγραμμα VSS της Τράπεζας στην Ελλάδα, και Ευρώ 33,7 εκατ. στο δ’ τρίμηνο και περιλαμβάνουν Ευρώ 11,6 εκατ. που αφορούν κυρίως σε συναλλαγές, Ευρώ 7,7 εκατ., σχετιζόμενα με έξοδα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, ενώ Ευρώ 6,9 εκατ. αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, και σχετίζονται κυρίως με έξοδα επιβράβευσης Προσωπικού.

Τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε επίπεδα κάτω των Ευρώ 5 δισ., σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης ΜΕΑ βαίνει προς μονοψήφιο ποσοστό από τα μέσα του 2022

Η Alpha Bank συνέχισε τις ενέργειες για μείωση των ΜΕΑ μέσω συναλλαγών, με την ολοκλήρωση των Projects “Orbit” (Δεκέμβριος 2021) και “Sky” (Φεβρουάριος 2022), επιτυγχάνοντας έτσι το 85% των προγραμματισμένων συναλλαγών MEA, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Στρατηγικό της Σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά Ευρώ 3,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ. το δ’ τρίμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων των συναλλαγών “Orbit” και “Sky”, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει της αναμενόμενης εκποίησής τους καθώς και της πώλησης της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Σε οργανικό επίπεδο, τα μη Εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση (+Ευρώ 29,6 εκατ.), καθώς οι χαμηλότερες εισροές που προέκυψαν από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών αντισταθμίστηκαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές το δ’ τρίμηνο 2021. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε σε 13,8%, ενώ, σε επίπεδο Ομίλου, μειώθηκε αντίστοιχα, σε 13,1% από 42,5% το προηγούμενο έτος, επίδοση καλύτερη από τον αρχικό στόχο που όριζε το Στρατηγικό Σχέδιο.

Επιπρόσθετα, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση για τον Όμιλο συνέχισαν την καθοδική πορεία και ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα αντίστοιχα υπόλοιπα για την Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 1 δισ. το δ’ τρίμηνο. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 6,4% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε 6,2% σε επίπεδο Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει εκκινήσει την προετοιμασία μίας σειράς συναλλαγών για την περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, συνολικής λογιστικής αξίας έως Ευρώ 1,5 δισ.1, που θα της επιτρέψει παράλληλα με την οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να επιτύχει μονοψήφιο δείκτη MEA από τα μέσα του 2022.

Το δ’ τρίμηνο το κόστος πιστωτικού κινδύνου επηρεάστηκε από την επίπτωση των συναλλαγών χαρτοφυλακίων ΜΕΑ

Το δ΄ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 548,11 εκατ., έναντι Ευρώ 457,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων Ευρώ 423 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές ΜΕΑ, σχετιζόμενων κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών Sky, Orbit και Cosmos. Μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των συναλλαγών χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, οιζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 100 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 59 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών διαχείρισης των Καθυστερήσεων, ενώ τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal, τα οποία αναταξινομήθηκαν στις «Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων», ανήλθαν σε Ευρώ 25 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, το δ’ τρίμηνο 2021, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) διαμορφώθηκε σε 5%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις (έναντι 4,8% το προηγούμενο τρίμηνο), εκ του οποίου περίπου 3,7% σχετίζεται με συναλλαγές ΜΕΑ, ενώ 0,3% σχετίζεται με έξοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Καθυστερήσεων.

Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης που αφορούν σε συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,1% για το δ’ τρίμηνο 2021, έναντι 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο αντίστοιχος Δείκτης για το Έτος διαμορφώνεται σε 0,85%, κλύτερος από τον στόχο, θέτοντας τις βάσεις για την εξομάλυνση του κόστους πιστωτικού κινδύνου μετά από την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναλλαγών. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021.

Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 47%

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συναλλαγών, στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 47%, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 45%. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 99%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 151%.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 2,4 δισ., ενώ αντίστοιχα για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 2,2 δισ. Από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ύψους Ευρώ 5,1 δισ. στο τέλος του έτους, περίπου το 52% ή Ευρώ 2,7 δισ. αφορούν σε ανοίγματα υπό αναδιάρθρωση (FNPL exposures), λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ύψους Ευρώ 2,1 δισ. αφορά σε δάνεια με εξασφαλίσεις.

Δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το Έτος 2021 μειώθηκαν κατά 9,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 213,3 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, από τη θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο εξαιτίας των υψηλότερων προβλέψεων σχετιζόμενων με την συναλλαγή Sky, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την ενισχυμένη επίδοση των εσόδων από προμήθειες στις θυγατρικές του Ομίλου τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Ρουμανία. Επιπλέον, σημαντική μείωση καταγράφηκε στα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων, κυρίως από μη τραπεζικές δραστηριότητες της θυγατρικής μας στην Κύπρο.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 176,8 εκατ., σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση1, καθώς η μείωση στις Δαπάνες Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος VSS που ολοκληρώθηκε στην Κύπρο το 2020, αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα έξοδα και αμοιβές τρίτων και την επιβάρυνση που προέκυψε από την εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων στη Ρουμανία καθώς και από την αύξηση των αποσβέσεων, σχετιζόμενων με μη τραπεζικές δραστηριότητες στις θυγατρικές του Ομίλου.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 36,5 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων. Το 2021, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 440,1 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών για τη μείωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 70,3% τον Δεκέμβριο 2021, από 93,9%2 το προηγούμενο έτος.

Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 86 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,3% και ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα κατέγραψαν άνοδο κατά 3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 141,9 εκατ., καθώς η ενισχυμένη επίδοση των εσόδων από προμήθειες αντιστάθμισε τη μείωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, που προέκυψε από τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 111,6 εκατ., αυξημένα κατά Ευρώ 6,7 εκατ. ή 6,3% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα, κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων αμοιβών και εξόδων τρίτων, των ασφαλίστρων καθώς και της επιβάρυνσης που προέκυψε από την εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων. Τα Κέρδη προ Φόρων για το 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 25,6 εκατ., αυξημένα κατά Ευρώ 4,2 εκατ. σε ετήσια βάση λόγω της σημαντικής μείωσης των Ζημιών απομείωσης (κατά Ευρώ 6,8 εκατ.) σε σχέση με το 2020.

Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων στο τέλος του 2021 μειώθηκαν σε Ευρώ 905 εκατ. (-72,3% σε ετήσια βάση), μετά από την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων (Project Sky) στο τέλος του έτους, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 147 εκατ. σε ετήσια βάση (+7,1%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ.

Τα Λειτουργικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 26,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 71,5 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προβλέψεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 65,2 εκατ., μειωμένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των Δαπανών Προσωπικού, ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος VSS στο τέλος του 2020. Το 2021, οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 465,7 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 471,9 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων προς πώληση (“Project Sky”). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Sky, τα υπόλοιπα ΜΕΑ στην Κύπρο ανήλθαν σε Ευρώ 76 εκατ. από Ευρώ 2,3 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Διαβάστε ακόμη

Ριάντ: Διαύλους επικοινωνίας για επενδύσεις και κοινές συνεργασίες άνοιξαν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Ο πόλεμος έβαλε «φωτιά» στους ναύλους των πλοίων

Ζελένσκι: Διακοπή στις διαπραγματεύσεις, θα υπάρξουν νεότερα το βράδυ