Το «πράσινο φως» για το συμπληρωματικό δελτίο, στο οποίο περιγράφονται τα βήματα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ, έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank, μετά και τη συμφωνία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Ellington – ΤΜΕΔΕ για το ύψος της συμμετοχής τους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα ανακοινώνει ότι από την 15.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 15.12.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») συμπλήρωμα (το «Συμπλήρωμα») του από 18.11.2021 ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία €0,20 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης €0,20 ανά Νέα Μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Attica Bank (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 18.11.2021 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Το Συμπλήρωμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του από 18.11.2021 Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το περιληπτικό σημείωμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021 (το «Περιληπτικό Σημείωμα»), (β) το έγγραφο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 4.10.2021 και συμπληρώθηκε δυνάμει συμπληρώματος το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ στις 18.11.2021, και (γ) το σημείωμα μετοχικού τίτλου το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 18.11.2021, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2α του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, όπως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, ήτοι από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα Ελλάδος 02:00 μ.μ. (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»).

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, όπως αναφέρεται σχετικά στην ενότητα 3.3.3 του Συμπληρώματος. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 08.12.2021 ανακοίνωση της Attica Bank, κατόπιν παράτασης, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει στις 17.12.2021.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

 • 05.11.2021 Έγκριση της Αύξηση από το ΔΣ της Attica Bank
 • 18.11.2021 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
 • 18.11.2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο

Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

 • 18.11.2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
 • 18.11.2021 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 18.11.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 19.11.2021 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης
 • 22.11.2021 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής
 • 23.11.2021 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 24.11.2021 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων
 • 25.11.2021 Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
 • 03.12.2021 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 15.12.2021 Έγκριση του Συμπληρώματος από την Ε.Κ.
 • 15.12.2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
 • 15.12.2021 Δημοσίευση του Συμπληρώματος
 • 16.12.2021 Έναρξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
 • 17.12.2021 Τελευταία ημέρα άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
 • 20.12.2021 Τελευταία ημέρα άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
 • 20.12.2021 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών 21.12.2021 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης
 • 21.12.2021 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης
 • 22.12.2021 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών
 • 22.12.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών
 • 23.12.2021 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

Υπενθυμίζεται πως το ΤΧΣ θα συμμετέχει στην ΑΜΚ για ποσό έως 153,8 εκατ. ευρώ, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και καλύπτοντας τις αναλογούσες στο ποσό αυτό νέες μετοχές, προκειμένου εν συνεχεία η Ellington να αποκτήσει τις αδιάθετες νέες μετοχές. ΤΜΕΔΕ και Ellington από την πλευρά τους, θα συμμετέχουν με συνολικό ποσό 62 εκατ. ευρώ ως εξής:

 •  Το ΤΜΕΔΕ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής που του ανήκουν και θα καλύψει τις νέες μετοχές που του αναλογούν και
 • Η Ellington θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες νέες μετοχές, ήτοι τις αδιάθετες νέες μετοχές που θα προκύψουν, τόσο από τη μη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους μειοψηφίας, όσο και από τη μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ. «Εάν το ποσό των αδιάθετων νέων μετοχών που θα κατανεμηθούν από την τράπεζα στην Ellington δεν επαρκεί για να επιτρέψει στην Ellington, μαζί με το ΤΜΕΔΕ, να συμμετάσχουν στην αύξηση με το συνολικό ποσό των 62 εκατ. ευρώ, η διαφορά μεταξύ του ποσού των 62 εκατ. ευρώ και του ποσού που πράγματι θα καταβληθεί για τη συμμετοχή στην αύξηση από το ΤΜΕΔΕ και την Ellington θα αυξήσει τη συμμετοχή της Ellington στη δεύτερη επένδυση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση. Όσον αφορά στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2021, αυτή όπως ενημερώνει η τράπεζα, δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο, αλλά την 28η Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε ακόμη

Google: Πρώτα απώλεια μισθού μετά απόλυση για τους ανεμβολίαστους

Σήμερα κληρώνει για το διαμάντι της Θεσσαλονίκης, το σαλέ των Κουτσολιούτσων και το «απομεινάρι» των Bodyline (pics)

Ιλιγγιώδη ποσά για τα υπερπολυτελή ακίνητα στη Χαβάη – Η νέα έπαυλη του Κάρλος Σαντάνα (φωτό)