Τράπεζες

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Την υπουργική απόφαση για τη διαδικασία μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου σε μετοχές που ενεργοποιείται για πρώτη φορά, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, αναμένει η διοίκηση της τράπεζας – Επανατιτλοποίηση Ωμέγα και πώληση της «Θεά Άρτεμις» τα επόμενα βήματα προς την εξυγίανση

Την υπουργική απόφαση για τη διαδικασία μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου σε μετοχές που ενεργοποιείται για πρώτη φορά, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, αναμένει η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιό της για την εξυγίανση μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.

Ειδικότερα, μετά το «πράσινο φως» που έδωσε χθες, Δευτέρα, η KPMG στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2020 και δη, χωρίς επιφυλάξεις, η διοίκηση της τράπεζας μπορεί να εστιάσει στο επόμενο βήμα που δεν είναι άλλο από την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

Όπως αναφέρουν πηγές του οικονομικού επιτελείου στο newmoney, μολονότι οι πληροφορίες ήθελαν η επίμαχη νομοθέτηση να δρομολογείται το αργότερο έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα, εντούτοις προς ώρας δεν μπορεί να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέλη εργάζονται πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Attica Bank, «με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου ορίζονται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα και ιδίως η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης κατά του Δημοσίου, η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της φορολογικής απαίτησης, ο τρόπος αποπληρωμής της, ο οποίος είναι είτε μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, η πιστοποίηση της εξόφλησης της απαίτησης αυτής, οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόμενους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής), η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους ή συνεταίρους του νομικού προσώπου, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το χρόνο και τη διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων των νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο».

Υπενθυμίζεται πως με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δικαιωμάτων μετατροπής, ενώ σε περίπτωση μη άσκησης των δικαιωμάτων, αυτά μπορούν να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.

Σύμφωνα με την KPMG, η τράπεζα αναγνώρισαν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ποσού 421 εκατ. ευρώ (2019: 450 εκατ. ευρώ) για προσωρινές διαφορές και φορολογικές ζημιές στο βαθμό που θεωρείται ότι είναι ανακτήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες, τις οποίες αναγνωρίζει ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, είναι οι κάτωθι:

1. Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την απομείωση δανείων, καθώς και από την οριστική διαγραφή / μεταβίβαση δανείων.

2. Ζημίες που προέκυψαν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του προγράμματος PSI.

3. Από μεταβολή του αποθεματικού για τα περιουσιακά στοιχεία, επιμετρήσιμα σε Εύλογη Αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (FVOCI).

4. Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και λοιπές προσωρινές διαφορές.

«Η επιμέτρηση ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θεωρείται σημαντικό θέμα ελέγχου, καθώς η εκτίμηση της ανακτησιμότητάς τους από τη διοίκηση είναι σύνθετη και χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. Η ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα της τράπεζας να παράγει μελλοντικά επαρκή φορολογητέα κέρδη που δύνανται να χρησιμοποιηθούν έναντι εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών (πριν αυτές λήξουν)», τονίζει η ελεγκτική εταιρία.

Όσον αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αυτή αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Ανεξαρτήτως αυτού, πάντως, η τράπεζα πρέπει έως τα τέλη του 2021 να «τρέξει» μία σειρά από διαδικασίες, ήτοι:

– Την επανατιτλοποίηση (Ωμέγα). Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, με κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αναβαλλόμενης φορολογίας και με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης, υλοποιείται και η τελευταία επανατιτλοποίηση. Με την ολοκλήρωσή της τα ΜΕΑ εκτός τιτλοποιήσεων που απομένουν στον ισολογισμό της τράπεζας ανέρχονται σε οκτώ εκατ. ευρώ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Επιπρόσθετα, η διοίκηση προτίθεται να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Την πώληση του 20% στην συνδεδεμένη εταιρεία «Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις». Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος κατά την 31/12/2020 έχει κατατάξει ως στοιχεία ενεργητικού προς πώληση τη συμμετοχή του στην παραπάνω εταιρεία, η οποία είχε πέρυσι κέρδη τρία εκατ. ευρώ. «Με βάση διαγωνιστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2021, η τράπεζα διαθέτει προς πώληση τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία Θεά Άρτεμις σε ανεξάρτητο επενδυτή. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», τονίζεται χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η τράπεζα προέβη, επίσης, στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, αναγνωρίζοντας κέρδος, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς και στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Attica Bank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, αναγνωρίζοντας κέρδος, ύψους 680.000 ευρώ.

Τον διπλασιασμό του ενεργητικού της τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Την περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs.

Τη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρίες του Ομίλου Interamerican.

Διαβάστε ακόμα:

Morrisons: Ανακοίνωσε υψηλότερες πωλήσεις στο α’ τρίμηνο

Το happy end στην Τράπεζα Αττικής, η (στάνταρ) γκρίνια του Βακάκη και οι νέες περιπέτειες της Φαμάρ

Ελλάκτωρ: Στις παρατάσεις παίζεται η εξάσκηση του call option του Λεωνίδα Μπόμπολα

Απόρρητο Απόρρητο