Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Πόσα βάζουν Paulson, Helikon, Μυστακίδης στην αύξηση κεφαλαίου

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Πώς θα κινηθούν οι cornerstone investors της Πειραιώς Financial Holdings – Στο 27% το ελάχιστο όριο του ΤΧΣ - Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ , τι αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο - Ξεκινά η δημόσια προσφορά

Ξεκινά σήμερα 21 Απριλίου και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 23 Απριλίου η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου μέσω Συνδυασμένης Προσφοράς της Πειραιώς Financial Holdings, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών (Book Building) στο εξωτερικό και, ταυτόχρονα, με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Το ύψος της ΑΜΚ θα κινηθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ. Θα εκδοθούν 1,2 δισ. μετοχές, με εύρος διάθεσης μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και, όπως αποφασίστηκε, θα κατανεμηθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς,

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και άλλους θεσμικούς επενδυτές, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Ποσοστό τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των νέων μετοχών) και τουλάχιστον 85% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των νέων μετοχών) θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

Η τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών, θα αποτελέσει και την τελική τιμή διάθεση για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1 ευρώ και ανώτερη από 1,15 ευρώ), αναμένεται να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του συγκεκριμένου Εύρους Τιμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και των γενικών συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς. Η τιμή αυτή θα είναι κοινή στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης.

Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Οι cornerstone investors

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτήθηκε αργά το βράδυ, οι cornerstone investors έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, το Paulson & Co. Inc του John Paulson (σήμερα κατέχει ποσοστό 4,61%) θα συμμετέχει στην αύξηση με 265 εκατ. ευρώ, το Helikon Investments Limited με 75 εκατ. ευρώ, ενώ στα 40 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη (σήμερα κατέχει 3,04% του μετοχικού κεφαλαίου). Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εάν ανέλθει στο ανώτατο εύρος, το Paulson & Co. Inc θα κατέχει ποσοστό 18,62%, το Helikon Investments Limited 5,22% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90%. Όλοι οι cornerstore investors δεσμεύονται με lock-up περίοδο 90 ημερών.

Αναφορικά με το ποσοστό του ΤΧΣ, θα διατηρήσει πέριξ του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι περίπου το ποσοστό αυτό κατείχε το ΤΧΣ και πριν την μετατροπή των Coco’s.

Η διάρκεια της συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με βιβλίο προσφορών και δημόσια προσφορά αποκλειστικά στην Ελλάδα) θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 23η Απριλίου. Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών, η έγκριση  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Χ.Α.  της  εισαγωγής  προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και, εάν δεν αλλάξει ο προγραμματισμός, στις 7 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Η διοίκηση της Πειραιώς σημειώνει πως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο:

* να επιταχύνει την εκτέλεση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ, επιτρέποντάς του να απορροφήσει καλύτερατις αναμενόμενες απώλειες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις ΜΕΑ σύμφωνα με αυτό το σχέδιο και διασφαλίζοντας μια επαρκή κεφαλαιακή θέση και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην εκτέλεση του Σχεδίου Μετασχηματισμού προς ένα καθαρό, de-risked και ιδιαίτερα κερδοφόρο Όμιλο.

* να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση και να διευρύνει τη σύνθεση των μετόχων της εταιρείας, αυξάνοντας την ιδιωτική συμμετοχή και την ποικιλομορφία στη βάση των μετόχων της.

* να ενισχύσει την εικόνα και τη φήμη του, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρέους να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας μέσω πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται πως η ΑΜΚ της Πειραιώς συνιστά βασικό μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021, το οποίο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης NPEs, επιτρέποντας στον Όμιλο να απορροφήσει τις αναμενόμενες ζημίες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις NPEs σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης NPEs διασφαλίζοντας επαρκή κεφαλαιακή  θέση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιώτες επενδυτές 

 Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας τους, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφονται, ή αν οποιοσδήποτε αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμών. Η αξία της συμμετοχής για αυτούς τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές. 

Διαβάστε εδώ όσα αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωση πρόσκλησης για την ΑΜΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κίνα οδηγεί σε άνοδο το παγκόσμιο εμπόριο και τις ναυλαγορές

Ποιος να συγκριθεί με το Dogecoin: Με κεφαλαιοποίηση άνω των $50 δισ., μόνο μεγαθήρια

Ενοίκια: Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων για τα κουρέματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου

Απόρρητο Απόρρητο