Τράπεζες

Πειραιώς: Στην τελική ευθεία η αύξηση κεφαλαίου – Όλες οι λεπτομέρειες

  • newsroom


Το χρονοδιάγραμμα και η συμμετοχή του ΤΧΣ - Τι αναφέρει η έκθεση του ΔΣ - Γιατί ζητήθηκαν στοιχεία για Vega και Phoenix

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η Αύξηση Κεφαλαίου ύψους μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ.ευρώ της Πειραιώς Financial Holding, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου που αποτελεί έναν από τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες του Σχεδίου Sunrise.

Την περασμένη Παρασκευή το ΔΣ της Πειραιώς ενέκρινε το πλαίσιο της αύξησης που τελικώς θα είναι υψηλότερο από το €1 δισ. που αρχικά σχεδιαζόταν. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης €1,00 έως €1,15 ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχούν σε συνολικό μέγεθος αύξησης από 1,2 δισ. έως 1,38 δισ.ευρώ.

Η Πειραιώς Financial Holding με διαδοχικές ανακοινώσεις της αργά το βράδυ της Παρασκευή ανέφερε πως οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς (αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Απριλίου) και, όπως αποφασίστηκε, θα διατεθούν:

(α) στην  Ελλάδα,  σε  ιδιώτες  και  ειδικούς  επενδυτές,  μέσω  δημόσιας  προσφοράς,

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και άλλους θεσμικούς επενδυτές, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών

Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των νέων μετοχών) και τουλάχιστον 85% των νέων  μετοχών (που  αντιστοιχεί  σε 1.020.000.000 εκ  των  νέων  μετοχών)  θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

H προνομιακή κατανομή

Όπως τονίζεται από την Πειραιώς, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την έκτακτη ΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση νέων μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Να σημειωθεί πως η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη Διεθνή Προσφορά.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Σε ό,τι αφορά στη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1 ευρώ και ανώτερη από 1,15 ευρώ), αναμένεται να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του συγκεκριμένου Εύρους  Τιμών μετά  την  ολοκλήρωση της διαδικασίας του  βιβλίου  προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και των γενικών συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς. Η τιμή αυτή θα είναι κοινή στη Συνδυασμένη Προσφορά

Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Πειραιώς αναφέρει: «Σε επιστολή απευθυνόμενη προς την Εταιρεία, το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την  απόφασή  του  να  εγγραφεί  για  την  απόκτηση  αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη  Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα ορισθούν  στο  έγγραφο  (Offering Circular) που  θα  συνταχθεί  για  τους  σκοπούς  της  Διεθνούς Προσφοράς, όπως θα συμφωνηθούν»

Σημειώνεται πως η ΑΜΚ της Πειραιώς συνιστά βασικό μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021, το οποίο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης NPEs, επιτρέποντας στον Όμιλο να απορροφήσει τις αναμενόμενες ζημίες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις NPEs σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης NPEs διασφαλίζοντας επαρκή κεφαλαιακή  θέση.

Στις  31  Δεκεμβρίου  2020,  και  αφού  συνυπολογισθεί  pro  forma  η  επιτυχής ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση της τιμής διάθεσης €1,00,o pro-forma phased in δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (pro-forma CET1 phased-in) της εταιρείας θα διαμορφωθεί σε16,5% ενώ ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 18,5% (pro-forma  Total  Capital  ratio  phased-in), σε σύγκριση με τους δημοσιευμένους δείκτες 13,75% και 15,82%, αντίστοιχα, με την ίδια ημερομηνία αναφοράς. Στην περίπτωση της τιμής διάθεσης €1,15, ο pro-forma phased in δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων της  κατηγορίας  1  ανέρχεται  σε  16,9%  (pro-forma    CET1    phased-in), ενώ  ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 19,0% (pro-forma  Total  Capital  ratio phased-in). Η Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ μέσω  της  Συνδυασμένης  Προσφοράς  προκειμένου  να  ενισχύσει  τα  αποθέματα  κεφαλαιακής επάρκειας.

Η εκτιμώμενη ζημία από Vega και Phoenix

Τέλος, με νεότερη ανακοίνωση και σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εν όψει της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου) σχετικά με την εξέταση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Πειραιώς παρείχε συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτιμώμενη ζημία από την πώληση μέσω τιτλοποίησης των χαρτοφυλακίων Vega και Phoenix εφόσον εκπληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων που περιλαμβάνονται στις δεσμευτικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Εταιρεία με την Intrum AB.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς αναφέρει ότι η εκτιμώμενη ζημία από την πώληση μέσω τιτλοποίησης των χαρτοφυλακίων Vega και Phoenix, εφόσον εκπληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων που περιλαμβάνονται στις δεσμευτικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Εταιρεία με την Intrum AB και ληφθούν όλες οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €1,6 δισ.

Η σχετική ζημία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη: α) την αξία των υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγων και των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης που διακρατούνται από τον Όμιλο ύψους €2,4 δισ., η οποία αναφέρεται στις Σημειώσεις 3 και 32, β) τη λογιστική αξία των χαρτοφυλακίων, η οποία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €3,8 δισ., όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις 4.2 και 21, και γ) τα ταμειακά διαθέσιμα των εταιρειών ειδικού σκοπού και τα έξοδα συναλλαγής.

Οι πωλήσεις των εν λόγω χαρτοφυλακίων αναμένεται να οδηγήσουν σε ελάφρυνση των στοιχείων σταθμισμένου έναντι των κινδύνων ενεργητικού του Ομίλου κατά €3,6δισ. Η αθροιστική επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου εκτιμάται σε 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και έχει ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της παρουσίασης του στρατηγικού  σχεδίου Sunrise  του  Ομίλου.

Ακόμη, αναφορικά με τη σημείωση 50 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς» σελίδα 409, παράγραφος 2 της Έκθεσης παρατίθενται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μελλοντικό στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας ως ακολούθως:

Όπως αναφέρεται στη σελίδα 19 της Έκθεσης, το σχέδιο Sunrise που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αλληλεξαρτώμενοι μεταξύ τους. Το σχέδιο επιτάχυνσης του ρυθμού μείωσης των NPEs αποτελεί έναν μόνο εκ των τριών πυλώνων του σχεδίου Sunrise και το ενδεχόμενο, καθώς και το εύρος υλοποίησής του, εξαρτώνται από σειρά μεμονωμένων ενεργειών, που σχετίζονται με την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση των υπολοίπων δύο πυλώνων ήτοι:

α) την επιτυχή έκβαση  των σχεδιαζόμενων ενεργειών  κεφαλαιακής ενίσχυσης, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η επιτυχής κάλυψη της έκδοσης κεφαλαιακών μέσων AdditionalTier1, και

β) την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού, που έχει ως στόχο, πέραν των άλλων, την ενίσχυση της προ προβλέψεων κερδοφορίας, μέσω συνδυασμού ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσμα σειράς βελτιώσεων στους τομείς της απόδοσης της και λειτουργίας του Ομίλου.

Υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργειών και υποθέσεων που περιλαμβάνονται και στους τρεις πυλώνες θα υλοποιηθούν χωρίς ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους, η προκαταρκτική εκτίμηση της επίδρασης του σχεδίου μείωσης των NPEs, εξαιρώντας την όποια θετική επίδραση από τους άλλους δύο πυλώνες καθώς και τα χαρτοφυλάκια Phoenix και Vega, ανέρχεται σε ζημία περίπου €2,4δισ., ενώ το εκτιμώμενο όφελος για  τον  Όμιλο  από  την  ελάφρυνση του  σταθμισμένου  έναντι  των  κινδύνων ενεργητικού ανέρχεται σε περίπου €7,4δισ.

Οι παραπάνω  εκτιμήσεις  θα  διαφοροποιηθούν  και  θα  οριστικοποιηθούν  μετά  την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών, με τον τελικό καθορισμό τιμημάτων και σχετικών εξόδων.

Διαβάστε ακόμη:

Επιστρεπτέα 7: Τέλος οι αιτήσεις – Μεγάλη Εβδομάδα οι πληρωμές

Η «δημοπρασία» του εφοπλιστή, τα… δανειάκια του Λογοθέτη (που, επιτέλους, έφυγαν) και η ένδοξη οδός Χούρι!

Τα κρυπτονομίσματα εισβάλλουν και στον αθλητισμό – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα