Περί τις 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές κατέχει άμεσα σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34%.

Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια της από 12.01.2021 ανακοίνωσης της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία»), με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η πίστωση των Νέων Μετοχών στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και η διαπραγμάτευση τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει την 14.01.2021.

Προς το σκοπό αυτό και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών.

Ως Νέες Μετοχές νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης
02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Από το προαναφερθέν συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Διαβάστε ακόμη

Ανοίγει όλο το λιανεμπόριο από Δευτέρα πλην των κόκκινων περιοχών

Κορωνοϊός: Το lockdown που έχουμε είναι σαν το Γέτι Ιμαλαΐων

Οι Έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν το 26,5% των φορτηγών και 16,1% των δ/ξ το 2020