Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χρέωση δύο ευρώ για χρήση του φυσικού καταστήματος και 240 ευρώ για διατήρηση λογαριασμού προωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, με τις ελληνικές να παρακολουθούν τις εξελίξεις, καταγράφοντας, ωστόσο, επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο, ποιες αλλαγές επέρχονται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και γιατί το υπουργείο υποστηρίζει ότι επιτυγχάνει την αύξηση του εισοδήματος των πωλητών

Για την υποστήριξη του έργου της, η ομάδα εργασίας θα μπορεί να καλεί να μετέχουν σε συνεδριάσεις της, στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου των εργασιών της και ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραδοτέων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και έχει λάβει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής