Εργασιακά

Τράπεζα της Ελλάδος: Έρχονται 59 προσλήψεις – Τα κριτήρια και πότε υποβάλλονται αιτήσεις

  • newsroom


Οι προσλήψεις θα γίνουν εκτός ΑΣΕΠ, με επιλογή των υποψηφίων από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος

Σε 59 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με ανακοίνωσή της, για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων στο κεντρικό κατάστημά της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, «η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία “ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (στις 10:00), μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (στις 17:00), στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Απαραίτητα προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι., στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο ανωτέρω τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
  • Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση υποψήφιοι που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών εξωτερικού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα πρέπει να κατέχουν την ως άνω αναγνώριση έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022.

  • Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Όπως αναφέρει η πρκήρυξη, όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξής:

  • Οι κάτοχοι ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  • Οι κάτοχοι δύο (2) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση δύο (2) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  • Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών (3) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

Διαβάστε ακόμη

Ρωσία: Τα «πάνω» και τα «κάτω» της οικονομίας επί Πούτιν σε 5 γραφήματα

Πρέβεζα: Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Azamara Pursuit» και οι περιπέτειές του

ΕΡΓΑΝΗ: Περισσότερες προσλήψεις έναντι απολύσεων τον Σεπτέμβριο