Την επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022-2030, υπό το φως των νέων συνθηκών και προκλήσεων, ετοιμάζει η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα εξετάζει την είσοδο του Διαχειριστή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αποκαλύπτει το newmoney.

Αυτό προκύπτει από διαγωνισμό με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλαισίου λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας για την αντιστάθμιση απωλειών καθώς και την επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ετών 2022-2030.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιήθηκε χθες, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ορίζεται στις 970.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), – ανώτατο όριο προσφοράς-, ενώ η διάρκεια της είναι 9 μήνες. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 12η Σεπτεμβρίου 2022.

Το διπλό αντικείμενο της σύμβασης

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της σύμβασης και όχι μέρος της.

Όσον αφορά την επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ο στόχος είναι η αποτύπωση των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επανεξέταση και αναθεώρηση των παραδοχών που τροφοδοτούν το μοντέλο και οι σχετικοί νέοι υπολογισμοί που προκύπτουν με βάση τα νέα δεδομένα.

Ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

-Επαναξιολόγηση των στοιχείων και παραδοχών που τροφοδοτούν το Business Plan σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς.

-Ανάλυση των επιδράσεων της πανδημίας, όπου ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τον ΔΕΔΔΗΕ στην εκτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας στο 10ετές Σχέδιο. Μεταξύ άλλων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικαιροποιήσει σενάρια που έχουν υλοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, να τρέξει τα μοντέλα (stress tests) και να προχωρήσει σε έκθεση αποτελεσμάτων.

-Ανάλυση και Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου με τη νέα μεθοδολογία εσόδων μετά τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

– Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ζητείται από τον σύμβουλο να εξειδικεύσει και αναλύσει περαιτέρω τα αντικείμενα του Σχεδίου τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή λόγω πολυπλοκότητας χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.

Όσον αφορά το έτερο αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλαισίου λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, οι υπηρεσίες του συμβούλου περιλαμβάνουν:

-Ανάλυση ισχυουσών διατάξεων του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου και της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και του μοντέλου των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

-Επισκόπηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών των εναλλακτικών επιλογών ρυθμιστικού πλαισίου για τη συμμετοχή των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής στη χονδρεμπορική αγορά για την κάλυψη απωλειών καθώς και των ειδικών περιπτώσεων για ΜΔΝ.

-Προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για το ΔΕΔΔΗΕ, όπως η συμμετοχή στην προθεσμιακή/προημερήσια/ενδοημερησια αγορά/ αγορά εξισορρόπησης ή σύναψη διμερών συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμών ή πιθανή συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ σε άλλα χρηματιστήρια, καθώς και κατάρτιση των σχεδίων εφαρμογής.

-Προσδιορισμός και διακριτή αξιολόγηση για την πιθανή συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ στη χονδρεμπόρικη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την προμήθεια ποσότητας Η/Ε σε καθένα από τα Η/Σ ΜΔΝ για την κάλυψη των απωλειών.

-Αξιολόγηση επιπτώσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, συμπεριλαμβανομένης ποσοτικοποίησης των αλλαγών στα οικονομικά αποτελέσματα, για διαφορετικά σενάρια τόσο για το ΔΣ, όσο και για τα ΜΔΝ.

-Κατάρτιση ενός προσχεδίου του νέου προτεινόμενου μοντέλου συμμετοχής στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΣ και σύνταξη ξεχωριστής πρότασης για τα ΜΔΝ

-Προσδιορισμός των απαιτούμενων αλλαγών/υποδομών για την υλοποίηση του προτεινόμενου πλαισίου στην οργανωτική δομή, βασικές διαδικασίες, πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, συστήματα/εφαρμογές, εργαλεία, ρευστότητα

-Υποστήριξη προετοιμασίας και υλικού συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη ΡΑΕ και την επιλογή των μοντέλων συμμετοχής

-Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής (Οδικός Χάρτης)

-Σχεδιασμός οργανωτικής δομής

-Προσδιορισμός των αναγκών σε προσωπικό και δεξιότητες

-Ανάπτυξη λεπτομερούς περιγραφής καθηκόντων θέσεων εργασίας.