Σοβαρές αντιρρήσεις ως προς την πρόταση της Κομισιόν για τήρηση στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου και το σχέδιο για εναλλακτική λύση αποθήκευσης στην Ιταλία, προβάλλουν οι Έλληνες ηλεκτροπαραγωγοί, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο ασύμφορο και με εξαιρετικά αμελητέα αποτελέσματα για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας καθώς προβλέπει μόλις 7.5 GWh την ημέρα σε σχέση μάλιστα με την επιβάρυνση που επιφέρει στην εγχώρια ενεργειακή αγορά.

Και αυτό όπως τονίζεται στην επιστολή που εστάλη στην ΡΑΕ από την Μυτιληναίος στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο πρόληψης, τη στιγμή που ήδη οι καταναλωτές της χώρας θα επιβαρυνθούν με σημαντικά πρόσθετα κόστη για την ασφάλεια εφοδιασμού, εν όψει της κρίσης.

«Συνεπώς, η επιλογή τήρησης στρατηγικού αποθέματος σε μία υποδομή υπόγειας αποθήκης, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται καν στη χώρα μας κρίνεται ασύμφορη και θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί» τονίζει η εταιρεία.

Η Μυτιληναίος επισημαίνει επίσης ότι δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο η Ρυθμιστική Αρχή και ο ΔΕΣΦΑ προκρίνει την αποκλειστική επιλογή των αποθηκευτικών χώρων της Ιταλίας.

«Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως εύλογο, η επιλογή της μεθόδου πλήρωσης της υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής επιλογής) να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και κατ’ επέκταση η επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών».

Σύμφωνα με την εταιρεία η επιπλέον εκταμίευση για την προμήθεια αερίου, λόγω αποθήκευσης συνεπάγεται μόνο για την Μυτιληναίος πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ (με σημερινές τιμές TTF). Δεδομένου ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων αερίου στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, εισάγοντας συστηματικά τεράστιες ποσότητες αερίου στις ήδη εξωπραγματικά υψηλές τιμές, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Save Gas for a Safe Winter» δεν αναμένεται να ομαλοποιηθούν, είναι εξόχως προβληματικό να αναμένεται η διασφάλιση τέτοιων επιπλέον χρηματοροών.

Μυτιληναίος: Κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου στο Αλουμίνιο της Ελλάδας

Στο υπό δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ ειδική αναφορά γίνεται από την Μυτιληναίος και στις στρατηγικές που έχουν στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στο ενδεχόμενο εμφάνισης σημαντικών διαταραχών στη ζήτηση ή και στην προμήθεια φυσικού αερίου.

Η εταιρεία κρίνει ως επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί το Αλουμίνιο της Ελλάδας (ΑτΕ) στη δράση για την κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες σημαντικές βιομηχανίες.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνεται κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της Μεταλλουργίας, καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, παράγοντας 860.000 τόνους αλουμίνας και 190.000 τόνους αλουμινίου σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική διεργασία, η εταιρεία όπως τονίζεται, ήδη εξαντλεί όλες τις δυνατότητες χρήσης καυσίμου υποκατάστασης με στόχο τη στήριξη της εθνικής και ευρωπαϊκής προσπάθειας για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, χωρίς να υπάρχει καμία περαιτέρω δυνατότητα υποκατάστασης, χωρίς εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις για την παραγωγική διαδικασία και τις συνδεόμενες αλυσίδες αξίας.

Για τους λόγους αυτούς, η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας προς τo ΑτΕ πρέπει να είναι σταθερή και αδιάλειπτη, καθώς μια ενδεχόμενη διακοπή θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες ζημίες στην εγκατάστασή του και επομένως καθίσταται απαγορευτική, τόσο για τεχνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Υπολογίζεται από την εταιρεία ότι για κάθε έτος διακοπής τα διαφυγόντα κέρδη εκτιμώνται στα 650 εκατ. ευρώ με βάση τα δεδομένα του έτους 2022. Σε αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί τα έξοδα προσωπικού (πάνω από 500 εργαζόμενοι), αποσβέσεων και λοιπών σταθερών δαπανών, που εκτιμώνται περί 500 εκατ. ευρώ.

Ήρων Ενεργειακή: Υπέρμετρη επιβάρυσνη από το κόστος για την προμήθεια του καυσίμου

Καμία σκοπιμότητα στη θέσπιση υποχρεώσεων τήρησης στρατηγικού αποθέματος που περιγράφει το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης της ΡΑΕ, δεν βρίσκει ούτε η Ήρων Ενεργειακή. Η εταιρεία μάλιστα παραπέμπει και στις απόψεις που εξέφρασε στη δημόσια διαβούλευση για τον Κανονισμό Τιμολόγησης της Υπόγειας Αποθήκης της Καβάλας, λέγοντας ότι η δέσμευση της δυναμικότητας μίας τέτοιας υποδομής για την ικανοποίηση υποχρεώσεων στρατηγικού αποθέματος δεν κρίνεται οικονομικά αποδοτική.

Η εταιρεία τονίζει ότι ο ίδιος ο Κανονισμός που θέτει τους στόχους πλήρωσης των υποδομών υπόγειας αποθήκης της Ένωσης δεν αναφέρει πουθενά την αναγκαιότητα θέσπισης παράλληλης υποχρέωσης τήρησης στρατηγικού αποθέματος από τα Κράτη Μέλη. Συνεπώς, τονίζεται ότι η επιλογή αυτή και μάλιστα με μία υποδομή υπόγειας αποθήκης, η οποία δεν βρίσκεται στη χώρα κρίνεται ασύμφορη και θεωρεί ότι πρέπει να απαλειφθεί. «Είναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης στην επάρκεια προμήθειας φυσικού αερίου είναι αδόκιμο για τη χώρα να τηρεί στρατηγικό απόθεμα σε μία τρίτη χώρα και κατ’ επέκταση να θέτει τη διάθεση αυτού υπό την αίρεση της πλήρωσης συνθηκών διαθεσιμότητας διασυνδέσεων ή/και ακόμα αποφάσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποδομή».

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή επισημαίνει ότι η θέσπιση αυτού του μέτρου θέτει υποχρεώσεις στις μονάδες φυσικού αερίου με μοναδικό καύσιμο το φυσικό αέριο που θίγουν την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις άλλες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καθώς -ακόμα και αν αυτές καταφέρουν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να διαπραγματευτούν τους όρους τήρησης στρατηγικού αποθέματος σε μία τρίτη χώρα- το κόστος που θα επωμιστούν για την προμήθεια του καυσίμου θα επιβαρύνει αναιτιολόγητα και υπέρμετρα την οικονομική τους κατάσταση σε σημείο αμφισβήτησης της ίδιας τους της βιωσιμότητας.

Ο ρόλος της ΥΑΦΑ Καβάλας

Έτσι, ως προς την υποχρέωση της χώρας μας για τήρηση αποθεμάτων φυσικού αερίου σε υπόγεια αποθήκη γειτονικής χώρας για όγκους αποθήκευσης οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15 % της μέσης ετήσιας κατανάλωσής τους αερίου κατά την προηγούμενη πενταετία, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προτείνει η Αρμόδια Αρχή να αιτηθεί παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση. Η εταιρεία αναφέρει μάλιστα πρόβλεψη στον κανονισμό που επιτρέπει ως μεταβατικό μέτρο, κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, αλλά διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχουν συμπεριληφθεί στον τελευταίο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, να μπορούν εν μέρει να συμμορφώνονται υπολογίζοντας τα αποθέματα ΥΦΑ σε υφιστάμενες πλωτές αποθηκευτικές μονάδες, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι υπόγειες εγκαταστάσεις τους αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Η ΥΑΦΑ Καβάλας περιλαμβάνεται στον τελευταίο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος συνεπώς η χώρα μπορεί μεταβατικά να ζητήσει παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση αποφεύγοντας να επιβαρύνει δυσανάλογα τους πολίτες της και να επιτύχει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Μοtor Oil: Πρόβλημα στον εφοδιασμό αν υπάρξει διαταραχή

Στην δική της επιστολή προς της ΡΑΕ, η Μοtor Oil θεωρεί πως η εκπόνηση σχεδίων προληπτικής δράσης είναι στη σωστή κατεύθυνση για την αποτροπή διακοπής τροφοδοσίας και περιορισμού των επιπτώσεων σε μια ενδεχόμενη εκδήλωση κρίσης. Τονίζει μάλιστα ότι φαίνεται ξεκάθαρα πως με τα σημερινά δεδομένα αν υπάρχει διαταραχή σε μια από τις υπάρχουσες υποδομές θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα για τον εφοδιασμό της αγοράς φυσικού αερίου.

Η μόνη πραγματική διέξοδος σε αυτό το πρόβλημα είναι οι επενδύσεις σε νέες υποδομές και ιδιαίτερα σε νέα σημεία εισόδου ειδικά στο νότιο σύστημα, όπως το FSRU στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων (ΔΙΩΡΥΓΑ GAS) που η εταιρεία αναπτύσσει, με δυνατότητα προμηθειών φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ από διαφορετικές πηγές εισαγωγής. Περαιτέρω, η ενίσχυση του ΕΣΦΑ στο Νότιο τμήμα το οποίο συγκεντρώνει το 80% της εγχώριας κατανάλωσης και στο οποίο υφίσταται μόνο ένα Σημείο Εισόδου κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Στο αναλυτικό της κείμενο, η ΜΟΙ δεν διστάζει να εκφράσει τον προβληματισμό της γιατί ο ΔΕΣΦΑ κατά τη διαδικασία Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου για τη σύνδεση της Διώρυγα Gas με το ΕΣΦΑ προσέφερε στην εταιρεία μόνο το 10% της πλήρους δυναμικότητας επαναεριοποίησης του τερματικού FSRU (13.469 ΜWh/ ημέρα) σε αδιάλειπτη βάση ενώ με το έργο του FSU διέθεσε άμεσα 24.000 ΜWh / ημέρα ως πρόσθετη δυναμικότητα αεριοποίησης της Ρεβυθούσας.

Το ερώτημα που διατυπώνει είναι γιατί ενώ υπήρχε αυτή η δυναμικότητα διαθέσιμη στο ΕΣΦΑ, δεν διατέθηκε πριν από δύο χρόνια στη ΔΙΩΡΥΓΑ GAS στα πλαίσια της υποχρέωσης του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου και αμερόληπτου Διαχειριστή να απονείμει ίσους όρους πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Σε ότι αφορά την διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε υποδομή αποθήκευσης της Ιταλίας, η ΜΟΙ αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνεται από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ και να τίθεται σε διάθεση από αυτόν στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Με αυτό τον τρόπο επισημαίνει, οι τιμές εξισορρόπησης θα αντικατοπτρίζουν τα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης με αντικειμενικό τρόπο και επίσης όλοι οι χρήστες ΕΣΦΑ, θα έχουν την ίδια πρόσβαση και θα μπορούν να προβαίνουν σε συναλλαγές φυσικού αερίου εκμεταλλευόμενοι το χαρτοφυλάκιό τους. Ε

EΣΑΗ: Να διαγραφεί η αποθήκευση στην Ιταλία από το σχέδιο της ΡΑΕ

Aπό την πλευρά του, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), πιστεύει ότι σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία, νέες υποχρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη χρηματοοικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων στην αγορά οφείλουν να είναι σωστά μελετημένες ως προς τα αναμενόμενα οφέλη που θα επιφέρουν. Κατά την άποψη του Συνδέσμου, η αποθήκευση δεν προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη στους καταναλωτές φυσικού αερίου, στους συμμετέχοντες στην αγορά και γενικά στην εθνική οικονομία.

Ο λόγος είναι ότι η περιορισμένη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ιταλία μειώνει κατά πολύ τα οφέλη της αποθήκευσης για λογαριασμό της Ελλάδας σε υπόγεια εγκατάσταση στην Ιταλία, ενώ αντίθετα τα διαχειριστικά κόστη μιας τέτοιας δράσης θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά (αναλογιζόμενοι τις εγγυήσεις που πρέπει να κατατεθούν και το κόστος δραστηριοποίησης σε μια νέα αγορά, όπως είναι η Ιταλία).

Για αυτόν τον λόγο και ο Σύνδεσμός πιστεύει ότι είναι ασύμφορη για τον τελικό καταναλωτή αλλά και περιοριστική (πχ γιατί επιλέγεται η Ιταλία και όχι κάποια άλλη αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;) και κατ’ επέκταση πρέπει να διαγραφεί από το τελικό Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.

Οι προτάσεις ΔΕΣΦΑ και Προμηθέα Gas

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόληψης της ΡΑΕ, ο ΔΕΣΦΑ, κατά την περίοδο απόληψης θα «εισάγει» αέριο μέσω εικονικής ανάστροφης ροής στον αγωγό ΤΑΡ στο Σημείο Εισόδου Νέα Μεσημβρία του ΕΣΦΑ. Όπως αναφέρεται ο ΔΕΣΦΑ απομαστεύει το φυσικό αέριο από την υπόγεια αποθήκη, το μεταφέρει στην Ελλάδα με σταθερό ημερήσιο ρυθμό απόληψης και το διαθέτει στην ελληνική αγορά στο Βάθρου Εμπορίας.

Σε περίπτωση που η ημερήσια εντολή που εισάγει ο Διαχειριστής στο Βάθρο Εμπορίας δεν εκτελεστεί στο σύνολό της, ο ΔΕΣΦΑ μειώνει κατά την ποσότητα αερίου που δεν εκτελέστηκε την αεριοποίηση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Η μη αεριοποιηθείσα ποσότητα παραμένει ως «απόθεμα εξισορρόπησης» στη δεξαμενή. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι η ΡΑΕ προτείνει να αναλάβει ο Διαχειριστής χρέη Προμηθευτή φυσικού αερίου, προχωρώντας σε προμήθεια, δέσμευση χώρου υπόγειας αποθήκης στην Ιταλία και δέσμευση δυναμικότητας στις εισόδους-εξόδους των σημείων διασύνδεσης Melendugno και Νέα Μεσημβρία, κάτι το οποίο απαιτεί σημαντικές νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις για να υλοποιηθεί. Τέτοιες αρμοδιότητες και δυνατότητες δεν προδιαγράφονται στο θεσμικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, τονίζει στα σχόλιά του ο Διαχειριστής.

Η Προμηθέας Gas που επίσης συμμετείχε στην διαβούλευση της ΡΑΕ, προτείνει η υποχρέωση αποθήκευσης φυσικού αερίου να μην αναληφθεί από κάθε εισαγωγέα ξεχωριστά αλλά από τον μεγαλύτερο προμηθευτή της αγοράς όπως είχε γίνει στο αντίστοιχο σχέδιο και το 2018 αλλά μόνο για τους ηλεκτροπαραγωγούς.

Διαβάστε ακόμα:

Η κρίση γεννάει κροίσους στη Ναυτιλία

Επισύνδεσης συνέχεια: Νέο θεσμικό πλάνο για την ΕΥΠ από το Μαξίμου – Πώς αντιδρούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

eXp Realty: Οποιαδήποτε ύφεση στα ακίνητα θα είναι προσωρινή – Η Ελλάδα στις top επιλογές