Με ένα ευέλικτο πολεοδομικό «αμπαλάζ» ντύνει τις στρατηγικές επενδύσεις η κυβέρνηση παρέχοντας διευκολύνσεις κατά παρέκκλιση της ισχύουσας  νομοθεσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επενδυτές.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την νέα αναπτυξιακή ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στην βουλή τόσο από τον Σύλλογο  Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), όσο και από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι διατάξεις του νομοσχεδίου ανοίγουν το δρόμο στους μεγάλους επενδυτές και επιτρέπουν σειρά διατάξεων που το υπουργείο επιχειρεί να θωρακίσει με Προεδρικά Διατάγματα.

Το νομοσχέδιο προωθεί, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης.   Για όσες επενδύσεις καταρτίζεται ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων), η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης θα επιτρέπεται μετά από την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ),  ώστε οι ειδικότεροι όροι που θα καθορίζονται να περνούν από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Για τη χρήση του αιγιαλού, θα εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση 7 ημερών. Η  απόφαση θα μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των στρατηγικών επενδύσεων, θα καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και θα τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους θεωρείται δημόσιας ωφέλειας.

Επίσης, προστίθεται  η δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), τα οποία επίσης κυρώνονται με ΠΔ.

Για έργα στρατηγικών επενδύσεων για τα οποία γίνεται παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και για λοιπά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η λήψη άδειας λειτουργίας, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις πραγματοποιούνται πλέον από κεντρικές υπηρεσίες.

Πώς θα αδειοδοτούνται έργα σε Natura

Για έργα στρατηγικών επενδύσεων σε παραλία και αιγιαλό, καθώς και λοιπά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η λήψη άδειας λειτουργίας, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Β (δηλαδή έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές   επιπτώσεις στο περιβάλλον), η υπαγωγή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:

α) Αν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται ολόκληρη ή ένα μέρος της εντός περιοχής του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura  – με εξαίρεση εάν   βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως, εντός ορίων οικισμών  ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων _, εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. και η έκδοση   πρόσθετων όρων, εάν από τη διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προκύψει ότι  ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.

β) σε κάθε άλλη περίπτωση  εκδίδεται απόφαση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότητας σε Π.Π.Δ. με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ.

Η υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων δεν επιτρέπεται μόνο στις ζώνες των Natura που χαρακτηρίζονται ως  «απόλυτης προστασίας της φύσης».   

Για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των  75.000.000  ευρώ ή άνω των 40.000.000  ευρώ που ταυτόχρονα δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες ετήσιες θέσεις εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα  οριοθέτησης, διευθέτησης ή ακόμη και επανοριοθέτησης των ρεμάτων που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου θα αναπτυχθεί το έργο.

Επίσης, θα μπορεί να γίνεται και τμηματική οριοθέτηση. Όσο για την πράξη επικύρωσης του καθορισμού ή επανακαθορισμού των οριογραμμών και των έργων διευθέτησης του ρέματος, καθώς και των αναγκαίων   έργων, αυτή θα εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Επενδύσεις εντός σχεδίου

Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων προωθούνται ρυθμίσεις που επιτρέπουν συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής (σύμφωνα με τα εκάστοτε Χωροταξικά Πλαίσια  και τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό).

Αυτές οι παρεκκλίσεις θα καθορίζονται με ΠΔ, που θα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και έπειτα από την εκπόνηση μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Θα αφορούν στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου  και στις αποστάσεις μεταξύ   κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, στον συντελεστή δόμησης, στην κάλυψη και  στο ύψος. Αν οι ειδικές παρεκκλίσεις εμπίπτουν στα όρια αρχαιολογικού χώρου ή  μνημείου θα απαιτείται  προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων    δεν θα επιτρέπεται η αξιοποίηση όσων εμπίπτουν στο σύνολο τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας.