Την ταχύτερη έκδοση των οικοδομικών αδειών έχει θέσει ως στόχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία από τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προκειμένου να επιλεγεί ειδικός σύμβουλος ο οποίος θα συγκεντρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις για τις οικοδομικές άδειες σε όλη την Ελλάδα.

Έχει ήδη αναρτηθεί σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση του Υποέργου με τίτλο «Ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων για τις οικοδομικές άδειες σε όλη την Ελλάδα» της δράσης με τίτλο «Ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών».

Στην Πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, αναφέρεται ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (62.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο στόχος του ΥΠΕΝ

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή και η διάδοση εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλη την Ελλάδα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αδειών μέσω του περιορισμού της προαιρετικής διαδικασίας προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. (άρθρο 35 του Ν. 4495/2017).

Όπως σημειώνεται στην Πρόσκληση, αποτελεί συνήθη πρακτική των επαγγελματιών μηχανικών να προχωρούν στην έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, καθώς μέσω αυτής είναι δυνατό να εντοπιστούν ελλείψεις και λάθη που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την υλοποίηση της οικοδομικής άδειας στη συνέχεια. Η διαδικασία έκδοσης προέγκρισης άδειας περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και διαγραμμάτων (τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης) και, τα οποία ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Μέσω του βήματος αυτού, οι επαγγελματίες είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ορθή τήρηση των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης που αφορούν στο προς ανοικοδόμηση ακίνητο, να λάβουν υπόψη λοιπών εγκρίσεων οργάνων και φορέων που πιθανώς απαιτηθούν, να εκτιμήσουν το κόστος και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την οικοδομική άδεια της οποίας την χορήγηση πρόκειται να αιτηθούν.

Ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα συμβάλλει αφενός στον περιορισμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων προέγκρισης στις υπηρεσίες δόμησης, καθώς θα διασφαλίζεται η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, αφετέρου δε θα περιοριστεί ο χρόνος ελέγχου και επεξεργασίας των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες Δόμησης, αφού οι υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα οποία τις συνοδεύουν θα είναι δομημένα μ σαφείς προδιαγραφές, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών.

«Για τον προσδιορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων απαιτείται να καθοριστούν οι απαιτήσεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών ανά την χώρα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με βάση τις οποίες προκύπτουν διαφοροποιήσεις ως προς τις απαιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής αντιμετώπιση, η διαφάνεια των διαδικασιών και να περιοριστεί ο χρόνος ελέγχου, απαιτείται η ανάπτυξη λίστας με τα στοιχεία που τίθενται προς έλεγχο, καθώς και των κριτηρίων και των δεικτών αξιολόγησής τους. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η διάδοση των πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιώτες μηχανικούς, υπαλλήλους υπηρεσιών δόμησης και κοινό, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωσή τους και η ορθή τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών» όπως αναφέρεται.

Η εκπόνηση των παραπάνω σταδίων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σε στενή συνεργασία με τη ΓΓΧΣΑΠ και με την υποστήριξη των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι, η προθεσμία και η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες, από την επόμενη ημέρα υπογραφής της, ενώ όπως προαναφέρθηκε, θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Παράλληλα ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η Πρόσκληση και συγκεκριμένα οι εταιρείες:

-Delta Engineering Α.Ε.-Σύμβουλοι Μηχανικοί

-Άλκων Μελετητική ΕΠΕ.

-Nerco-Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.

Διαβάστε ακόμη

Ηλίας Σούσης (Wikifarmer): Από την Google, στη… Wikipedia του αγροτικού τομέα (pics)

Συμμαχία ισχυρών για το νέο «Intercontinental» στην Ελλάδα (pic)

Στη συνδρομητική εποχή περνούν τώρα οι τράπεζες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ