Τον τρόπο που θα φορολογηθούν τα υπερέσοδα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξειδικεύει τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στο νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον κλιματικό νόμο.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς θα υπολογιστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που εκπόνησε και το σχετικό πόρισμα για το οποίο έχουν προκύψει ενστάσεις και διαφωνίες από την πλευρά των ηλεκτροπαραγωγών και θα επιβληθεί από το ΥΠΕΝ.

Οι εταιρείες έχουν υποβάλλει υπομνήματα στην ΡΑΕ, τα οποία η Αρχή αξιολογεί για να διαμορφώσει την εισήγησή της για το τελικό ποσό που θα πληρωθεί.

Το εξεταζόμενο διάστημα της εισφοράς σύμφωνα με την τροπολογία είναι από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι στο τελικό ποσό θα συμπεριληφθεί και το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2022 που ήταν εκτός του αρχικού πορίσματος  της ΡΑΕ που εκτιμούσε τα υπερέσοδα εξαμήνου (Οκτώβριος 2021-Μάρτιος 2022) σε 591 εκ. ευρώ.

Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα, με την εφαρμογή συντελεστή 90% αφαιρουμένων των εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και των σταθερών τιμολογίων αλλά και διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών. Για τον σχετικό υπολογισμό θα υπάρχει σχετική πιστοποίηση από ορκωτούς ελεγκτές.

Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

Όπως αναφέρεται, η εισφορά καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση ενώ η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων τους, καθώς και εκείνοι που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

Τι αναφέρει η τροπολογία για τα υπερκέρδη

1) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά με βάση την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή εκάστης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το παρόν.

Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται: α) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) της Κρήτης.

Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.ΗΘ.Υ.Α.), η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα, με την εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής: ‘Έκτακτη Εισφορά = 90%* [Θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής) — Εκπτώσεις – επιστροφές Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας].

Για την εφαρμογή των ως άνω εδαφίων: α) η διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τον τρόπο υπολογισμού που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 7, β) ως Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμηθευτή, ο οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου μήνα από τον ως άνω προμηθευτή, γ) ως Εκπτώσεις λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που αποδίδονται ανά μήνα εξέτασης προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της κατανάλωσής τους, από προμηθευτή ο οποίος είναι Είτε το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο, Είτε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε..

Για την εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εκπτώσεις που χορηγούνται επί της κατανάλωσης ενέργειας τιμολογίων προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δ) ως Επιστροφές δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά μήνα εξέτασης, λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που ο υπόχρεος επέστρεψε σε αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, δυνάμει διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 8η Μαρτίου 2022.

Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

3. Η εισφορά καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση ενώ η  προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

4. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς.

5. Οι Διαχειριστές «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΑΔΜΗΕ ΑΕ» και η «ΕΧΕ ΑΕ» παρέχουν στη ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας των προβλέψεων του παρόντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται: α) παραδοχές, ζητήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι και κάθε ειδικότερο θέμα για τον υπολογισμό της εισφοράς, κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ, β) η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, καθώς και γ) εν γένει κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος.

Διαβάστε ακόμα:

Με καθαρό και όχι μεικτό εισόδημα το επίδομα ρεύματος (vid)

Citigroup: Ψαλιδίζει περαιτέρω τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

Στέλιος Θεοδουλίδης – Venus Growers: Ο συνεταιρισμός που εξάγει σε 40 χώρες (pics)