Από την ερχόμενη Πέμπτη 11 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο νέο Πρόγραμμα του ΥΠΕΝ «Φορτίζω Παντού», η οποία και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σκοπός του προγράμματος είναι, όπως δηλώνει και η ονομασία του, η εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (300000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών, καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.

Ως εκ τούτου, στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης Η/Ο στη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.

Αποτελεί δηλαδή ένα βασικό εργαλείο της ελληνικής Πολιτείας για τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

Το Πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» εκτείνεται μέχρι το 2024 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 79.790.000 ευρώ, εκ των οποίων για το τρέχον έτος το ποσό φτάνει τα 15.958.000 ευρώ.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τη διακήρυξη η περίοδος υποβολής των αιτήσεων μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν το τέλος του 2023. Πάντως, όπως τονίζεται, ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώρηση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Οι δύο πυλώνες της δράσης

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε σε 79.790.000 ευρώ και επιμερίζεται σε δύο πυλώνες:

α. ποσό 29.921.250 ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού/-ών παραχώρησης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας (Κατηγορία Α).
β. ποσό 49.868.750 ευρώ θα διατεθεί για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.

Για την κατανομή ανά Περιφέρεια δείτε τους κάτωθι σχετικούς πίνακες:

Το αντικείμενο και οι δικαιούχοι

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, στην απόφαση προκήρυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία συμμετοχής, υποβολής και αποδοχής αιτήσεων, ο μηχανισμός υλοποίησης, ο μηχανισμός πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της δράσης «Φορτίζω παντού».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,
β. Συνεταιρισμοί,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις παρέχονται στους δικαιούχους, αποκλειστικά για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, δηλαδή σταθμών φόρτισης Η/Ο που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση μόνο από τον δικαιούχο αλλά παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο ευρύ κοινό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα τιμολόγια, τις μεθόδους εξακρίβωσης ταυτότητας και πληρωμής και άλλους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Oι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

– Κατηγορία δικαιούχων Ι: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο, (β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και (γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

– Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο και (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020.
Αντίστοιχα, οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:
Κατηγορία Α: Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Στην Κατηγορία Α ανήκουν οι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 και αναπτύσσονται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.

Για την ανάπτυξη των ως άνω δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός παραχώρησης του δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή/και ν. 4413/2016 και σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020. Στην περίπτωση σταθμών Κατηγορίας Α δικαιούχος της ενίσχυσης αποτελεί ο Παραχωρησιούχος που προκύπτει από τον ως άνω εκάστοτε διαγωνισμό των Δήμων, εφόσον υπαχθεί στην παρούσα δράση.

Κατηγορία Β: Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο. (χώροι με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης Η/Ο που αναπτύσσονται σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους, οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.

Φορέας Υλοποίησης της δράσης Φορέας Υλοποίησης της δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαβάστε ακόμη