Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η υλοποίηση του πρωτοποριακού project αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις «πράσινης» ενέργειας στη χώρα, ύψους 550 εκατ. ευρώ, που αφορά το σκέλος του έργου «Άγιος Γεώργιος», μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW και το σκέλος του έργου “Πύργος” μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW, στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου, καθώς και τα συνοδά τους έργα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει λάβει ήδη την τελική επενδυτική απόφαση για το project.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Η ετήσια λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας λαμβάνει χώρα στη βάση καθορισμού ετήσιου ποσού ενίσχυσης (Απαιτούμενο (Ετήσιο) Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας) μέσω της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του Επιτρεπόμενου (Ετήσιου) Εσόδου ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και του Απαιτούμενου (Ετήσιου) Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας του κατόχου του ΣΑΗΕ, για τον υπολογισμό των σχετικών ετήσιων ποσών ενίσχυσης του Σταθμού.

-Αρμόδια για την κατάρτιση και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είναι η ΡΑΕ.

-Η πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και του εύλογου μέγιστου λειτουργικού κόστους του σταθμού, γίνεται με τη συνδρομή Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους.

-Ο ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας συμμετέχει πλήρως και ανταγωνιστικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και οι λοιποί σταθμοί, χωρίς εξαιρέσεις από τους βασικούς κανόνες της αγοράς αυτής.σταθμός αποθήκε

– Ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας δεν δύναται να συνάπτει διμερή ή προθεσμιακά συμβόλαια για την αγορά ή την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περίοδος ενίσχυσης ορίζεται σε 25 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία θέσης του σε εμπορική λειτουργία.

Το Επιτρεπόμενο Ετήσιο Έσοδο

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ως «Επιτρεπόμενο (Ετήσιο) Έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» νοείται το ετήσιο εκείνο συνολικό έσοδο που διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητά του, βάσει της οικείας έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήτοι, το αναγκαίο ετήσιο ποσό που επιτυγχάνει, εντός της Περιόδου Ενίσχυσης, την ανάκτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατασκευής του σταθμού και των σχετικών χρηματοπιστωτικών εξόδων, όπως επίσης και των πρόσθετων επενδύσεων ενίσχυσης/προσαρμογής του στις απαιτήσεις της αγοράς, με επίτευξη της εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικονομικής απόδοσης της επένδυσης (Project IRR).

Ως τέτοια νοείται η απόδοση που καθορίζεται στην οικεία εγκριτική απόφαση για το σύνολο των ιδίων και ξένων (δανειακών) κεφαλαίων της επένδυσης, ανεξάρτητα από τη διάρθρωσή τους και την ποσοστιαία αναλογία καθεμιάς συνιστώσας, εξαιρουμένων, ωστόσο, τυχόν επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους στο αρχικό κόστος κατασκευής ή μεταγενέστερης προσθήκης παγίων του σταθμού (Εφάπαξ Επιχορήγηση Κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας).

Οι κρίσιμες συνιστώσες

Ειδικότερα, το Επιτρεπόμενο Ετήσιο Έσοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας περιλαμβάνει τα ποσά που προκύπτουν από τις εξής συνιστώσες:

– την ετήσια απόσβεση των αναπόσβεστων Συνολικών Κεφαλαιουχικών Δαπανών Κατασκευής (παγίων) του ΣΑΗΕ, σύμφωνα με το τηρούμενο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ) και την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) για τον σταθμό,

– τις ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα, συντήρηση και επισκευή του σταθμού και της σύνδεσής του στο δίκτυο, κάθε είδους τέλη και δασμούς για τη λειτουργία του, πλην φόρων εισοδήματος, καθώς και τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

-την ετήσια επιτρεπόμενη απόδοση του δεσμευμένου κεφαλαίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατά το αντίστοιχο έτος αναπόσβεστες Συνολικές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες και το εύλογο Κεφάλαιο Κίνησης , το οποίο υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων συνολικών μέσων εκταμιεύσεων τριμήνου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και τυχόν αποθεματικού που τεκμηριωμένα τηρείται ιδίως για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.

-η απόδοση του δεσμευμένου κεφαλαίου βασίζεται στην Εγκεκριμένη Απόδοση Δεσμευμένων, η οποία καθορίζεται σε κάθε Ρυθμιστική Περίοδο του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ώστε να επιτυγχάνεται η καθοριζόμενη με την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά φόρων, απόδοση της επένδυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας (post-tax Project IRR), για όλη την Περίοδο Ενίσχυσης του σταθμού,

-τα ετήσια εκτιμώμενα λοιπά έσοδα από Ενισχυόμενες και μη Δραστηριότητες του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, εφόσον δεν έχει γίνει διαχωρισμός αυτών των δραστηριοτήτων και δεν υπάρχουν διακριτά κόστη (κεφαλαιοποιηθείσες δαπάνες και έξοδα) που έχουν αφαιρεθεί από τις εκτιμώμενες δαπάνες του Κατόχου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για τις Ενισχυόμενες Δραστηριότητες του σταθμού,

– τα ποσά που προστίθενται ή αφαιρούνται κατ’ έτος, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Μηχανισμού Κινήτρων Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

Ακόμη, όπως σημειώνεται, ο υπολογισμός της ετήσιας εύλογης απόδοσης των δεσμευμένων κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, μέσω της αντίστοιχης Εγκεκριμένης Απόδοσης Δεσμευμένων Κεφαλαίων η οποία προσδιορίζεται περιοδικώς από τη ΡΑΕ για κάθε Ρυθμιστική Περίοδο του σταθμού (ενιαία για όλα τα έτη ή διαφορετική ανά έτος κατά την κρίση της Αρχής), γίνεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά φόρων, απόδοση (post-tax Project IRR) στη συνολική Περίοδο Ενίσχυσης.

Ο υπολογισμός δεν βασίζεται στη διάρθρωση των δεσμευμένων κεφαλαίων και στο κόστος δανεισμού ή ιδίων κεφαλαίων, αλλά στην αναζήτηση της κατάλληλης, προ φόρου, ονομαστικής (nominal) τιμής, που οδηγεί σε τέτοιες χρηματορροές, ώστε να επιτυγχάνεται η εν λόγω εγκεκριμένη, μετά φόρων, απόδοση της επένδυσης (ιδίων και δανειακών κεφαλαίων) του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας για όλη την Περίοδο Ενίσχυσης του σταθμού, χωρίς ανεπίτρεπτη Yπερ-απόδοση ή Yπο-απόδοση.

Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στις ετήσιες χρηματορροές των προηγούμενων Ρυθμιστικών Περιόδων του σταθμού, εξαιρουμένης της επίδρασης του Μηχανισμού Κινήτρου Μεγιστοποίησης Καθαρών Εσόδων Αγοράς ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που εφαρμόζεται βάσει της παρούσας απόφασης, καθώς και σε εύλογες υποθέσεις για τις εν λόγω χρηματορροές των επόμενων Ρυθμιστικών Περιόδων μέχρι τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης.

Για τον προσδιορισμό του Απαιτούμενου Πρόσθετου (Ετήσιου) Εσόδου Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ως «Καθαρό Έσοδο Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΑΕ Αμφιλοχίας», νοείται το Καθαρό Έσοδο που έχει ο ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ή από την αξιοποίηση των παγίων του για άλλους λόγους, και ορίζεται ως αυτό που προκύπτει από τη διαφορά, για κάθε ημερολογιακό έτος λειτουργίας του σταθμού:

-των πάσης φύσης δαπανών του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας που καταβάλλονται λόγω της συμμετοχής του σταθμού και της λειτουργίας του στις εν λόγω αγορές, είτε απ’ ευθείας σε συμμετέχοντες είτε σε λειτουργούς/διαχειριστές των αγορών αυτών, ή των δαπανών για την αξιοποίηση των παγίων του,

– από τα πάσης φύσης ακαθάριστα έσοδα και αμοιβές για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει ο σταθμός αυτός στις αγορές αυτές ή εσόδων από την αξιοποίηση των παγίων του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα από την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης του άρθρου 7 του ν. 4425/2016, καθώς και από όλους τυχόν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται, όπως ενδεικτικά, αμοιβής διαθεσιμότητας, αμοιβής ευελιξίας κλπ., για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος, διαθεσιμότητας, θετικές διαφορές αποκλίσεων κλπ.

Ομοίως, ως δαπάνες του σταθμού στις αγορές αυτές θεωρούνται αντίστοιχα όλες οι δαπάνες για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς αποθήκευση, τέλη και εισφορές, αρνητικές διαφορές αποκλίσεων, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν προστίμων που επιβάλλονται από τη ΡΑΕ για παράβαση νόμου ή κανόνων της αγοράς από τον σταθμό.

Οι επενδύσεις και η ΡΑΕ

Επίσης, για κάθε σημαντική, από άποψη προϋπολογισμού, επένδυση που αφορά στην ενίσχυση ή την αντικατάσταση και ανακαίνιση του εξοπλισμού του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, ιδίως όταν αντικαθιστά πάγια με υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή, τα οποία, συνεπώς, δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί ο Κάτοχος του ΣΑΗΕ υποχρεούται να τεκμηριώσει την επένδυση ή/και την ανάγκη απόσυρσης ή αντικατάστασης των υφιστάμενων παγίων, υποβάλλοντας σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο προσδιορισμού της Ετήσιας Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού.

Η ΡΑΕ αποφαίνεται κατά την έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας της επόμενης Ρυθμιστικής Περιόδου αυτού, ή εντός εύλογου χρόνου, σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη έκτακτης αναθεώρησής του για την ενσωμάτωση του εσόδου των νέων επενδύσεων.

Επίσης, προβλέπεται ότι για τις κατάλληλες αναγωγές των ποσών μεταξύ των ετών, όπου δεν προβλέπεται διαφορετικά, χρησιμοποιείται ο «Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», είτε εκτιμώμενος από τη ΡΑΕ για τα προσεχή κάθε φορά έτη, με βάση τα σχετικώς καθοριζόμενα στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είτε ο απολογιστικός ετήσιος ΜΔΤΚ που καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας θα πρέπει να προβλέπει διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης του σταθμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Στην απόφαση ορίζεται ότι ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής ο Κάτοχος του ΣΗΑΕ Αμφιλοχίας υποβάλει υπόμνημα στον Υπουργό ΠΕΝ, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής του σταθμού, καθώς και χρονοδιάγραμμα κατασκευής με επαρκή αριθμό χρονικών ορόσημων μέχρι τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, στη βάση της έκθεσης αυτής, υποβάλει στον Υπουργό ΠΕΝ εντός προθεσμίας που τού τάσσεται, σχετική έκθεση πιστοποίησης. Ο Υπουργός ΠΕΝ, εντός μηνός από την υποβολή του υπομνήματος εγκρίνει, ως έχει ή επιφέροντας τροποποιήσεις, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε επιμέρους συνιστώσες του προϋπολογισμού ή και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής μπορεί να προβλέπονται όρια ανοχής.

Όπως τονίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οπότε ο σταθμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Τι προβλέπει το project

Το έργο «Σύστημα Αντλησίοταμιευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.  Έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest), ήδη από τον Οκτώβριο του 2013 και παραμένει στη λίστα, καθώς θεωρείται υψίστης σημασίας.

Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση),το έργο περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Στα συνοδευτικά οφέλη περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο της κατασκευής και λειτουργίας καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου και της πρόσβασης στην περιοχή (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομία, γεωργία, δασική διαχείριση, δασοπροστασία).