Ενέργεια

Ώρα πληρωμής για οικιακούς καταναλωτές σε 21 περιοχές με ΑΠΕ (πίνακας)

  • newsroom


Η απόφαση του ΥΠΕΝ για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους- Πώς μοιράζονται τα ποσά- «Πάνε ταμείο» και 231 δικαιούχοι του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της καταβολής σε οικιακούς καταναλωτές χρηματικών ποσών από το ειδικό τέλος που έχει καθιερωθεί ως αντισταθμιστικό όφελος, σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται ο επιμερισμός του ειδικού τέλους σε 21 περιοχές της χώρας, αφορά την περίοδο 2010-2014 και ενώ επιτέλους ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 695.404 ευρώ και αφορά δικαιούχους 21 κοινοτήτων σε Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Φθιώτιδα, Καρδίτσα, Ευρυτανία και Χανιά. Τα ποσά προβλέπεται ότι θα πιστωθούν στους δικαιούχους από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης του οριστικού πίνακα και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των συγκεκριμένων κοινοτήτων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περί «Ανάρτησης Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014»).

Οι 21 κοινότητες είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα:

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και προβαίνει στους αντίστοιχους υπολογισμούς για όλους τους δικαιούχους, του Διασυνδεδεμένου Δικτύου και των ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) ενώ αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, τον οποίο γνωστοποιεί στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

-Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01€), οι αριθμοί ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές αυτών των Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δύνανται να υποβάλλουν στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι. Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εκείνη αναρτά στην ιστοσελίδα της τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, επιμερίζει στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Προμηθευτές) τα ποσά του Πίνακα ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (MΔN), τα συνολικά ποσά ανά Προμηθευτή.

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΜΔΝ), πιστώνουν τα ποσά της παρούσας στους Προμηθευτές, εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-Οι Προμηθευτές πιστώνουν, στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, τα ποσά μέσω του πρώτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνουν σχετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΕ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που αναφέρονται στην απόφαση, ενημερώνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο τις κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται στην εδαφική τους περιφέρεια για τη δημοσίευση της παρούσας καθώς και για την ανάρτηση του πίνακα και γενικά οφείλουν να παρακολουθούν και να παρέχουν ενημέρωση στις κοινότητες για την εξέλιξη της διαδικασίας επιμερισμού.

Επίσης με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 190.536,01 ευρώ προς τις τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Παγκρήτια) για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης προς 231 ωφελούμενους της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Απόρρητο Απόρρητο