Μπορεί να είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τις αγορές ενέργειας, αλλά και αυτή πρέπει να καλύψει τις δικές της ενεργειακές ανάγκες.

Ο λόγος για τη ΡΑΕ, η οποία προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του κεντρικού της κτιρίου.

Ο διαγωνισμός αφορά κατ’ αρχήν χρονικό διάστημα 12 μηνών, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 180.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης διάρκειας 12 μηνών, ίδιας εκτιμώμενης αξίας. Επομένως, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 360.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μαζί με τον ΦΠΑ 24% (86.400 ευρώ) το κονδύλι φτάνει τις 446.400 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενώ ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημέρας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των προσφορών, ενώ επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Τέλος, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη, 24 Νοεμβρίου στο κτίριο της ΡΑΕ, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο.

Σημειώνεται ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει ήδη συσταθεί η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε ακόμη:

Το πλαφόν στο φυσικό αέριο συνεχίζει να διχάζει την ΕΕ – Νέο έκτακτο συμβούλιο υπουργών σε έναν μήνα

Ανατροπή: Νωρίτερα οι αυξήσεις 7% στις συντάξεις

Βρετανία: Οι εννέα μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ρίσι Σούνακ