Στον έλεγχο της Ήρων ΙΙ Α.Ε. περνούν θυγατρικές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και Σκόπια, καθώς και η Optimus Energy μετά την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις (παρέλευση 10ημέρου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κλπ).

Οι σχετικές αποφάσεις είχαν ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας εσωτερικής αναδιάταξης των θυγατρικών, η οποία σε κάθε περίπτωση ενισχύει περαιτέρω τη θέση και το χαρτοφυλάκιο της «Ήρων».

Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινωθεί στα τέλη Νοεμβρίου, στόχος είναι βελτιστοποίηση της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύοντας περαιτέρω τον καθετοποιημένο τομέα εμπορίας και θερμικής παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, θα επιτρέψουν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να επικεντρωθεί στην βασική της δραστηριότητα, της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ελευθερώνοντας επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του ιδιαίτερα μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος.

Κατά το πρώτο σκέλος η απόφαση αφορούσε την πώληση από την θυγατρική Terna Energy Overseas Limited του 100% των μετοχών της Terna Energy Trading Ltd προς την συνδεδεμένη εταιρεία Ήρων ΙΙ Α.Ε.

Ειδικότερα, αντικείμενο της συναλλαγής είναι η πώληση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 161.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω εταιρεία έχει την κυριότητα:

• Του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της Terna Energy d.o.o. Beograd-Novi Beograd» (Terna Energy Serbia) το οποίο ανέρχεται σε 188.442.560 Δηνάρια Σερβίας.

• Του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της Terna Energy Trading EOOD» (Terna Energy Bulgaria) το οποίο ανέρχεται σε 1.875.000 Λεβ Βουλγαρίας και η οποία περαιτέρω έχει την κυριότητα:

-Του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της Terna Energy Trading-Tetra DOOEL Skopje το οποίο ανέρχεται σε 307.469 Δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας.

– Του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της Terna Energy Trading SHPK το οποίο ανέρχεται σε 12.749.000 Λεκ Αλβανίας.

Η προτεινόμενη τιμή από τη Διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την πώληση ποσοστού 100% της Terna Energy Trading Ltd ανέρχεται στο ποσό των 3.200.000 ευρώ, βάσει της οποίας η αξία ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 19,87 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Deloitte) για την αξιολόγηση του τιμήματος της συναλλαγής το 100% των μετοχών αποτιμήθηκε με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων σε εύρος 3.200.000 ευρώ με 3.700.000 ευρώ. Επομένως, έκρινε ότι η συναλλαγή με το προτεινόμενο τίμημα είναι δίκαιη και εύλογη για την μητρική εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Από πλευρά της Ήρων ΙΙ, η εν λόγω σύμβαση κρίνεται συμφέρουσα λόγω της δραστηριοποίησης της Terna Energy Trading Ltd στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Κύπρου και των Βαλκανικών χωρών εν γένει και της πρόθεση της Ήρων να επεκτείνει τις δραστηριότητές της περαιτέρω στις αγορές αυτές. Έτσι η συμφωνία θα ωφελήσει την Ήρων ΙΙ δια της δημιουργίας σταθερών και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών μέσω της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Optimus Energy

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε το Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την πώληση του 51% της Optimus Energy Α.Ε. προς την Ήρων ΙΙ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η Optimus Energy ιδρύθηκε το 2017, με μετόχους την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (51%) και την Energyshare Ι.Κ.Ε. (49%), με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης και οικονομικής βελτιστοποίησης σε παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε κορυφαίο ΦΟΣΕ κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατοντάδων ανεξάρτητων παραγωγών και προσφέροντας υπηρεσίες άμεσης συμμετοχής και αποζημίωσης από την αγορά υπό τις νέες συνθήκες του Target Model. Υπολογίζεται ότι σήμερα εκπροσωπεί περισσότερους από 1.000 παραγωγούς με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW.

Οι κύριες δραστηριότητες της Optimus Energy είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών ΦΟΣΕ για τη διαχείριση της συμμετοχής κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣHΘΥΑ, οι υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες σχεδιασμού και υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα κ.α.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Optimus Energy ανέρχεται σε 242.040 ευρώ και διαιρείται σε 24.204 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Αντικείμενο της συναλλαγής είναι η πώληση του 51% που κατέχει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δηλαδή 12.344 μετοχές.

Η προτεινόμενη τιμή από τη Διοίκηση της ανέρχεται στο ποσό των 15.402.000 ευρώ, βάσει της οποίας η αξία ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 1.247,73 ευρώ.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση της Deloitte, το 100% των μετοχών της Optimus Energy αποτιμήθηκε με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων σε εύρος από 26.000.000 ευρώ έως 30.200.000 ευρώ.

Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Στην απόφαση του Γ.Σ. της Ήρων ΙΙ που ελήφθη επίσης τον προηγούμενο μήνα αναφέρεται ότι η εν λόγω σύμβαση κρίνεται συμφέρουσα καθώς η Optimus Energy θα συνδράμει την εταιρεία στη δημιουργία σταθερών και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικά δάνεια: Τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων σε έξι μήνες – Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι δόσεις

Η βαθιά ανάσα του Μαξίμου, το κληρονομικό χάρισμα, οι μνηστήρες της Καλαμάτας και το καζίνο Πηλαδάκη

Μπαράζ νέων επενδύσεων στην τεχνολογία (pics)