Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα €29,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2021

  • newsroom


Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7% έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020

Στα 29,5 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2021 για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου που ξεκίνησε στο 2ο τρίμηνο του έτους, διατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο και αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, ενώ τα σημαντικά έργα που έχουν δρομολογηθεί συνεχίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους προς την υλοποίησή τους.

Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7% έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ζήτησης φορτίων από το 2ο τρίμηνο και μετά, αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021 που προχώρησε η ΡΑΕ σε απόφασή2 της με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2021. Σημειώνεται πως η υποανάκτηση των αντίστοιχων χρεώσεων των επτά πρώτων μηνών του έτους αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση σε 146,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 146,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020,

β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 3ο τρίμηνο 2021

γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,3% και ανήλθε στα 72,1 εκατ., έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15% έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς επίσης και αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους που οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,4% έναντι 59,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή3 για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2021 την σταθερή πρόοδο των σημαντικών του έργων με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 656,5 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 76,0 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 4,5%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος από την 1η Αυγούστου 2021. Ταυτόχρονα από την 1η Αυγούστου, τα πάγια του Συστήματος και του Δικτύου της Κρήτης ενσωματώθηκαν στο ΕΣΜΗΕ με συνέπεια στον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος να περιλαμβάνεται και η χρέωση που προκύπτει από τους καταναλωτές της Κρήτης προσαυξάνοντας τη συνολική χρέωση κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 4 το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 4,7% σε ετήσια βάση έναντι 52,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,02 εκατ. ευρώ για το 2020, β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης στο τεχνικό προσωπικό, βάσει νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ποσού 1,05 εκατ. ευρώ και γ) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,4 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 21% και ανήλθε στα 24,2 εκατ., έναντι 30,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,8% έναντι 20,1 εκατ. το 2020, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο τρίμηνο του 2021 πέτυχε τροποποίηση της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 σύμβασης του κοινοπρακτικού δανείου, με το περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνεται σε 1,9% (μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης από 2,10%) για την περίοδο από 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022 και σε 1,70% (μειωμένο κατά 30 μονάδες βάσης από 2.00%) για τις επόμενες 4 περιόδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο ποσού 2,9 εκατ. Ευρώ στο 3ο Τρίμηνο του 2020.

Διαβάστε ακόμη

«Κατεβάζει τον πήχη» για το ελληνικό Χρηματιστήριο η Goldman Sachs

Ναυλαγορές στην εποχή της Όμικρον: Ισορροπία στα φορτηγά – «Παγωμένα» χαμόγελα στα τάνκερ

Ο Mr LVMH ετοιμάζεται να εισάγει και δεύτερη SPAC