Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 18.680.300 κοινών μετοχών της Dimand στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίυο Αθηνών.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε 98.020.045,5 ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €98,0 εκατ. περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού €97,5 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού €0,5 εκατ. περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων). Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €5,4 εκατ., τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €92,6 εκατ. περίπου και θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό €50,9 εκατ. περίπου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δανειακής σύμβασης με την TEMPUS συνολικού ποσού €50,6 εκατ. περίπου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία έναντι συνολικού ποσού €0,3 εκατ. περίπου.

(β) ποσό περίπου €28,0 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) ποσό περίπου €13,7 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 23.06.2022 Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η πίστωση των νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 05.07.2022.

Την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 18.680.300 κοινών μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιτηρίου Αθηνών

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «DIMAND» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €15,00 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει:

Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι της Δημόσιας Προσφοράς των κοινών μετοχών της εταιρείας «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την 28.06.2022 ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήτοι στο προσωπικό της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και συνεργάτες της («Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 34.303 νέες κοινές μετοχές διατέθηκαν σε προσωπικό της Εταιρείας και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και 3.880 νέες κοινές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της Εταιρείας, ενώ προέκυψαν 286.817 αδιάθετες νέες κοινές μετοχές, οι οποίες μεταφέρθηκαν προς διάθεση στην Δημόσια Προσφορά.

Την 01.07.2022 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 6.499.917 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των 286.817 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων) καθώς και 931.800 υφιστάμενων κοινών μετοχών (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής – overallotment). Ως εκ τούτου, διατέθηκαν συνολικά 7.431.717 κοινές μετοχές (νέες και υφιστάμενες) μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και 38.183 νέες κοινές μετοχές μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων διαμορφώθηκε σε €13,50 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) για το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σε €15,00 για τους συνεργάτες. Οι πρόσθετες υφιστάμενες κοινές μετοχές διατέθηκαν επίσης στην Τιμή Διάθεσης, ήτοι €15,00 ανά μετοχή.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €98.020.045,5, και αφορούν σε κεφάλαια ποσού €97.498.755,0 που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €15,00*6.499.917 νέες κοινές μετοχές) και σε κεφάλαια ποσού €521.290,5 που συγκεντρώθηκαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων (ήτοι €13,50*34.303 μετοχές = €463.090,5 πλέον €15,00*3.880 μετοχές = €58.200,0). Επιπλέον, τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις πρόσθετες υφιστάμενες κοινές μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €13.977.000,0.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, σε όλο το εύρος τιμών, ανήλθε σε 8.873.423 μετοχές. Αντίστοιχα, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε 8.693.165 μετοχές (ήτοι ποσό €130.397.475,0), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 6.499.917 Νέες Μετοχές, κατά 1,34 φορές περίπου, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και τις 931.800 πρόσθετες υφιστάμενες μετοχές για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, κατά 1,17 φορές περίπου.

Οι συνολικά 7.431.717 νέες και υφιστάμενες κοινές μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

  • 2.012.925 μετοχές (27% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 2.012.925 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 901 αιτήσεις), και
  • 5.418.792 νέες και υφιστάμενες κοινές μετοχές (73% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς), επί συνολικού αριθμού 6.680.240 κοινών μετοχών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 81% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 59 αιτήσεις).

Στα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται οι Cornerstone Επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν συνολική ζήτηση 1.666.666 κοινών μετοχών, η οποία ικανοποιήθηκε πλήρως. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

Διαβάστε ακόμη

Πώς στέκεται η Ελλάδα στη νέα παγκόσμια επενδυτική καταιγίδα

Attica Bank: Εν αναμονή της έκθεσης από την DBRS – Υπό αξιολόγηση η πώληση μη κύριων assets

Wall Street: Βαριές απώλειες με έντονες ανησυχίες για ύφεση (upd)