Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Διαψεύδει τα περί πώλησης της ΑΚΤΩΡ στην Archirodon

  • newsroom


Σε διάψευση των πληροφοριών περί πώλησης της ΑΚΤΩΡ στην εταιρεία ARCHIRODON προχώρησε η Ελλάκτωρ με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι στις 11 Φεβρουαρίου της κοινοποιήθηκε αγωγή της εταιρείας “GREENHILL INVESTMENTS LIMITED” συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη, με […]

Σε διάψευση των πληροφοριών περί πώλησης της ΑΚΤΩΡ στην εταιρεία ARCHIRODON προχώρησε η Ελλάκτωρ με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι στις 11 Φεβρουαρίου της κοινοποιήθηκε αγωγή της εταιρείας “GREENHILL INVESTMENTS LIMITED” συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη, με την οποία ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ημέρα συζήτησης των αγωγών θα προσδιοριστεί μετά την παρέλευση 115 ημερών από την κατάθεσή τους.

Ως προς την κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ΑΚΤΩΡ, η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί τις υφιστάμενες ανάγκες και διερευνά όλες τις δυνατές επιλογές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε απάντηση των ερωτημάτων που διαλαμβάνονται στη με αρ. πρωτ. 353/16.02.2021 επιστολή της Ε.Κ., σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων του ημερήσιου εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει τo επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

1. Την 11η Φεβρουαρίου 2021 της κοινοποιήθηκε αγωγή και παρεμπίπτουσα αγωγή – προσεπίκληση της εταιρείας “GREENHILL INVESTMENTS LIMITED” συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη, με την οποία ζητείται η ακύρωση της από 27-1-2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς το θέμα 4 αυτής περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η ημέρα συζήτησης των αγωγών θα προσδιοριστεί μετά την παρέλευση 115 ημερών από την κατάθεσή τους, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 237 του ΚΠολΔ. Κατά την άποψη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα δύο ένδικα βοηθήματα είναι απαράδεκτα και προδήλως τόσο νόμω όσο και ουσία αβάσιμα. H Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που τυχόν κριθεί αναγκαία προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και θα ενημερώσει σχετικά σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό. Συναφώς, αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη της πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα τρίτον ως Πρόεδρο αυτής, διαθέτουν στο σύνολό τους τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει. Τέλος η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι, τόσο κατά το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, όσο και κατά το ν. 4548/2018 και τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεν υφίστανται για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου θέματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

2. Ως προς την κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ, η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί με σχολαστικότητα τις υφιστάμενες ανάγκες και διερευνά με επιμέλεια όλες τις δυνατές επιλογές. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διοίκηση του Ομίλου θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες.

3. Ως προς τις εικαζόμενες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία ARCHIRODON για την δήθεν πώληση της ΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά ως αναληθή, αβάσιμα και ανυπόστατα τα σχετικά δημοσιεύματα.

Διαβάστε ακόμη:

e-ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Μαρτίου

Η «ναυμαχία» της Αδριατικής και τα… απόνερα της Κρήτης

Mega – deal $4,3 δισ. με άρωμα Ελλάδας: Metropoulos και One Rock εξαγοράζουν την Nestlé Waters Β. Αμερικής