Η Entersoft, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Ι. Την 7.3.2024 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»), επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανήλθε σε ποσοστό περίπου 21,85%, ήτοι 6.553.677 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι την 5.3.2024 το συνολικό αυτό ποσοστό ήταν περίπου 17,22%, ήτοι 5.165.323 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την από 7.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 8.3.2024 από την εταιρεία Rackham Trust Company S.A., μέχρι την 5.3.2024 η Verdalite ανήκε κατά 100% στην εταιρεία Olympia Group που εδρεύει στην Κύπρο («Olympia»), η πλειοψηφία δε των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympia ανήκε στο «Folloe Trust», το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.» με έδρα στην Ελβετία, η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Στις 4.3.2024, η Olympia και η «Rucio Investments S.a.r.l». που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») είχαν συμφωνήσει προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite.

Από την 6.3.2024 η Olympia και η Rucio ελέγχουν από κοινού την Verdalite και η καθεμία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σύμφωνα με τις από 12.3.2024 γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 12.3.2024 από το Ιδρυμα «Stichting Don Quixote» που εδρεύει στην Ολλανδία (“SDQ”) και από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard, το SDQ που ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard («o Eλέγχων»), ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Steflot S.a.r.l.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Steflot»). Η Steflot ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Imker Holding S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Imker»). Η Imker ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Rucio Investments S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio»).

Επομένως στις 7.3.2024, η Verdalite κατέχει άμεσα και έκαστη εκ των Olympia, Rackham Trust Company S.A., Ελέγχοντος, SDQ, Steflot, Imker και Rucio κατέχουν έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 21,85% ήτοι 6.553.677 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

ΙΙ. Σύμφωνα με την από 8.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών της εταιρείας «AXXION S.A.», ως διαχειρίστριας και για λογαριασμό του “FUND SQUAD – GROWTH”, που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 8.3.2024, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του “FUND SQUAD – GROWTH” επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μειώθηκε στις 7.3.2024 και διαμορφώθηκε σε ποσοστό 2,83%, ήτοι 850.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του “FUND SQUAD – GROWTH” επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας πριν την 7.3.2024 ανερχόταν σε ποσοστό 6,83%.

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan: Γιατί έρχονται αναβαθμίσεις για την Εθνική Τράπεζα (πίνακας)

Γερμανία: Γιατί είναι «απρόθυμη» να επενδύσει στο εξωτερικό (γράφημα)

Xiaomi: Πότε λανσάρει το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ