Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

  • newsroom


Oι μέτοχοι της Εταιρείας στην 39η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021

H ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων και την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 2ας Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 39η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,24€ ανά μετοχή καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

Διαβάστε ακόμη:

Ποιες ρυθμίσεις υποχρεούνται να κάνουν οι τράπεζες στα επιχειρηματικά δάνεια

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα – Ολες οι αλλαγές

Εντατικοποιεί τις επενδύσεις της η Vantage Tower Greece