Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ανέλαβε το συντονισμό του ευρωπαϊκού έργου POWERYOUTH που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε ενεργειακές κοινότητες, ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση. Το έργο αναγνωρίζει τη σημασία του ηγετικού ρόλου των νέων στην υιοθέτηση καινούριων τρόπων ζωής και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την υποστήριξη πρακτικών βιώσιμης ενέργειας.

Για τους σκοπούς του έργου θα αναπτυχθούν εργαλεία που θα συμβάλλουν στη συστηματική ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις ενεργειακές κοινότητες, στην υποστήριξη λήψης συλλογικών αποφάσεων και στην υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο την εκπαίδευση των πρωτοπόρων νέων που θα αποτελέσουν την ομάδα Youth Energy Community Leaders, με σκοπό να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη διάδοση των καλών πρακτικών βιώσιμης ενέργειας και τη συμμετοχή των νέων σε ενεργειακές κοινότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου, η SingularLogic θα παρέχει μία συμμετοχική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει το διάλογο, μεταξύ των νέων και των τοπικών φορέων, για την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, η εταιρεία θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων αξιοποίησης και των πλάνων βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

Η προσέγγιση του POWERYOUTH θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε πέντε χώρες της Ε.Ε. – Ελλάδα, Πορτογαλία, Λετονία, Αυστρία και Πολωνία – επιδιώκοντας να δημιουργηθούν 10 ενεργειακές κοινότητες από νέους και να συμμετέχουν σε αυτές ως μέλη 1.000 νέοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι, τουλάχιστον.

Στο έργο, ύψους 1,499,997€, που χρηματοδοτείται από το LIFE Programme και θα έχει διάρκεια 3 έτη, συμμετέχουν 9 εταίροι – SingularLogic, Space Hellas, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, AdEPorto – Οργανισμός Ενέργειας του Porto, Rigas Planosanas Regions, OurPower, Ένωση Δήμων Πολωνικού Δικτύου Ενεργειακών Πόλεων PNEC, Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία SCN, ALDA, YES-Europe (Νέοι ηγέτες στην Ενέργεια και Αειφορία) – από 7 χώρες, Ελλάδα, Πορτογαλία, Λετονία, Αυστρία, Πολωνία, Γαλλία και Ελβετία.