Η SingularLogic ολοκλήρωσε έργο ψηφιακής αναβάθμισης στην Eurobank Leasing – Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank, με τη λύση Leasing της πλατφόρμας SingularLogic CFMS – Credit Facilities Management System.

Το έργο στόχευε στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για συμμόρφωση με κανονιστικές και ρυθμιστικές διατάξεις, στη δημιουργία αναφορών και στην ολιστική διεκπεραίωση των διαδικασιών του, μέσα από μία ενοποιημένη πλατφόρμα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περιλάμβανε την ανάλυση των σύγχρονων επιχειρηματικών αναγκών και προδιαγραφών του οργανισμού, την ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας, την υλοποίηση και παραμετροποίηση του συστήματος, τη μετάπτωση των δεδομένων χαρτοφυλακίου από το παλαιό σύστημα, καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών.

Παράγοντες επιτυχίας υλοποίησης του απαιτητικού αυτού έργου αποτέλεσαν οι σημαντικές δυνατότητες της πλατφόρμας CFMS, η εξειδικευμένη εμπειρία της SingularLogic στον κλάδο του Leasing, αλλά και η άριστη συνεργασία των στελεχών και των δύο εταιρειών.

Η Eurobank Leasing, η οποία κατέχει σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά Leasing, διατηρεί πολυετή συνεργασία με τη SingularLogic. Με την υλοποίηση αυτού του νέου έργου η Eurobank Leasing επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ως αξιόπιστου τεχνολογικού συνεργάτη της που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.