Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.938.472 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,32% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 αρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στη νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 33ης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr), όσο και με αποστολή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών):

Στο 2ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 33ης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.207.566,50 Ευρώ (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021, ήτοι ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,005 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,095 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Τέλος με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113), για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022). Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλη και τη διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.908.337

Αριθμός ψήφων κατά: 30.135

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.910.844

Αριθμός ψήφων κατά: 27.628

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις προβλέψεις της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.680.844

Αριθμός ψήφων κατά: 27.628

Αριθμός αποχών (Παρών): 230.000

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διεύρυνση, επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου ιδίως να περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λοιπών άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης (πχ. κυλικείο, κλπ,), καθώς και τη δυνατότητα εκμίσθωσης εγκαταστάσεων της Εταιρείας προς τρίτους με σκοπό την διοργάνωση εντός αυτών εκδηλώσεων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, της σχετικής αδείας-εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 19.938.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.938.472

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021).

Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Διαβάστε ακόμη

Πτώση χωρίς φρένα για το bitcoin – Μια ανάσα από το ορόσημο των $20.000

Πώς μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ μέσω τροποποιητικών δηλώσεων

IEA: Αύξηση στα $20 δισ. για τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου τον Μάιο