Στη δημοσιότητα έδωσε η Attica Group την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Πρόταση της Strix για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο συμπέρασμά του το ΔΣ της Attica Group σημειώνει τα εξής:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 2,64 Ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας:

Η μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι της 12.5.2023, ανέρχεται σε €2,1322.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο:

• Την 14.07.2022, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακώς εικοσιπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι εννέα (25.559.429) μετοχές της Εταιρείας στον Προτείνοντα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,844% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς €0,8520 ανά μετοχή και συνολικά προς €21.776.633,51.

• Την 12.05.2023 ολοκληρώθηκε προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» η μεταβίβαση 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,306% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης κυριότητας της MIG, με συνολικό τίμημα ύψους €57.613.553,13 (ήτοι €2,590400836 ανά μετοχή), με διμερή διακανονισμό συναλλαγών εκτός αγοράς (OTC), κατόπιν άρσης των ενεχύρων α΄ και β΄ τάξεως που είχαν συσταθεί επ’ αυτών υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου και του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, οι οποίες εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς.

• Tην 12.05.2023 ολοκληρώθηκε η άρση των ενεχύρων α΄ και β΄ τάξεως που είχαν συσταθεί επί 149.072.510 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 69,077% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης κυριότητας της «MIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου και του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, οι οποίες εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς. Η τιμή απόκτησης ήταν €2,590400836 ανά μετοχή.

Με εξαίρεση τις ανωτέρω συναλλαγές, o Προτείνων και Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.

Το γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής του Προτείνοντος:

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, η Δημόσια Πρόταση διενεργείται από τον Προτείνοντα λόγω της υποχρέωσης που προκύπτει, από την απόκτηση ποσοστού υπερβαίνοντος το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικής του Προτείνοντος για την Εταιρία:

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο:

• Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας και προτίθεται να στηρίξει τις επιλογές της διοίκησής της για περαιτέρω ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, μέσω της ανακοινωθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES».

• Ο Προτείνων δε θα προχωρήσει σε αλλαγές στην δραστηριότητα της Εταιρείας ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως εταιρεία συμμετοχών, και αντίστοιχα ο Προτείνων τις δικές του δραστηριότητες.

• Ο Προτείνων δε σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

• Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τουλάχιστον μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

• Τέλος, ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί στο άμεσο μέλλον (ήτοι για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης) στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Επιπτώσεις στην απασχόληση:

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της και δε θα προβεί σε σημαντική αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Ωστόσο, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία και σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας, αλλά και των επιλογών της διοίκησης της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε ακόμη

Χάρι Κέιν: Τα «χρυσά γκολ» στο real estate και το συμβόλαιο των 72,4 εκατ. ευρώ (pics)

Μύκονος: Διπλό σφυρί για βίλες και οικόπεδα σε Κούνδουρο και Φανάρι (pics)

Intralot: ΜΕ ΑΜΚ έως €111 εκατ. ευρώ το σχέδιο για έξοδο από επιτήρηση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ