Σε κερδοφόρα ρότα επανήλθε το 2022 εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά StealthGas συμφερόντων Χάρη Βαφειά. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ύψους 34,3 εκατ. δολαρίων, έναντι καθαρών ζημιών ύψους 35,1 εκατ. δολαρίων για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2021 ήταν 38,0 εκατομμύρια και 37,9 εκατομμύρια, αντίστοιχα. Τα κέρδη ανά μετοχή για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 0,90 δολάρια έναντι ζημίας ανά μετοχή 0,93 δολάρια για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 36,7 εκατομμύρια δολάρια ή 0,97 δολάρια ανά μετοχή για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,27 δολαρίων ανά μετοχή για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε 152,8 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6 εκατ. δολάρια ή 1,7% σε σύγκριση με έσοδα ύψους 150,2 εκατ. δολαρίων για το 2021. Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς ώθησε τα έσοδα σε υψηλότερα επίπεδα, παρά τη μείωση του μεγέθους του στόλου.

Τα έξοδα ταξιδίου και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων 22,2 εκατ. δολάρια και 54,9 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 22,2 εκατ. δολάρια και 61,5 εκατ. δολάρια για το 2021. Τα έξοδα ταξιδίου παρέμειναν αμετάβλητα, η μείωση κατά 6,6 εκατ. δολάρια στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων οφείλεται κυρίως στη μείωση του μεγέθους του στόλου.

Τα έξοδα δεξαμενισμού για το 2022 ήταν τρία εκατ. έναντι 5,3 το 2021. Τα έξοδα για το 2022 αφορούσαν κυρίως τον δεξαμενισμό πέντε πλοίων, ενώ τα έξοδα για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους αφορούσαν τον δεξαμενισμό οκτώ πλοίων.

Οι αποσβέσεις για το 2022 ανήλθαν σε 27,8 εκατ. δολάρια, μειωμένες κατά 9,3 εκατ. δολάρια από τα 37,1 εκατ. δολάρια για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω της μείωσης του μέσου αριθμού των πλοίων μας.

– Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2021 ήταν 12,1 εκατ. δολάρια και 12,7 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Η μείωση κατά $0,6 εκατ. σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους οφείλεται κυρίως στη μείωση του χρέους , η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τα υψηλότερα επικρατούντα επιτόκια.

– Τα έσοδα από τόκους για το 2022 και 2021 ήταν $1,1 εκατ. και $0,03 εκατ. αντίστοιχα. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ύψους 122,5 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το EBITDA ανήλθε σε 73 εκατομμύρια δολάρια. Κατά μέσο όρο 34,8 πλοία ανήκαν στην εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2022, σε σύγκριση με 41,3 πλοία για την ίδια περίοδο του 2021.

– Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων, ανέρχονταν σε 82,3 εκατ. δολάρια και το συνολικό χρέος αφαιρουμένων των αναβαλλόμενων χρηματοοικονομικών εξόδων ανερχόταν σε 277,1 εκατ. δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Βαφειάς σχολίασε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αναφέρω τα καλύτερα ετήσια κέρδη της Stealthgas. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον με αυξανόμενα επιτόκια και μικρότερο στόλο, καταφέραμε να κερδίσουμε συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 34,3 εκατ. δολαρίων ή 0,90 δολάρια ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2022 ήταν 4 φορές υψηλότερα από τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά μας μετρητά διπλασιάστηκαν από 45,7 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του προηγούμενου έτους σε 100 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ενώ το συνολικό ενεργητικό μας ήταν 900 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022 με μόνο 303,6 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές υποχρεώσεις» και προσέθεσε:

«Τα αποτελέσματα αυτά μας δίνουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε όλοι μας για να συνεχίσουμε να πιέζουμε για ακόμη πιο αξιόλογα αποτελέσματα και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εταιρεία και τον ισολογισμό μας.».

Διαβάστε ακόμη 

Η λαχτάρα του Αλέξη, τα κυβερνητικά κοστούμια, οι φυλακές, το γκολφ, οι επενδυτές και τα νέα κόλπα του κυρ Παντελή 

Τα μεγάλα deals του 2023 που στρώνουν το χαλί για νέο ρεκόρ σε εξαγορές και συγχωνεύσεις 

Megabit: Στο σφυρί το κτήριο-«φάντασμα» στον Πειραιά, μετά από 16 χρόνια στα…αζήτητα (pics)