Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Μη επιστρεπτέα η χρηματοδότηση των €17,8 δισ. στην Ελλάδα

  • Κωστής Πλάντζος


Στα 12,8 δισ. ανέρχεται το υπόλοιπο δανειακό μέρος της σύμβασης – Ποιοι είναι οι όροι και πότε η αποπληρωμή - Ποιοι οι κίνδυνοι

Δεν υπάρχει ίσως ιστορικό προηγούμενο (με εξαίρεση το Σχέδιο Μάρσαλ ενδεχομένως;) να σταλούν προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή 1.828 σελίδες διατάξεων και συνοδευτικών κειμένων, και η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να αναφέρει: «προκαλείται αύξηση εσόδων ύψους 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της χορήγησης από την Ε.Ε. της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης («Χρηματοδοτική Συνισφορά») που θα χρηματοδοτήσει ισόποσες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος.

17,8 δισεκατομμύρια «μη επιστρεπτέα» χρηματοδοτική στήριξη προς τη χώρα μας, προβλέπει η μία από τις δύο  συμβάσεις χρηματοδότησης του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης των 30,5 δισ. ευρώ, τις οποίες κατέθεσε για Κύρωση το υπ. Οικονομικών.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά τα πάρα πολύ φθηνά δάνεια 12,8 δισ. από την ΕΕ. Και ως προς αυτά η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου  αναφέρει  δαπάνη  για την καταβολή τόκων και την εξυπηρέτηση της δανειακής Σύμβασης. Αλλά τονίζει ότι «θα  επέλθει  όφελος για το Ελληνικό  Δημόσιο (Ε.Δ.), από την εν λόγω δανειακή σύμβαση, το οποίο θα οφείλεται στη διαφορά κόστους των δανείων από την εν λόγω σύμβαση και του εναλλακτικού κόστους δανεισμού του Ε.Δ. για αντίστοιχης διάρκειας δανεισμό από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές».

Αναλύοντας τους όρους στο δανειακό σκέλος της σύμβασης, ανακύπτουν και κίνδυνοι από:

·  ενδεχόμενη δαπάνη για την καταβολή τόκου υπερημερίας και λοιπών εξόδων, σε περίπτωση ανάκτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. ή αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους της Χώρας

·  καταβολή αμοιβών, γενικών εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,  εξόδων  διακοπής  και  κόστους  μεταφοράς,  έως  ότου  εξοφληθεί πλήρως όλο το κεφάλαιο του δανείου,

·  τόκους  υπερημερίας,  εάν  δεν  καταβληθεί  από  τη  Χώρα  μας  κάποιο πληρωτέο ποσό, όσον αφορά κάθε οφειλόμενη δόση δανείου,

·   πρόσθετους τόκους και έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που προκλήθηκαν και είναι πληρωτέα σ την ΕΕ ως αποτέλεσμα της αθέτησης από τη Χώρα μας οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει της Δανειακής Σύμβασης.

·    πιθανά έξοδα σε περίπτωση μερικής ή ολικής πρόωρης εξόφλησης  του δανείου ή τμήματος  αυτού,   συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων οφειλόμενων τόκων, των εξόδων, των αμοιβών, του Κόστους Διαχείρισης Ρευστότητας, των εξόδων διακοπής και των εξόδων καταγγελίας οποιασδήποτε αντιστάθμισης

Και στις δύο συμβάσεις ορίζεται ότι η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς θα πραγματοποιείται σε δόσεις, με βάση την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων από το Κράτος-Μέλος,    όπως    προβλέπονται    στην    Εκτελεστική    Απόφαση    του Συμβουλίου.

Η καταβολή των δόσεων μπορεί να γίνεται ακόμη και τμηματικά ή να ανασταλούν αν δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις.

Στη 2η Σύμβαση Δανεισμού πάντως ορίζεται επιπλέον ότι οι δόσεις θα έχουν μακροπρόθεσμη ληκτότητα 30 ετών, από την ημερομηνία της εκταμίευσης. Προβλέπεται ακόμη ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου μιας εκταμίευσης θα αρχίσει μετά από 10ετή περίοδο χάριτος από την ημερομηνία εκταμίευσης και θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε ίσες δόσεις αποπληρωμής κατά την εναπομένουσα διάρκεια ληκτότητας της εκταμίευσης.

Διαβάστε ακόμη:

Κόρες – διάδοχοι στο τιμόνι της ελληνικής ναυτιλίας

Στέλιος Χατζηιωάννου: Η easy είσοδος του sir στο delivery και τις αστικές μεταφορές

Nova: Ανανεώθηκε η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΠΑΕ Ολυμπιακός