Το «πράσινο φως» σε τρία ζητήματα, με προεξάρχον την απόσχιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και την διάσπασή της σε «παλαιά» και νέα» (hive-down), καλούνται να δώσουν σήμερα οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, σε έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να εγκρίνουν:

1ον) Το σχέδιο διάσπασης, μετά την ολοκλήρωση του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings». Ο αποσχιζόμενος κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας θα εισφερθεί σε νέα ανώνυμη εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) που θα συσταθεί με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» και θα αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της διασπώμενης.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων, της τάξεως των επτά δισ. ευρώ μικτής λογιστικής αξίας, από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της τράπεζας και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 50% στο επίπεδο του 30%.

Επίσης, ο εν λόγω εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή Τ2 από τη διασπώμενη, ως μητρική πλέον του Ομίλου, κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς Ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις τραπεζικές εταιρείες του Ομίλου.

Παράλληλα, η αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελμένων δανείων θα επιτρέψει στην νέα εταιρεία να εξοικονομήσει όχι μόνον κεφάλαια, αλλά και ανθρώπινους και υλικούς πόρους, προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, μετά από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας (digital banking), με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων.

Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του ύψους προβλέψεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL allowance) και την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, η διάσπαση θα διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές της εταιρεία στη βέλτιστη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απομείνουν με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις, διαγραφές, επιλεκτικές αποεπενδύσεις) και τη δυνατότητα απορρόφησης του όποιου κόστους αυτές συνεπάγονται, ιδίως όταν πρόκειται για βιώσιμες επιχειρήσεις, τις οποίες αξίζει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα για να ξεπεράσουν την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

2ον) Την τροποποίηση του καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας, συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η διασπώμενη θα διατηρήσει μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης δραστηριότητες που σχετίζονται με:

i. την άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,

ii. την ανάληψη ή την άσκηση επ’ αμοιβή της δραστηριότητας διαμεσολάβησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του ομίλου της Διασπώμενης, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων,

iii. την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων,

iv. την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με κινητές αξίες εισηγμένες σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μη,

v. άλλες συναφείς ή βοηθητικές με τις ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες.

3ον) Τον ορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον ορισμό εξαμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από πέντε μέλη Δ.Σ. και επιπλέον τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε ακόμη: 

Πρόταση για ρύθμιση 120 δόσεων με κούρεμα οφειλών

Η Airbnb στο χρηματιστήριο: Αντλησε $3,5 δισ από την ΙPO – Στα $68 η μετοχή

Πέτσας για λιανεμπόριο: Δεν θα πάμε σε άνοιγμα όπως αναμενόταν – Σήμερα ή αύριο οι ανακοινώσεις