Στην έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, παρέχοντας το δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά, προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, προσδοκώντας στην πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσει το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, μέσω και της «επικύρωσης» των συμφωνιών με Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και HSBC.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες, Δευτέρα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 21 ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από τις 7 Σεπτεμβρίου. Στις 29 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσει η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και την αμέσως επόμενη ημέρα θα γίνει η πιστοποίηση της καταβολής της ΑΜΚ με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, ενώ θα γνωστοποιηθεί το εύρος της κάλυψης και η κατανομή των μετοχών. Σημειώνεται πως εάν η κάλυψη δεν είναι πλήρης, τότε το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. «Η ΑΜΚ πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών και, ως εκ τούτου, δύναται να προκαλέσει αραίωση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας», τονίζεται χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά, με την παραδοχή ότι: α) κανείς εκ των υφισταμένων μετόχων δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και β) νέοι επενδυτές, χωρίς συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας πριν την ΑΜΚ (νέοι μέτοχοι), θα καλύψουν στο σύνολό τους τις νέες μετοχές, χωρίς κανείς εξ αυτών να κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ τα ποσοστά δύναται να διαμορφωθούν ως εξής:

  • LYKTOS PARTICIPATIONS: Από 19,95% σε 9,97%.
  • ALFA OCEAN DEVELOPMENTS: Από 7,91% σε 3,96%.
  • Εθνική Τράπεζα: Από 7,17% σε 3,58%.
  • Λοιποί μέτοχοι <5%: Από 64,97% σε 32,49%.
  • Νέοι Μέτοχοι: 50%.

Σύμφωνα με την Παγκρήτια Τράπεζα, ο κ. Μιχάλης Σάλλας που ελέγχει έμμεσα την LYKTOS με το από 10.08.2022 έγγραφο προς τον πρόεδρο του δ.σ. δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «…Σε ό, τι αφορά την ΑΜΚ της τράπεζας δηλώνω ότι ως επενδυτής θα συμμετάσχω σε αυτή υπό την προϋπόθεση ότι προ της έναρξης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα διαβεβαιώσει εγγράφως τη διοίκηση της Παγκρήτιας ότι θεωρεί την σχεδιαζόμενη ΑΜΚ επαρκή για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η Παγκρήτια δεν αναμένει την έγγραφη διαβεβαίωση της ΤτΕ, καθώς η επάρκεια των ενεργειών ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας για την αποκατάστασή της βάσει των εν ισχύ ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων δύναται να αξιολογηθεί από την ΤτΕ, κατόπιν της υποβολής σχεδίου κεφαλαιακής αποκατάστασης, η υποβολή του οποίου έχει ζητηθεί το αργότερο έως τις 30.09.2022. «Επιπλέον, το νεότερο σχέδιο κεφαλαιακής αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε στις 15.07.2022, να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί από την ΤτΕ, να συνάδει με την αναθεωρημένη στρατηγική για τη μείωση των ΝΡΕs της τράπεζας και να αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως αυτός αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην ΤτΕ, επίσης, το αργότερο έως τις 30.09.2022, μέσω του επικαιροποιημένου και συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο», προσθέτει.

Αξίζει να αναφερθεί πως σκοπός της Παγκρήτιας είναι να χρησιμοποιήσει τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια (93.793.509 ευρώ) – ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης της ΑΜΚ – για την εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής θέσης και συγκεκριμένα μεγαλύτερης από τις ελάχιστες απαιτούμενες απαιτήσεις βασικής κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ΤτΕ. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφώνονταν ως εξής:

-Δείκτης CET1: 13,745% από 7,287% στα τέλη του περασμένου έτους.
-Δείκτης TIER: 14,785% από 8,327%.
-Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου: 16,915% από 10,457%.

Η συγχώνευση με τη Χανίων

Περί τα μέσα του τελευταίου τριμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Παγκρήτιας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (ΣΤΧ), η οποία θα έχει σημαντική επίδραση στα μεγέθη της τράπεζας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αύξηση του αριθμού καταστημάτων έως 23, εκ των οποίων τα 15 βρίσκονται στην Κρήτη και τα υπόλοιπα οκτώ στην Αττική.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της ΣΤΧ έχουν ως εξής:

• Το σύνολο ενεργητικού για το 2021 διαμορφώθηκε σε 680 εκατ. ευρώ έναντι 716 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένο κατά 5%.

• Οι συνολικές καταθέσεις «άγγιξαν» το 2021 τα 599 εκατ. ευρώ έναντι 616 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση 2,8%.

• Το σύνολο των δανείων προ προβλέψεων ανήλθε το 2021 σε 452 εκατ. ευρώ έναντι 442 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι αυξημένο κατά 2,3%.

• Τα συνολικά έσοδα έφτασαν το 2021 στα 37 εκατ. ευρώ έναντι 28 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 34,2%.

Η απορρόφηση της HSBC

Τους όρους της συμφωνίας με την HSBC για την απορρόφηση από την Παγκρήτια του ελληνικού υποκαταστήματός της περιγράφει το ενημερωτικό δελτίο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται περί το τέλος Δεκεμβρίου του 2021 η τράπεζα υπέβαλε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την διαμεσολαβούσα (UBS AG – London Branch) για την πώληση του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC Continental Europe με έδρα στο Παρίσι, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους επιλέξιμους υποψήφιους αγοραστές για την απόκτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα. «Η κίνηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, αλλά και συμφέρουσα, από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς η συγκεκριμένη απόκτηση θα συνεισέφερε στην ταχύτερη ανάπτυξη και επέκταση της τράπεζας, τόσο γεωγραφικά και ιδίως στον Νομό Αττικής, όσο και από άποψη δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, δεδομένου ότι το δίκτυο των καταστημάτων, η εξειδίκευση του προσωπικού και το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της HSBC στην Ελλάδα είναι απολύτως συμπληρωματικά εκείνων της τράπεζας και γι’ αυτό, άλλωστε, τα είχε συμπεριλάβει στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό για ανάπτυξη, σε βάθος τριετίας», τονίζεται.

Πράγματι, η HSBC Continental Europe, αποδεχόμενη το αίτημα της τράπεζας, έθεσε στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα οικονομικά και λοιπά ενημερωτικά στοιχεία, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των οποίων, η Παγκρήτια υπέβαλλε στις 10 Ιανουαρίου 2022 δεσμευτική προσφορά, προκειμένου να αποκτήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποκαταστήματος της HSBC στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, η καθαρή αξία των οποίων (Net Asset Value-NAV), μετά από διαπραγμάτευση, συμφωνήθηκε σε ύψος 95 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος ενός ευρώ, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Παράλληλα, στην επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση του δικτύου των 15 υποκαταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα (σ.σ. η Παγκρήτια διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης των πελατών της, με 36 καταστήματα – συμπεριλαμβανομένων των θυρίδων – στην Κρήτη και 45 πανελλαδικά και έχει παρουσία σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μήλο και Ρόδο, ενώ το δίκτυο συμπληρώνεται και από 16 επιπλέον ανεξάρτητα σημεία εξυπηρέτησης), καθώς και του συνόλου του προσωπικού που εκτιμάται ότι, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, θα αριθμεί περίπου τα 320 άτομα.

Επιπροσθέτως, συμφωνήθηκε προσαύξηση του NAV κατά επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, χωρίς μεταβολή στο ύψος του τιμήματος, σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την οριστική μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τράπεζα, υπάρξει μείωση των εσόδων της τάξεως του 70% και πλέον, από διαρροή εταιρικών πελατών, οι οποίοι δεν θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την τράπεζα. «Η διαδικασία της ανάλυσης, προσαρμογής και μεταβίβασης των στοιχείων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, είναι πλήρως σχεδιασμένη και συμφωνημένη μεταξύ των δυο πλευρών, εκτιμάται δε, ότι η υλοποίησή της δεν θα υπερβεί τους 12 έως 18 μήνες», σημειώνεται.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC έχουν ως εξής:

• Το σύνολο ενεργητικού για το 2020 ανήλθε σε 1.785 εκατ. ευρώ έναντι 1.387 εκατ. ευρώ το 2019, ενισχυμένο κατά 28,7%.

• Οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονταν το 2020 σε 1.682 εκατ. ευρώ έναντι 1.339 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%.

• Το σύνολο των δανείων προ προβλέψεων διαμορφώθηκε το 2020 σε 554 εκατ. ευρώ έναντι 607 εκατ. ευρώ το 2019, ήτοι μειωμένο κατά 8,7%.

• Τα συνολικά έσοδα έφτασαν το 2020 στα 51 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 16,4%.

Διαβάστε ακόμη:

Κίνητρα για επιστροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης και εξοικονόμηση ενέργειας μελετά η κυβέρνηση

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Όλα μαζί ή για όσους μήνες κινείται το Ι.Χ.

Ο εκλογικός νόμος, η μάχη Ελλάκτωρ-Grimaldi και το σφυρί του Πύργου Αθηνών