Τράπεζες

Πώς επιστρέφουν οι Έλληνες στα γκισέ των τραπεζών

  • Δημήτρης Παφίλας


Περί τους 120 χιλ. οι νέοι δανειολήπτες με νέους όρους - Συμμετέχουν με 50%-55% στην αγορά ακινήτου με έναν μέσο δανεισμό 60-65 χιλ. ευρώ - Δάνεια και για επιχειρήσεις και καταναλωτικά

του Δημήτρη Παφίλα

Επιστρέφουν σιγά – σιγά στα ταμεία των τραπεζών οι δανειολήπτες, καθώς στην αγορά δόθηκαν το 2018 συνολικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ που αφορούν 120 χιλιάδες δανειολήπτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε χθες η Διεύθυνση Λιανικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι δανειολήπτες αρχίζουν να κτυπούν την πόρτα των τραπεζών, αν και πολλοί επιχειρηματίες έχουν παρερμηνεύσει τις πραγματικές δυνατότητες των τραπεζών στη χορήγηση δανείων.

Ο Γενικός Διευθυντής της Λιανικής κ. Γ. Κουτεντάκης και τα στελέχη ( κ. Κ. Τζανέτος, Γραμματικός, Ρόκας) τόνισαν ότι, όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία, στα στεγαστικά δάνεια οι δανειολήπτες συμμετέχουν σε ποσοστό 50-55% στην αγορά του ακινήτου με ένα μέσο δανεισμό 60-65 χιλιάδες για ένα δάνειο 100-120 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, το 75% των δανείων αφορά ιδιόχρηση. Η αυξημένη συμμετοχή των πελατών στην αγορά ακινήτου παρατηρείται για πρώτη φορά στην ιστορία των χορηγήσεων και δείχνει την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, όπως τόνισε ο κ. Τζανέτος.

Αναλυτικά, σε όλη την αγορά οι νέες χορηγήσεις στο σύνολο της αγοράς κατά το 2018 ανήλθαν στα περίπου €400εκατ. στα στεγαστικά δάνεια, σε περίπου €500 εκατ. στα καταναλωτικά δάνεια και σε περίπου €650 εκατ. στα δάνεια προς μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, αυτά αφορούν τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ και ανάγκες δανεισμού έως 1 εκατ.ευρώ. Το μέσο κουπόνι, (μέσος όρος δανεισμού), όπως ανέφεραν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, φθάνει τις 40- 60 χιλ. ευρώ.

Αύξηση νέων δανείων κατά 35% στεγαστικά, 40% καταναλωτικά και 50% στις επιχειρήσεις

Η αύξηση χορήγησης νέων δανείων της αγοράς 2018 vs 2017 για τα στεγαστικά (μαζί με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον» είναι περίπου 35%, για τα καταναλωτικά περίπου 40% και για τις μικρές/μεσαίες, περίπου 50%.

Η αγορά αναμένεται να διατηρήσει για την επόμενη τριετία την θετική δυναμική της, αυξάνοντας τις νέες χορηγήσεις από έτος σε έτος κατά 40%, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και ιδιαίτερα την αναμενόμενη αύξηση της αγοράς αυτοκινήτων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών και την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, στοιχείο το οποίο κινητοποιεί τις αγορές. Ο ρυθμός αύξησης θα επιταχυνθεί περαιτέρω και ανάλογα με το ρυθμό υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των πιστώσεων προς μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις.

daneiaaaaaa6666.jpg

Λόγοι αύξησης της ζήτησης δανείων από ιδιώτες:

– Βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, η οποία απεικονίζεται κυρίως στους αντίστοιχους δείκτες του ΙΟΒΕ: αύξηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αύξηση των τιμών των ακινήτων και αύξησης στην αγορά αυτοκινήτων .

– Κάλυψη των συσσωρευμένων καταναλωτικών και στεγαστικών αναγκών της τελευταίας 8ετίας
ορθολογικότερη καταναλωτική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα των συνεπειών της κρίσης.

-Υπάρχει bankable κοινό, για παράδειγμα νεότεροι που δεν ανήκουν στους υπερδανεισμένους, που έχει ανάγκες για στέγη ή καταναλωτικά αγαθά.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η σαφής βελτίωση των οικονομικών συνθηκών που αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στη βελτίωση των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και στο αυξημένο ποσοστό διενέργειας μεσομακροπρόθεσμων αγορών από τα νοικοκυριά, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, η έντονη και συνεχής βελτίωση των προοπτικών και της αντίστοιχης αύξησης του κύκλου εργασιών σε κύριους κλάδους της οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά:

  ▪Στον τουρισμό
  ▪Στον πρωτογενή τομέα
  ▪Στην μεταποίηση
  ▪Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  ▪Στις νέες τεχνολογίες

Ενισχύουν περαιτέρω την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων

Ταυτόχρονα, σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι η ενεργοποίηση και απορρόφηση πληθώρας ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικού προϋπολογισμού, όπου ενδεικτικά αναφέρονται:

Κατά το 2018 ανακοινώθηκαν και βγήκαν αποφάσεις υπαγωγής μέσω ΤΕΠΙΧ Ι (ενδιάμεσο) δράσεις προϋπολογισμού €384 εκατ. , μέσω COSME €500 εκατ. και ΕΣΠΑ €700 εκ.

Κατά το 2019 έχουμε την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό €915εκ, συνέχιση του προγράμματος COSME και συνέχιση του ΕΣΠΑ με επιπλέον προϋπολογισμό €860εκ. Σημειώνεται ότι ειδικά για το ΕΣΠΑ ο συνολικός προϋπολογισμός περιόδου 2016-2019 ανέρχεται σε €2,64 δισ.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου 6/10 δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες εντάσσεται σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, στοιχείο που υποδηλώνει και την έκταση των υφιστάμενων αναγκών, αλλά και την σαφή διάθεση των τραπεζών να ενισχύσουν την οικονομία, είτε χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της συμμέτοχης των ενδιαφερομένων, είτε  χρηματοδοτώντας τα λοιπά έργα ( 4/10) που δεν εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα.

Αγορά ακινήτων

Από το 2008 – 2015:
-Μείωση επενδύσεων κατά 95%
-Μείωση αδειών κατά 83%
-Μείωση συναλλαγών κατά 89%
-Μείωση τιμών ακινήτων κατά 41%
-Μείωση ενοικίων κατά 22%
-Μείωση επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ από 10% σε 0,6%
-Μείωση αποδόσεων ακινήτων (τιμή /ενοίκιο) από 97,9% σε 68,3% μεταξύ 2008 και 2016

Η εικόνα αλλάζει

Τα τελευταία δύο έτη παρουσιάζεται αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων με αύξηση στις αγοραπωλησίες (2017 vs 2016: 15,3% και 2016 vs 2015: 11%).

Έχουμε αύξηση τιμών ακινήτων κατά 1,7% το 2018/2017 πανελλαδικά και 2,4% στην Αττική

Επίσης αύξηση ενοικίων κατά 8,4% το 2018/2017

Αύξηση κατά 16% οικοδομικών αδειών (Ιούνιος 2018/Ιούνιος 2017)

Αύξηση αποδόσεων ακινήτων (τιμή /ενοίκιο) από 68,3% ε 72,5% μεταξύ 2016 και 2018

Οι επενδύσεις σε ακίνητα τείνουν να προσεγγίζονται πλέον ως αποδοτικότερες άλλων σταθερών μορφών επένδυσης, πχ προθεσμιακές καταθέσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της απόδοσης των ενοικίων αλλά και το χαμηλό ακόμα κόστος κτήσης ακινήτων, στοιχείο το οποίο μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πρόσθετες υπεραξίες. Αύξηση των επενδύσεων αυτών κατά 17,2% το2018/2017.

Η νέα τάση εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω AIRBNB δημιουργεί ευκαιρίες για χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή και την επισκευή κατοικιών.
Πελάτες με αποταμιεύσεις φαίνεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο σε συνδυασμό με κάποιο δανεισμό. Επιπλέον, πελάτες που μέχρι σήμερα αγόραζαν μόνο με μετρητά αλλά λόγω των κοινωνικών συνθηκών επιθυμούν να μην διαθέσουν το σύνολο των αποταμιεύσεων τους σε επενδύσεις ακινήτων, επιλέγουν με αυξητικό ρυθμό τον δανεισμό.

Στεγαστικά δάνεια

Αύξηση δανείων κατά 43% το 2018/2016

Καταναλωτικά δάνεια

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταναλωτικά δάνεια ως μέσο για να καλύψουν τις ανάγκες τους αντί να ξοδέψουν τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες δύσκολα πλέον μπορούν να αντικαταστήσουν

Αγορά αυτοκινήτου

Μείωση πωλήσεων κατά 46% το 2015/2010
Αύξηση πωλήσεων κατά 31% το 2018/2015

(14 χρόνια ο χρόνος αντικατάστασης)
Αύξηση δανείων κατά 26% Q1/19 vsQ1/18

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ

Δυναμική παρουσία στις νέες εκταμιεύσεις – Στόχος να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς

Εξοικονομώ κατ΄ Oίκον ΙΙ (χορήγησε περίπου 1 στα 2 δάνεια)

Απορροφήθηκε από την αγορά με απόλυτη επιτυχία, με την υποστήριξη και της νέας πλατφόρμας. Αναμένεται το επόμενο Πρόγραμμα.
Χρηματοδότηση προς Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΠΙΧ, Innofin και άλλων προγραμμάτων

Μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και COSME η Τράπεζα έχει διαθέσει την τελευταία διετία άνω των €150 εκ. νέες πιστώσεις, χορηγώντας περίπου ένα στα δύο δάνεια της αγοράς στα προγράμματα αυτά. Συνολικά για το ίδιο διάστημα έχει χορηγήσει πιστώσεις άνω των €250εκ. σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το 2019 θα χορηγήσει προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νέα δάνεια άνω των €300 εκ.

Εγκρίνεται η πλειονότητα των αιτήσεων

Υπάρχει σημαντικό ποσοστό εγκρισιμότητας και γνώμονας είναι η σχέση δανεισμού με το διαθέσιμο εισόδημα και τις λοιπές δαπάνες διαβίωσης.

Αποσαφήνιση: Ακόμη και η είσοδος στον Τειρεσία δεν αποκλείει εσαεί από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Τειρεσίας

Η αναφορά ενός πελάτη στον Τειρεσία και ανάλογα με το είδος της αναφοράς, δεν είναι αποτρεπτική για δανειοδότηση, καθώς τα σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης που έχουμε υιοθετήσει, βοηθούν να συνεκτιμώνται οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τους πελάτες αξιόχρεους ή μη.

Επιπλέον, η παραμονή των πελατών στην «κακή λίστα» στα συστήματα της Τειρεσίας έχει μειωθεί και ο χρόνος τήρησης των δυσμενών στοιχείων εξαρτάται από το είδος τους.

Επίσης, σε περίπτωση που η αναφορά του πελάτη στον Τειρεσία οφείλεται σε ρύθμιση δανείων, εφόσον τηρεί την ρύθμιση για ένα ικανοποιητικό διάστημα θεωρείται «εξυγιανθείς» και έχει τις ίδιες προοπτικές χρηματοδότησης με τους λοιπούς πελάτες, στην κατεύθυνση μη αποκλεισμού ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.
Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι τα κριτήρια έχουν εξορθολογιστεί, αλλά και οι πελάτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι αλλά και καλύτερα ενημερωμένοι, καθόσον παρέχεται και πληρέστερη προσυμβατική ενημέρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Ταχύτητα διαδικασιών

Η Τράπεζα θα εφαρμόσει, πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.

Νέο μοντέλο τιμολόγησης

Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη καθώς και παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, ο νέος τρόπος τιμολόγησης είναι απόλυτα προσωποποιημένος, ενώ παράλληλα δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ’ επέκταση το ποσό της δόσης που θα πληρώνει.