Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ

  • newsroom


Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει 62 άρθρα

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ.

Μια βασική παράμετρος του σχεδίου νόμου είναι ο εξορθολογισμός των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, ώστε να επιλέγονται οι καταλληλοι υποψήφιοι  στην κατάλληλη θέση.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει 62 άρθρα και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αντιμετωπίζονται τα εξής ζητήματα:

«· την πολυδιάσπαση και τη δυσχέρεια ερμηνείας διατάξεων που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις από το 1994 μέχρι και σήμερα, · την ύπαρξη παράλληλων διαδικασιών στελέχωσης του δημοσίου τομέα, οι οποίες εναπόκειντο στη διακριτική ευχέρεια των φορέων, · τον αυξημένο χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαφόρων διαδικασιών πρόσληψης, · τη χωρίς αντικειμενική δικαιολογητική βάση συνύπαρξη παράλληλων συστημάτων μοριοδότησης για προσωπικό ορισμένου χρόνου, · την ανάγκη μετάβασης από ένα σύστημα προσλήψεων με σχεδόν αποκλειστική έμφαση στα τυπικά προσόντα σε ένα σύστημα σύγχρονων διαγωνιστικών διαδικασιών που εξετάζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή αποτελεσματικότητα των διαγωνιζομένων, ώστε να επιλέγονται οι καταλληλότεροι εξ αυτών, · τις αποκλίσεις από το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, Α’ 39) με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων, · την πολυδιάσπαση των διαδικασιών πρόσληψης για προστατευόμενες κατηγορίες (ν. 2643/1998, Α’ 220) και · τη μεγάλη διεύρυνση του ρόλου του Α.Σ.Ε.Π., ιδίως στο πεδίο της επιλογής διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μελών του και ενίσχυση των δομών του. Η επίτευξη των στόχων πολιτικής επιδιώκεται μέσα από: α) την βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική επικαιροποίηση του μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενου νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (ν. 2190/1994, Α’ 28), β) την εισαγωγή μιας κεντρικής διαδικασίας προσλήψεων, τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, ώστε να εκλείψει ο κατακερματισμός των διαδικασιών επιλογής και να υπηρετηθεί ο ενιαίος προγραμματισμός προσλήψεων και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, γ) την αξιολόγηση, μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εργασιακής αποτελεσματικότητας των διαγωνιζομένων, διευκολύνοντας την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για την κάθε θέση, δ) τον εξορθολογισμό των λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού στην κατεύθυνση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων, ε) την οργανωτική και λειτουργική ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π., ως συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης Αρχής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης/διορισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί με όρους αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του νέου πλαισίου, με έμφαση στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό».

Διαβάστε ακόμη:

Τουρκική λίρα: «Έκαψε» τους επενδυτές 8 φορές – Τι ελπίζουν για το 2021

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό την ίδια μέρα

Forthnet: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Νίκο Σταθόπουλο