επιχειρήσεις

58 περιπτώσεις αφορούσαν σε απασχόληση εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελούσε σε αναστολή - 115 περιπτώσεις αφορούσαν σε μη τήρηση των γενικών κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Λόγω της αύξησης των κοινωνικών εντάσεων και της μεγαλύτερης αναγνώρισης της ανισότητας, ιδίως όσον αφορά τις φυλετικές διακρίσεις, θα απαιτηθεί από τους οργανισμούς περισσότερη διαφάνεια αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο

Στόχος να δοθεί ένα τέλος στη φοροαποφυγή πολυεθνικών κολοσσών που επιλέγουν ως έδρα χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές - Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οποιεσδήποτε αλλαγές της φορολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε ανακατανομή κεφαλαίων ύψους 100 δισ.δολαρίων - Ποιοι και γιατί αντιδρούν

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (45%) επισημαίνουν ως σημαντικούς τους κινδύνους φορολόγησης που σχετίζονται με επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό

Απόρρητο Απόρρητο