ΙΚΕ

Συμφωνα με τροποποίηση της ΚΥΑ δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα υποβολής στο Elevate Greece σε υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις με νομική μορφή μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ΕΠΕ