μειωμένα ενοικια

Οι ιδιοκτήτες διεκδικούν είτε τη διαφορά του ενοικίου από τις αλυσίδες είτε την αποζημίωση από το κράτος που «ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα» - Αλαλούμ με αποζημιώσεις Απριλίου - Εκδόθηκαν οι ΚΑΔ με τις αναστολές ενοικίων τον Μάιο

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, όπως και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών