Αγορές

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων 84.000 ευρώ

  • newsroom


Πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 70.000 ευρώ σε κάθε μία εκ των ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.3340/2005, διότι δεν δημοσιοποίησαν άμεσα την προνομιακή πληροφορία που αφορούσε τις συνομιλίες των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων τον Ιούλιο 2011 σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία συγχώνευσής τους.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (ως καθολικής διαδόχου της «Νέα Proton Τράπεζα»), για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 1 του ν.3606/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 3 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος για πελάτη της κατά την εκτέλεση εντολής συναλλαγών.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παράβαση των διατάξεων (i) της παρ. 7.2 (γ) του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΕΠΕΥ και του άρθρου 16, παρ. 1 και 2, της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη προσκόμισης της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτη και (ii) του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη διενέργειας ελέγχου συμβατότητας.

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν σχετικής απόφασης του μοναδικού μετόχου της LAFARGE CEMENTOS SA.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στον κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρία LAMBADA S.A. PANAMA για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρία TAMMY EQUITIES S.A. για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας τ σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.