Επιχειρήσεις

Motor Oil: Αυτές είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου

  • newsroom


Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου - Γιατί για δεύτερη φορά από την εισαγωγή στο Χ.Α. το 2001 δεν θα μοιραστεί μέρισμα στους μετόχους - Τι ειπώθηκε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές

Tις στρατηγικές προτεραιότητές του, οι οποίες επικεντρώνονται σε τέσσερις πυλώνες, παρουσίασε ο Όμιλος Motor Oil κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις του Ομίλου στη χρήση 2020.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου επικεντρώνονται σε τέσσερις πυλώνες:

1. Συνεχής συντήρηση του Διυλιστηρίου και ανάπτυξη της δραστηριότητας διύλισης

Πέραν της επένδυσης σε νέα και πιο προηγμένα προϊόντα, έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα στο Διυλιστήριο για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και αυτονομίας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτελεί έναν εκ των μεγαλύτερων βιομηχανικών Ομίλων που εγκαθιστά μπαταρίες στις εγκαταστάσεις του για την υποστήριξη των αναγκών του. Παράλληλα, υλοποιεί έργα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο στο Διυλιστήριο, όσο και στις άλλες δραστηριότητες του Ομίλου, ενώ ακόμη, σχεδιάζει και αξιολογεί έργα που σχετίζονται με τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

2. Κινητικότητα (mobility) και νέες τεχνολογίες

Σχεδιάζεται και υλοποιείται το πρατήριο καυσίμων του μέλλοντος, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει διαφοροποιημένα προϊόντα, συμπιεσμένο φυσικό αέριο και, αργότερα, διανομή υδρογόνου. Επιπλέον, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του πέραν της λιανικής καυσίμων.

3. Ηλεκτρικό ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο διευρύνεται συνεχώς. Στον τομέα του φυσικού αερίου και καθώς συνεχίζεται η εμπορική δραστηριότητα, εξετάζεται η κατασκευή μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου.

4. Ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα

Ο Όμιλος εξετάζει το σχεδιασμό μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων, ενώ παράλληλα, μελετά δύο έργα για την αποθήκευση, μεταφορά και ανεφοδιασμό υδρογόνου. Στόχος είναι η συμμετοχή σε όλη την αλυσίδα αξίας πράσινης ενέργειας, αξιοποιώντας τις εμπορικές δυνατότητες μέσω των δραστηριοτήτων της NRG. Επίσης, ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και αξιοποίησης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, δεδομένου ότι μέσω της θυγατρικής LPC, λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα εργοστάσια επαναδιύλισης λιπαντικών στην Ευρώπη.

Για τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να σχεδιάσει και να αναπτύξει υπεύθυνα στρατηγικό πλάνο με στόχο την ενεργειακή μετάβαση.

Οι επιδόσεις του 2020

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις του Ομίλου για τη χρήση 2020, η διοίκηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανέφερε πως κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 2020 οι εταιρείες διύλισης αργού πραγματοποίησαν τις δραστηριότητές τους σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης με χαμηλές τιμές πρώτης ύλης και προϊόντων διύλισης, εξαιτίας της πρωτοφανούς πτώσης της ζήτησης λόγω των επαναλαμβανόμενων lockdown για τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19, και συμπιεσμένα περιθώρια διύλισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγχώρια ζήτηση προϊόντων πετρελαίου υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον των 25 τελευταίων ετών.

Από την αρχή της κρίσης το Μάρτιο 2020 ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έθεσε ως προτεραιότητες: την υγεία και ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων μερών (ήτοι εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών, πελατών, τοπικών κοινωνιών), την διασφάλιση πιστωτικών γραμμών για την απαραίτητη ρευστότητα για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος και του εφοδιασμού της αγοράς και, την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου.

Οι πωλήσεις προϊόντων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2020 ανήλθαν σε ΜΤ 12,6 εκατ. (ΜΤ 14,2 εκατ. το 2019) ξεπερνώντας για άλλη μία χρονιά την ετήσια ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης πωλήσεων αφορά στο Α’ τρίμηνο 2020 οπότε και πραγματοποιήθηκαν εργασίες τακτικής συντήρησης του συγκροτήματος Mild Hydrocracker του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις προϊόντων τη χρήση 2020 ανήλθαν σε ΜΤ 13,9 εκατ. (ΜΤ 15,2 εκατ. το 2019).

Οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας – Αεροπορίας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 82,27% του συνολικού όγκου πωλήσεων (82,17% το 2019) και η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας στο 90,38% του συνολικού όγκου πωλήσεων (85,75% το 2019). Σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας – Αεροπορίας τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 76,65% του συνολικού όγκου πωλήσεων (77,67% το 2019) και η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας στο 82,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων (80,28% το 2019). Η μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου, οδήγησε σε βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Μητρικής και του Ομίλου το Β’ εξάμηνο 2020 (EBITDA Β’ εξαμήνου 2020 για την Εταιρεία: € 82 εκατ. και για τον Όμιλο: € 150 εκατ.).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για το σύνολο της χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν οριακά θετικά σε Ευρώ 3,1 εκατ. (Ευρώ 359,6 εκατ. το 2019) και του Ομίλου σε Ευρώ 86,4 εκατ. (Ευρώ 473,9 εκατ. το 2019) με τη συνολική αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων να εκτιμάται σε Ευρώ 195 εκατ. για τη Μητρική και σε Ευρώ 245 εκατ. για τον Όμιλο.

Η Επενδυτική Δαπάνη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαμορφώθηκε τη χρήση 2020 σε Ευρώ 175 εκατ. με τα σημαντικότερα κονδύλια να αφορούν την κατασκευή του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (Ευρώ 110 εκατ.) και το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης του Mild Hydrocracker Complex (Ευρώ 20 εκατ.). Το συγκρότημα της νάφθας (συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 310 εκατ.) θα συμβάλλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εδραίωσε την παρουσία του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μέσω εξαγορών εταιρειών αποκτώντας χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία και υπό κατασκευή φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 115 MW.

Τέλος, τη χρήση 2020 πραγματοποιήθηκε μερική αποεπένδυση του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από τον Όμιλο OPTIMA BANK A.E. ανακτώντας ποσό Ευρώ 53,2 εκατ. περίπου από τα Ευρώ 73,5 εκατ. που είχαν επενδυθεί αρχικά τον Ιούλιο 2019.

Τα Δημοσιευμένα και τα Προσαρμοσμένα βασικά οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για τη χρήση 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Επενδύσεις, Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Στην παρούσα φάση ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. υλοποιεί σημαντικού ύψους επενδύσεις αποσκοπώντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων του και την ενεργειακή του μετάβαση συνδυαστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.

Η επενδυτική δαπάνη της Μητρικής για τη χρήση 2021 εκτιμάται σε Ευρώ 240 εκατ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά στο συγκρότημα της νάφθας το οποίο έχει εισέλθει στην κατασκευαστική φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α΄ τρίμηνο 2022.

Στις 19.03.2021 ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 200 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών. Το επιτόκιο ορίστηκε σε 1,90% ετησίως. Οι ομολογίες διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 24.03.2021.

Στις 20.01.2021 η θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εταιρεία CORAL A.E. μέσω θυγατρικής της ολοκλήρωσε την συναλλαγή για την απόκτηση του 75% των μετοχών εκδόσεως APIOS D.O.O. με έδρα την Κροατία. Η εταιρεία APIOS D.O.O. ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων 26 πρατηρίων στην Κροατία με το εμπορικό σήμα APIOS D.O.O. Η αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,2 εκατ. περίπου.

Στις 31.03.2021 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοίνωσε την συμφωνία απόκτησης χαρτοφυλακίου ένδεκα (11) εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι (6) υπό εξαγορά εταιρειών. Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε Ευρώ 123,5 εκατ. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της θυγατρικής εταιρείας TEFORTO HOLDINGS LIMITED η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα (12) αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τι αναφέρει η εταιρεία για το μέρισμα

Η πρόταση για διανομή μερίσματος συνιστά πάντα μία πράξη ισορροπίας για τις εταιρείες καθώς οι διοικήσεις οφείλουν να συνεκτιμούν οικονομικές επιδόσεις προηγούμενων ετών, τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και επενδύσεις που υλοποιούνται ή ενδεχομένως αναληφθούν στο εγγύς μέλλον.

Στην παρούσα φάση, πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι η δημιουργία ικανοποιητικών ταμειακών ροών για την κάλυψη των επενδυτικών έργων μετασχηματισμού αναφορικά με τη διύλιση, την απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος του Διυλιστηρίου, τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών του κλάδου λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, και την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου με την εδραίωσή του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η οποία θα συμβάλλει ταυτόχρονα στη βελτίωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της Κλιματικής αλλαγής.

Η Διοίκηση της Εταιρείας για δεύτερη μόλις φορά μετά την εισαγωγή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2001, θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος λόγω των ζημιογόνων οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2020. Η προηγούμενη περίσταση μη διανομής μερίσματος αφορούσε την επίσης ζημιογόνο οικονομική χρήση 2014.

Η Διοίκηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. διαχρονικά λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και παραμένει συνεπής στην πολιτική μεγιστοποίησης της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της εφόσον οι συνθήκες το  επιτρέπουν.

Διαβάστε ακόμη

Νίκος Βαφειάς: Νέες επενδύσεις ύψους 266 εκατ. δολαρίων

John Paulson: Ποιος είναι ο «λύκος» της Wall Street που βάζει 265 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς

Πορτογαλία: Η πρώτη χώρα που υποβάλλει εθνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης

 

Απόρρητο Απόρρητο