Επιχειρήσεις

Πρόστιμα 96.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  • newsroom


Επιβλήθηκαν για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσία

Την επιβολή προστίμων 96.000 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Ειδικότερα, αποφάσισε:

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 37.000 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ για παράβαση των διατάξεων του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 10.000 στον κ. Γεώργιο Σπύρου, πρόστιμο € 10.000 στον κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, πρόστιμο € 6.000 στον κ. Σωκράτη Λαμπρόπουλο, πρόστιμο € 6.000 στον κ. Πλάτωνα Νιάδη και πρόστιμο € 5.000 στον κ. Δημήτριο Μποσινάκη.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000 στην εταιρία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, για παράβαση των διατάξεων της υπ’ αρ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 25 του ν.3606/2007, του άρθρου 8 του ν.4141/2013, και του άρθρου 18 του ν. 3340/2005, σχετικά με λογαριασμούς πίστωσης επενδυτών, αξιολόγηση συμβατότητας/καταλληλότητας, και περιοδικής ενημέρωσης επενδυτών.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 11.000 στον κ. Φίλιππο Βρυώνη για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 8.000 στην εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.09.2011.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.3340/2005, και της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ελλιπή εκτέλεση εντολών – τήρηση αρχείου εντολών πελατών καθώς και τη μη αποτελεσματική τήρηση του εσωτερικού ελέγχου.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 19 και 21 του ν.3556/2007, λόγω μη δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015, εντός τριών μηνών από τη λήξη της χρήσης.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2011.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 2.000 στον κ. Seth A. Klarman ως ελέγχοντα την εταιρία The Baupost Group LLC και την επιβολή προστίμου ύψους € 1.000 στην εταιρία The Baupost Group LLC λόγω παράβασης της υποχρέωσης δημοσιοποίησης προς την εκδότρια εταιρία των πληροφοριών μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τον ν. 3556/2007.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη, λόγω εκπρόθεσμης, βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007, αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», λόγω παράβασης διατάξεων της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, σχετικά με την έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και παράβασης των κανόνων περί εξόφλησης χρεωστικών υπολοίπων πελατών.

Παράλληλα η Επιτροπή ενέκρινε:

* Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία WHITETIP INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ., ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών, της παροχής επενδυτικών συμβουλών και παρεπόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3606/2007.

* Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013.

* Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε» για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013, με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της εταιρίας.