Τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 482,2 εκατ. ευρώ, καθώς και αύξηση 49,6% στα καθαρά κέρδη, ανακοίνωσε για το 2023 ο όμιλος Σαράντη, όπως αναφέρεται στις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις  για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα βασικότερα σημεία του 2023:

▪ Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων έφερε τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ομίλου

o Οι πωλήσεις το 2023 ανήλθαν σε €482,2εκ. έναντι €445,1εκ. το 2022, αυξημένες κατά 8,3% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

▪ Η έντονη προσήλωση στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους οδήγησε σε σημαντική άνοδο των EBITDA και EBIT

o Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 διαμορφώθηκαν στα €61,6εκ. έναντι €45,5εκ. το 2022, αυξημένα κατά 35,3% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 12,8% (έναντι 10,2% το 2022).

o Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €47,1εκ. το 2023, αυξημένα κατά 45,9% σε σύγκριση με το 2022 (FY 2022 EBIT: €32,2εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,8% το 2023 έναντι 7,2% κατά το 2022.

o Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 251 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

▪ Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενισχύουν την αύξηση στα Καθαρά Κέρδη

o Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €48,6εκ. το 2023 σε σύγκριση με €31,8εκ. το 2022, αυξημένα κατά 53,2%. Το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 10,1% το 2023 (έναντι 7,1% το 2022).

o Τα καθαρά κέρδη το 2023 διαμορφώθηκαν στα €39,3εκ. σε σύγκριση με €26,3εκ. το 2022, αυξημένα κατά 49,6% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους το 2023 στο 8,2% σε σύγκριση με 5,9% το 2022).

o Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 50,3% ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πωλήσεων και της διεύρυνσης του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

▪ Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παρέχει δύναμη και ευελιξία με καθαρή ταμειακή θέση €43,6εκ.

o Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία του Ομίλου και από τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, τα οποία οδήγησαν σε υγιή χρηματοοικονομική θέση με καθαρά διαθέσιμα €43,6εκ.

▪ Δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους Μετόχους με αυξημένο μικτό ποσό μερίσματος κατά 50,0%

o Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μικτό μέρισμα συνολικού ποσού €15,0εκ. (+50,0% από τα €10,0εκ. για το 2022).

o Στο 38,2% ο δείκτης πληρωμής μερίσματος (payout ratio) προς τα καθαρά κέρδη 2023.

o Το μέρισμα διαμορφώθηκε σε ποσό €0,224381 ανά μετοχή (έναντι μερίσματος χρήσης 2022 ποσού
€0,143108 ανά μετοχή που πληρώθηκε το Μάιο 2023).

Οι ισχυρές εξαγορές συμπληρώνουν τη στρατηγική οργανικής ανάπτυξης

o Η εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων ειδών οικιακής χρήσης “Stella Pack S.A.” από τη θυγατρική του Ομίλου στην Πολωνία, Sarantis Polska S.A., ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2024, και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

o Κατά της διάρκεια της χρήσης 2023 ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας 20% της Polipak για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20,9εκ.

▪ Η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης:

o Ο Όμιλος δεσμεύεται για ισχυρή και συνεπή ανάπτυξη της επιχειρησιακής βάσης, με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, για την απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, και για την περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

o Συνεχίζεται η πρόοδος στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου με ταυτόχρονη προσήλωση στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO του Ομίλου, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023: “Το δεύτερο μισό του 2023 επιβεβαίωσε τις προσδοκίες μας, καθώς συνεχίσαμε να υλοποιούμε εστιασμένα τις στρατηγικές μας προτεραιότητες σε όλες τις κύριες κατηγορίες μας και στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στο 2023 καταφέραμε επιτυχώς να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή μας δυναμική καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Τηρώντας τη δέσμευσή μας για επένδυση και καινοτομία στις βασικές μας κατηγορίες, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα με στόχο τη δημιουργία αξίας και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, ενώ επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους, συνεχίζουμε την πορεία μας για τη δημιουργία περαιτέρω αξίας.

Παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη του Ομίλου το 2023, εμπλουτίζουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών προϊόντων Οικιακής Φροντίδας με την εξαγορά της Stella Pack S.A. τον Ιανουάριο του 2024, η οποία ενισχύει το γεωγραφικό αποτύπωμα του Ομίλου στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο για τη σκληρή δουλειά και την υποστήριξή τους. Χάρη σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να επιτύχουμε ένα έτος ρεκόρ σε πωλήσεις και κερδοφορία, χαράσσοντας την πορεία για βιώσιμη οργανική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.”

* Τα παραπάνω κονδύλια αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου, εξαιρουμένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων στη συγκρίσιμη χρήση που αφορούν στην πώληση της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd και των θυγατρικών της και στην οριστική απόσυρση από τη ρωσική αγορά.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε ακόμη

POS: Ξεκινούν από 1η Απριλίου τα πρόστιμα – 150.000 δεν έχουν προβεί σε αναβάθμιση

Πλειστηριασμοί: Μια «Λίρα» με… μεγάλη ιστορία, τα «ψάρια» και τα άλλα «βαριά» σφυριά (pics)

ΔΕΣΦΑ: Μόλις δύο φορτία με 5.908 κ.μ. τον Απρίλιο στη Ρεβυθούσα (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ